Legemiddelgjennomgang hos beboere på sykehjem

Denne indikatoren viser hvor stor andel av beboere på 67 år og eldre på langtidsopphold i sykehjem som har fått en legemiddelgjennomgang siste 12 måneder.

Se resultater

Om indikatoren

​Stadig flere eldre har mange sykdommer og bruker flere legemidler samtidig. Ved å bruke flere legemidler samtidig øker sannsynligheten for feilmedisinering, unødvendig bruk og uheldige kombinasjoner. Eldre er særlig sårbare for bivirkninger og legemiddelrelaterte problemer, og undersøkelser viser at hele tre av fire pasienter i sykehjem har ett eller flere legemiddelrelaterte problemer (1,2).

Etter Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helse personell som yter helsehjelp (§ 5a.Legemiddelgjennomgang i sykehjem) (3),  skal virksomheten sørge for en systematisk legemiddelgjennomgang for pasienter på langtidsopphold i sykehjem ved innkomst og minst en gang årlig. Utover dette skal legemiddelgjennomgang utføres når det er nødvendig av hensyn til forsvarlig behandling. Legemiddelgjennomgang utføres av lege, alene eller i samarbeid med annet helsepersonell.

Målet med en legemiddelgjennomgang er å sikre at den enkelte pasient oppnår god effekt av legemidlene samtidig som risiko for uheldige virkninger minimaliseres og håndteres. Med en systematisk gjennomgang av legemiddelbruken vil forskrivningen kunne endres, enten ved at legemidler seponeres, dosen justeres, eller at nye legemidler forskrives for ytterligere å forbedre legemiddelbehandlingen. Studier viser at den mest vanlige endringen ved legemiddelgjennomganger, særlig for eldre, er at legemidler ikke lengre anses som nødvendige og blir seponert. Det er også vist at legemidler gis i for høy eller lav dose.

Denne kvalitetsindikatoren vil måle hvor stor andel av beboere (67 år eller eldre)  på langtidsopphold i sykehjem som har fått en legemiddelgjennomgang i løpet av de siste 12 måneder.

Hovedfunn

På landsbasis i 2017 har 49,0 prosent av beboere ​(67 år og eldre) på langtidsopphold i institusjon hatt legemiddelgjennomgang i løpet av de siste 12 månedene. I 2016 var denne andelen på 48,4 prosent. Det er variasjoner mellom de ulike fylkene. Oslo fylke har høyest andel beboere som har fått legemiddelgjennomgang med 79,9 prosent. Nord-Trøndelag har lavest andel med 27,9 prosent.

Andelen beboere (67 år og eldre) som ikke har fått en legemiddelgjennomgang i løpet av de siste 12 månedene er på 3,0 prosent i 2017. I 2016 var denne andelen på 3,1 prosent.

På landsbasis i 2017 er andel beboere hvor legemiddelgjennomgang ble vurdert til ikke å være relevant på 0,4 prosent. Denne andelen var 0,3 prosent i 2016.

Andel beboere hvor det ikke har blitt rapportert på om legemiddelgjennomgang er gjennomført er på 47,7 prosent i 2017. I 2016 var andelen på 48,1 prosent.

Forbehold ved tolking

​Resultatene må tolkes med forsiktighet. Ulikheter mellom fylker og kommuner kan skyldes:

 • Reelle forskjeller mellom kommunene
 • Høy grad av underrapportering. Opplysningene dokumenteres ikke i journal. Opplysningene kan også være dokumentert i journal, men ikke rapportert til registre pga at de ikke er dokumentert/registrert på rett sted og i riktig format.
 • Feil i innsending av data fra kommunene
 • Tekniske feil og mangler i kommunenes journalsystemer
 • Kommunene bruker ikke veilederen for rapportering eller de ulike kravspesifikasjonene
Det er en opphopning av registreringer på slutten av kalenderåret. Dette kan tyde på en tilfeldig registreringspraksis, og må tas hensyn til ved tolking av resultatene.

Legemiddelgjennomgang kom inn som ny variabel i IPLOS-registeret i 2016. Publisering av denne indikatoren vil kunne bidra til at registreringspraksis i kommunen blir bedre, og det vil etter hvert gi et riktigere bilde av tilbudet i kommunene. Publisering bidrar også til økt fokus på viktigheten av legemiddelgjennomgang av beboere på institusjon. Resultatet fra denne indikatoren egner seg for sammenlikning mellom kommuner over tid, og til sammenlikning innad i egen kommune.

Referanser

 1. ​Veileder om legemiddelgjennomganger
  Helsedirektoratet 06/2012, oppdatert 09/2015
  https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/465/Veileder-legemiddelgjennomgang-IS-1998.pdf 
 2. Halvorsen Kjell H et al. Multidisciplinary intervention to identify and resolve drug-related problems in Norwegian nursing homes. Scandinavian Journal of Primary Health Care. 2010. 28: 82–88. 
 3. Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helse personell som yter helsehjelp. https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2008-04-03-320