Du har en nettleser som vi ikke støtter. Les om godkjente OS/nettleserversjoner

Hopp til hovedmeny Hopp til innholdet

Legetimer for beboer i sykehjem

Denne indikatoren viser gjennomsnittlig antall legetimer per uke per beboer i sykehjem. Det er antatt en sammenheng mellom omfanget av legetjenester og kvaliteten på helsetjenesten til beboeren i sykehjem.

Foto: Johnér Bildbyrå AB

​​​​Mange beboere i sykehjem har et stort behov for helsehjelp i form av utredning og diagnostikk, sykdomsovervåking, hjelp i akutte sykdomsfaser, behandling, rehabilitering og pleie.

Statens helsetilsyn gjennomførte i 1999 en kartlegging av legetjenester i sykehjem, som konkluderte med at det var behov for en vesentlig styrking av denne tjenesten.

Rapport «Normering av legetjenester i sykehjem» (IS-1293) fra Helsedirektoratet viser at sykehjemmene i 2005 i gjennomsnitt hadde 0,27 legetimer til rådighet per beboer per uke.

Flere forhold har betydning for hva som er forsvarlig antall legetimer i sykehjem

  • pasientenes behov

  • hvilke oppgaver sykehjemmet skal dekke (for eksempel spesialiserte skjermede enheter for pasienter med aldersdemens, for pasienter med psykiske lidelser og pasienter i palliativ omsorg)

  • størrelse og organisering av tjenestetilbudet i kommunen for øvrig

  • forholdet mellom antall boliger der det ytes heldøgns tjenester og antall langtidsplasser på sykehjem, omfang og sammensetning av kompetansen​

Det finnes i dag ingen statlig norm eller sentralt måltall som kommunene skal følge. Det er opp til den enkelte kommune å fastsette en lokal norm for legedekning. Se mer informasjon i veileder fra Helsedirektoratet «Legetjenester i sykehjem» (IS-1436).

Se resultater

Hovedfunn

I 2015 var landsgjennomsnittet for legetimer per uke per beboer i sykehjem på 0,53 timer. Det er en økning fra i 2014, da antallet var 0,49 timer per beboer per uke.

Over tid observerer vi en positiv utvikling på landsbasis,  med en økning fra 2009 da antall legetimer per uke per beboer var på 0,34 timer.

Det er variasjoner mellom fylkene. I 2015 hadde Buskerud høyest dekning med 0,71 legetimer per beboer per uke. Sogn og Fjordane hadde den laveste dekningen med 0,39 timer per beboer.

Det er relativt store variasjoner mellom kommunene, fra 3,11 timer til 0,01 timer per uke.

En mulig forklaring på økningen i antall legetimer per beboer per uke kan være samhandlingsreformen. Beboere på sykehjem blir raskere utskrevet fra sykehus og har derfor større behov for legeoppfølging på sykehjemmet.

Mulige årsaker til variasjoner

​Lokal kunnskap er ofte en forutsetning for å kunne tolke tallene. Dersom to kommuner samarbeidet om legetjenester kan det i noen tilfeller medføre at en av kommunene i statistikken kommer ut med 0 timer legetjenester pr. innbygger, mens den kommunen de samarbeider med får et for høy legedekningstall. Tallene må derfor tolkes med forsiktighet, og gir ikke nødvendigvis gir et riktig og komplett bilde av tjenesten i kommunen. 

Alle kommunene skal ha egne lokale normer for legedekning på sykehjem. Indikatoren for den enkelte kommune er mest interessant sett opp mot denne normen.