Oppfølging av ernæring hos beboere på sykehjem

Denne indikatoren viser hvor stor andel av beboere på sykehjem på 67 år og eldre som har fått kartlagt sin ernæringsstatus i løpet av siste 12 måneder.

Se resultater

Om indikatoren

​20-60 % av eldre brukere av kommunenes tjenester er underernærte eller i ernæringsmessig risiko. Underernæring og feilernæring gir økt fare for andre sykdommer, lengre rekonvalesent samt større pleietyngde og økte medisinske kostnader (1).

For å styrke ernæringsarbeidet er det viktig med kompetanse blant personell, ledelsesforankring, definerte ansvarsforhold og samhandling. Nasjonale faglige retningslinjer for behandling og forebygging av underernæring (1) anbefaler å innføre fire tiltak:

 1. Å vurdere ernæringsmessig risiko
 2. Å gi personer i ernæringsmessig risiko målrettet ernæringsbehandling
 3. Å dokumentere ernæringsstatus og -tiltak i pasientens journal og epikrise
 4. Å videreformidle dokumentasjonen til neste omsorgsnivå

Denne indikatoren måler hvorvidt ernæringsmessig risiko er vurdert siste 12 måneder for personer på 67 år og eldre som er beboere på sykehjem. Den måler også hvor stor andel av disse som er i ernæringsmessig risiko for underernæring, og om en ernæringsplan er utarbeidet.

Hovedfunn

​På landsbasis i 2017 har 43,3 prosent av beboere (67 år og eldre) på sykehjem blitt vurdert for ernæringsmessig risiko i løpet av siste 12 måneder. Av disse er 35,5 prosent i ernæringsmessig risiko for underernæring. 73,2 prosent av de som er i risiko for underernæring, har fått utarbeidet en ernæringsplan.

Det er store variasjoner mellom fylkene. Tall for 2017 viser at i Oslo har 75,7 prosent av beboere på sykehjem blitt vurdert for ernæringsmessig risiko. I Finnmark er andelen på 20,0 prosent.

På landsnivå i 2017 har 3,7 prosent ikke fått kartlagt egen ernæringsstatus. Samtidig mangler 51,8 prosent rapportering om ernæringsmessig oppfølging. I 2016 var denne andelen på 52,1 prosent.

Nøkkeltall for 2016:

 • På landsbasis i 2016 hadde 42,3 prosent av beboere på 67 år og eldre blitt vurdert for ernæringsmessig risiko i løpet av siste 12 måneder.
 • Av disse var 35,8 prosent i ernæringsmessig risiko for underernæring. 70,8 prosent av de som var i risiko for underernæring hadde fått utarbeidet er ernæringsplan.

Forbehold ved tolking

​Resultatene må tolkes med forsiktighet. Ulikheter mellom kommunene kan skyldes:

 • Reelle forskjeller mellom kommunene
 • Høy grad av underrapportering. Opplysningene dokumenteres ikke i journal. Opplysningene kan også være dokumentert i journal, men ikke rapportert til registre pga at de ikke er dokumentert/registrert på rett sted og i riktig format.
 • Feil i innsending av data fra kommunene
 • Tekniske feil og mangler i kommunenes journalsystemer
 • Kommunene bruker ikke veilederen for rapportering eller de ulike kravspesifikasjonene

Det er en opphopning av registreringer på slutten av kalenderåret. Dette kan tyde på en tilfeldig registreringspraksis, og må tas hensyn til ved tolking av resultatene.

For måltall 6 (andel beboere, 67 år og eldre, på langtidsopphold i institusjon med ernæringsstatus kartlagt, hvor det er ernæringsmessig risiko for underernæring og hvor en ernæringsplan er utarbeidet) er populasjonen begrenset til en så liten størrelse at en må ta høyde for at den er skjevfordelt og korrelert med faktorer en ikke kan kontrollere for, som for eksempel diagnose, institusjon og geografi. Utslag fra en kommune kan påvirke det overordnede bildet i større grad med ekstremverdier. Resultatene må derfor tolkes med varsomhet.

Oppfølging av ernæring kom inn som ny variabel i IPLOS-registeret i 2016. Publisering av denne indikatoren vil kunne bidra til at registreringspraksis i kommunen blir bedre, og det vil etter hvert gi et riktigere bilde av tilbudet i kommunene. Publisering bidrar også til økt fokus på viktigheten av ernæringsmessig oppfølging av beboere på sykehjem. Resultatet fra denne indikatoren egner seg for sammenlikning mellom kommuner over tid, og til sammenlikning innad i egen kommune.

Referanser

 1. ​Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring, Helsedirektoratet, 2010.  https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/916/Nasjonal-faglig-retningslinje-for-forebygging-og-behandling-av-underernering-IS-1580.pdf