Beboere på sykehjem vurdert av lege siste 12 måneder

Denne indikatoren viser hvorvidt langtidsbeboere på sykehjem er blitt vurdert eller behandlet av lege siste 12 måneder.

Se resultater

Om indikatoren

Det er en målsetning at alle sykehjemsbeboere mottar legetjenester av god kvalitet.  En indikasjon på om legetjenesten er av god kvalitet er om sykehjemsbeboeren jevnlig vurderes av lege. Denne indikatoren viser hvorvidt dette skjer.

Innen pleie og omsorg finnes også kvalitetsindikatoren legetimer per beboer på sykehjem. Den indikatoren sier imidlertid ikke noe om tilgangen på legetilsyn for den enkelte beboer. Kvalitetsindikatoren sykehjemsbeboere vurdert av lege siste 12 måneder er et supplement til denne indikatoren.

Indikatoren sykehjemsbeboere vurdert av lege siste 12 måneder kan også sees i sammenheng med kvalitetsindikatoren fagutdanning i pleie og omsorgssektoren.

Andelene per år er beregnet på grunnlag av tall per 31.12.

Hovedfunn

På landsbasis i 2017 ble 55 prosent av sykehjemsbeboere vurdert av lege siste 12 måneder. Dette er samme andel som i 2016. Det har vært en positiv utvikling over tid, med en økning fra 2009 da andel beboere vurdert av lege siste 12 måneder var på 35 prosent.

Det er store variasjoner mellom fylkene. I 2017 hadde Oslo høyest andel, med 86 prosent. Rogaland hadde den laveste andelen med 33 prosent.

En forklaring på lave andeler av sykehjemsbeboere vurdert av lege siste 12 måneder, er underrapportering til IPLOS registeret. I 2017 var landsgjennomsnittet for andel sykehjemsbeboere uten opplysninger på om de er vurdert av lege siste 12 måneder på 14 prosent. Andelen manglende rapportering varierer fra 2 prosent i Troms til 27 prosent i Akershus.

Forbehold ved tolkning

Ulikheter mellom kommunene viser ikke nødvendigvis bare store forskjeller i tjenestetilbud. Det skyldes mest sannsynlig høy grad av underrapportering. Opplysningene kan være dokumentert i journal, men ikke rapportert til registre.

Andeler beregnet per 31.12 vil kun inkludere de som er beboere per 31.12. De som ikke lenger er på sykehjem per 31.12, men som har blitt vurdert av lege tidligere i året blir ikke inkludert i disse beregningene.