Utsendelse av epikrise i tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Denne indikatoren viser andel epikriser sendt fra sykehusene innen en og syv dager etter at pasienten er skrevet ut fra døgnbehandling i tverrfaglig spesialisert rusbehandling.

Foto: Colourbox

Se resultater

Om indikatoren

Epikrise er en oppdatert informasjon om sykehusoppholdet. Den skal sendes til fastlege eller annet helsepersonell som trenger opplysningene for å kunne gi pasienten nødvendig og forsvarlig oppfølging.

Epikrisetid beskriver tiden fra pasienten skrives ut til epikrisen er sendt. Denne tiden er et uttrykk for samhandling og kommunikasjon mellom ett behandlingssted og øvrig helse- og omsorgstjeneste.

Det er viktig at sykehuset raskt sender relevant informasjon til andre deler av helse- og omsorgstjenesten, slik at pasienten får best mulig oppfølging.

Hvis det går lang tid før epikrisen sendes fra sykehuset, svekkes muligheten til kontinuitet i behandlingen og sikker oppfølging.

Kortere epikrisetid bidrar til mer helhet i tilbudet til pasientene.

Det er et mål at epikrisen skal følge pasienten. Det betyr at epikrisen skal være klar ved utskrivning. Dersom dette ikke er mulig skal epikrisen sendes innen rimelig tid, og senest innen syv dager etter utskrivning.

Hovedfunn

På grunn av omlegging av datasystem i helseforetakene i Helse Midt-Norge RHF er data på kvalitetsindikatorene for psykisk helse for barn og unge, og tverrfaglig spesialisert rusbehandling, påvirket. 

Resultat for Helse Midt-Norge RHF med underliggende HF og behandlingssteder er derfor merket med fotnote. Dette påvirker resultat for hele 2018, og første tertial i 2019.

I andre tertial 2018 4688 pasienter skrevet ut av tverrfaglig spesialisert rusbehandling i landet sett under ett. 31,8 prosent av epikrisene sendt innen én dag etter utskrivningsdato, og 79,9 prosent innen syv dager. I tilsvarende periode i 2017 var disse andelene henholdsvis 26,3 og 71,4 prosent, som viser en god forbedring.

Det er store variasjoner mellom regionene. Helse Midt-Norge RHF rapporterte høyest andel epikriser sendt innen én dag i andre tertial 2018, med 60,0 prosent. Helse Nord RHF rapporterte lavest andel med 25,6 prosent. Helse Sør-Øst RHF og Helse Vest RHF hadde en andel på henholdsvis 29,2 og 26,7 prosent.

Helse Midt-Norge RHF rapporterte høyest andel epikriser sendt innen syv dager i andre tertial 2018 med 95,5 prosent. Helse Nord RHF rapporterte lavest andel med 60,9  prosent. Helse Sør-Øst RHF og Helse Vest RHF hadde en andel på henholdsvis 80,9 og 86,6 prosent.

Forbehold ved tallene

​Resultatene til Sykehuset i Vestfold HF er ikke helt representative på grunn av konverteringsfeil av data ved skifte av elektronisk pasientjournal (EPJ) i oktober 2016