Du har en nettleser som vi ikke støtter. Les om godkjente OS/nettleserversjoner

Hopp til hovedmeny Hopp til innholdet

Dagaktivitetstilbud til personer med utviklingshemming

Indikatoren viser andel personer med utviklingshemming med dagaktivitetstilbud. Kun personer med vedtak på tjenesten fra kommunen er inkludert.

 

Se resultater

Om indikatoren

​Dagaktivitetstilbud er en type aktiv omsorg som skal tilby meningsfulle og nyttige aktiviteter, og ha fokus på ressurser, interesser og aktiviteter som brukerne mestrer og har glede av slik at tilbudet blir godt og lystbetont. Innhold og formål i tilbudet vil kunne variere, både ut fra hvilket bistandsnivå de som skal motta tilbudet har og lokale forhold.

Indikatoren inkluderer ikke lavterskeltilbud/åpne kommunale tilbud der personer gjøres oppmerksom på tilbudet og kan komme og gå uten avtaler. Indikatoren inkluderer heller ikke personer med arbeidsrelaterte tilbud gjennom NAV slik som ordningen Varig tilrettelagt arbeid. 

Personer med diagnosen psykisk utviklingshemming har nedsatt intellektuelle evner og fungering i det daglige. For personer med utviklingshemming skal arbeid, eventuelt med ulik grad av bistand og tilrettelegging være førstevalget, men for mange vil dagaktivitetstilbud være en viktig tjeneste for at de skal ha en aktiv og meningsfylt hverdag sammen med andre. Dagaktivitetstilbud vil også ha et forebyggende element for mennesker som ikke kan delta i det ordinære arbeidslivet. Det vil kunne forebygge isolering og ensomhet for denne gruppen.

Hovedfunn

​I 2016 var andelen personer med et dagaktivitetstilbud på 34 prosent. Andelen er høyest i Oppland med 47prosent. I Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal hadde 41 prosent av personer med utviklingshemming vedtak om et dagaktivitetstilbud.

I noen kommuner har alle personer med utviklingshemming et dagaktivitetstilbud. Dette er i hovedsak små kommuner. Av de store kommunene har Bærum og Trondheim høyeste andeler med et tilbud. I begge kommunene hadde 52 prosent av personer registrert med en utviklingshemming et vedtak om dagaktivitet.

I alt var det registrert 13 622 hjemmeboende personer med psykisk utviklingshemming i IPLOS-registeret per 31.12. 2016. Av disse var det 4 676 personer som hadde et vedtak om dagaktivitetstilbud fra de kommunale helse- og omsorgstjenestene.

Forbehold ved tolkning

​Resultatene må tolkes med forsiktighet. Helsedirektoratet har jobbet aktivt med å styrke kommunenes rapportering av diagnoser til IPLOS-registeret. Sammenligning med særrapportering på personer med utviklingshemming til Helsedirektoratet viser at 70-80 prosent ble rapportert til IPLOS-registeret for 2016.

I enkelte kommuner er antallet mottakere registrert med gjeldende diagnose manglende, mens i andre kommuner kan det være manglende rapportering av dagaktivitetstilbud til registeret. Det er også en del kommuner som mangler begge deler. Dette gjelder i hovedsak små kommuner, mens store kommuner stort sett har registrering av både personer med utviklingshemming og tilbud om dagtilbud. Resultatene for små kommuner er dermed vanskeligere å tolke, mens resultatene skal være mer entydige for store kommuner.

Indikatoren inkluderer ikke lavterskeltilbud/åpne kommunale tilbud der personer gjøres oppmerksom på tilbudet og kan komme og gå uten avtaler. Slike tilbud rapporteres ikke til IPLOS-registeret. Indikatoren inkluderer heller ikke personer med arbeidsrelaterte tilbud gjennom NAV slik som ordningen Varig tilrettelagt arbeid. Ifølge NAV var det 1840 personer med utviklingshemming som hadde tiltaket Varig tilrettelagt arbeid i 2014. Dette er av i alt 9 500 personer som hadde ordningen. Også tall fra NAV kan ha underrapportering når det gjelder diagnose. 

Publisering av denne indikatoren vil bidra til at registreringspraksis i kommunen blir bedre, og det vil etter hvert gi et riktigere bilde av tilbudet i kommunene. Det er valgt å publisere data kun for 2016. Det forventes at kommunenes rapportering av 2017-data vil være mer fullstendig.