Utsendelse av epikrise i tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Denne indikatoren viser andel epikriser sendt fra sykehusene innen en og syv dager etter at pasienten er skrevet ut fra døgnbehandling i tverrfaglig spesialisert rusbehandling.

Foto: Colourbox

Se resultater

Om indikatoren

Epikrise er en oppdatert informasjon om sykehusoppholdet. Den skal sendes til fastlege eller annet helsepersonell som trenger opplysningene for å kunne gi pasienten nødvendig og forsvarlig oppfølging.

Epikrisetid beskriver tiden fra pasienten skrives ut til epikrisen er sendt. Denne tiden er et uttrykk for samhandling og kommunikasjon mellom ett behandlingssted og øvrig helse- og omsorgstjeneste.

Det er viktig at sykehuset raskt sender relevant informasjon til andre deler av helse- og omsorgstjenesten, slik at pasienten får best mulig oppfølging.

Hvis det går lang tid før epikrisen sendes fra sykehuset, svekkes muligheten til kontinuitet i behandlingen og sikker oppfølging.

Kortere epikrisetid bidrar til mer helhet i tilbudet til pasientene.

Det er et mål at epikrisen skal følge pasienten. Det betyr at epikrisen skal være klar ved utskrivning. Dersom dette ikke er mulig skal epikrisen sendes innen rimelig tid, og senest innen syv dager etter utskrivning.

Hovedfunn

I første tertial 2017 ble 27,1 prosent av epikrisene sendt innen en dag etter utskrivningsdato for pasienter i rusbehandling, og 76,0 prosent innen syv dager. I samme periode i 2016 var disse andelene henholdsvis 23,2 og 69,5 prosent.

Det er store variasjoner mellom regionene. Helse Midt-Norge rapporterte høyest andel epikriser sendt innen en dag, i første tertial 2017, med 47,6 prosent. Helse Vest rapporterte lavest andel med 21,5 prosent. Helse Sør-Øst og Helse Nord hadde en andel på henholdsvis 22,4 og 38,3 prosent.

Helse Midt-Norge rapporterte høyest andel epikriser sent innen syv dager i første tertial i 2017, med 90,7 prosent. Helse Vest rapporterte lavest andel med 70,0 prosent.  Helse Nord og Helse Sør-Øst hadde en andel på henholdsvis 72,5 og 74,9 prosent.

Forbehold ved tallene

​Resultatene til Sykehuset i Vestfold HF er ikke helt representative på grunn av konverteringsfeil av data ved skifte av elektronisk pasientjournal (EPJ) i oktober 2016