Utsendelse av epikrise i tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Denne indikatoren viser andel epikriser sendt fra sykehusene innen en og syv dager etter at pasienten er skrevet ut fra døgnbehandling i tverrfaglig spesialisert rusbehandling.

Foto: Colourbox

Se resultater

Om indikatoren

Epikrise er en oppdatert informasjon om sykehusoppholdet. Den skal sendes til fastlege eller annet helsepersonell som trenger opplysningene for å kunne gi pasienten nødvendig og forsvarlig oppfølging.

Epikrisetid beskriver tiden fra pasienten skrives ut til epikrisen er sendt. Denne tiden er et uttrykk for samhandling og kommunikasjon mellom ett behandlingssted og øvrig helse- og omsorgstjeneste.

Det er viktig at sykehuset raskt sender relevant informasjon til andre deler av helse- og omsorgstjenesten, slik at pasienten får best mulig oppfølging.

Hvis det går lang tid før epikrisen sendes fra sykehuset, svekkes muligheten til kontinuitet i behandlingen og sikker oppfølging.

Kortere epikrisetid bidrar til mer helhet i tilbudet til pasientene.

Det er et mål at epikrisen skal følge pasienten. Det betyr at epikrisen skal være klar ved utskrivning. Dersom dette ikke er mulig skal epikrisen sendes innen rimelig tid, og senest innen syv dager etter utskrivning.

Hovedfunn

På landsbasis i 2017 ble 28,2 prosent av epikrisene sendt innen én dag etter utskrivningsdato for pasienter i rusbehandling, og 78,1 prosent innen syv dager. I 2016 var disse andelene henholdsvis 23,6 og 70,1 prosent.

Det er store variasjoner mellom regionene. Helse Midt-Norge RHF rapporterte høyest andel epikriser sendt innen én dag i 2017, med 51,2 prosent. Helse Sør-Øst RHF rapporterte lavest andel med 21,8 prosent. Helse Nord RHF og Helse Vest RHF hadde en andel på henholdsvis 34,0 og 25,7 prosent.

Helse Midt-Norge RHF rapporterte høyest andel epikriser sendt innen syv dager i 2017 med 93,2 prosent. Helse Nord RHF rapporterte lavest andel med 69,6  prosent.  Helse Vest RHF og Helse Sør-Øst RHF hadde en andel på henholdsvis 78,5 og 76,7 prosent.

Forbehold ved tallene

​Resultatene til Sykehuset i Vestfold HF er ikke helt representative på grunn av konverteringsfeil av data ved skifte av elektronisk pasientjournal (EPJ) i oktober 2016