Beboere på sykehjem vurdert av tannhelsepersonell siste 12 måneder

Denne indikatoren viser hvorvidt langtidsbeboere på sykehjem er blitt vurdert eller behandlet av tannhelsepersonell siste 12 måneder.

Se resultater

Om indikatoren

God tannhelse bidrar til økt livskvaliteten og mulighet til god ernæring for sykehjemsbeboere.

Denne indikatoren gir en indikasjon på fylkeskommunenes oppnåelse i en lovpålagt oppgave. Den offentlige tannhelsetjenesten skal gi regelmessig og oppsøkende tilbud til blant andre eldre, langtidssyke, og uføre i institusjon. Beboere på sykehjem i mer enn 3 måneder har rett på offentlig tannhelsetjeneste uten å betale egenandel.

Andelene per år er beregnet på grunnlag av tall per 31.12.

Hovedfunn

På landsbasis i 2017 var 38 prosent av sykehjemsbeboere vurdert av tannhelsepersonell siste 12 måneder. Det har vært en positiv utvikling over tid. I 2009 var andelen sykehjemsbeboere som ble vurdert av tannhelsepersonell siste 12 måneder på 23 prosent.

Det er store variasjoner mellom fylkene.  I 2017 hadde Oslo høyest andel, med 65 prosent. Nordland hadde den laveste andelen med 24 prosent.

En forklaring på lave andeler av sykehjemsbeboere vurdert av tannhelsepersonell siste 12 måneder, er underrapportering til IPLOS registeret. I 2017 var landsgjennomsnittet for andel sykehjemsbeboere uten opplysninger på om de er vurdert av tannhelsepersonell siste 12 måneder på 32 prosent. Dette er en nedgang fra 2016 hvor andelen var på 35 prosent. Andelen manglende rapportering varierer fra 17 prosent i Nord-Trøndelag til 48 prosent i Akershus.

Forbehold ved tolkning

Ulikheter mellom kommunene viser ikke nødvendigvis bare store forskjeller i tjenestetilbud. Det skyldes mest sannsynlig høy grad av underrapportering. Opplysningene kan være dokumentert i journal, men ikke rapportert til registre.

Andeler beregnet per 31.12 vil kun inkludere de som er beboere per 31.12. De som ikke lenger er på sykehjem per 31.12, men som har blitt vurdert av tannhelsepersonell tidligere i året blir ikke inkludert i disse beregningene.