Du har en nettleser som vi ikke støtter. Les om godkjente OS/nettleserversjoner

Hopp til hovedmeny Hopp til innholdet

Dagaktivitetstilbud til personer med demens og kognitiv svikt

Denne indikatoren viser andel hjemmeboende personer med demens som har dagaktivitetstilbud. Kun de som har vedtak fra den kommunale helse- og omsorgstjenesten er inkludert.

 

Se resultater

Om indikatoren

​Dagaktivitetstilbud for personer med demens bør tilby meningsfulle aktiviteter som deltagerne kan mestre, og ha fokus på deltakernes ressurser og interesser, samt lokale forhold. Kommunen har foreløpig ikke en lovpålagt plikt til å tilby dagaktivitetstilbud for personer med demens, men innenfor rammene av forsvarlighetskravet kan kommunen velge å organisere tjenester i form av dagaktivitetstilbud når dette er hensiktsmessig.  Dagaktivitetstilbud for personer med demens kan derfor for eksempel gis for å dekke deltagerens behov for aktivisering, tilsyn og omsorg, oppfølging av ernæring, personlig assistanse, eller som avlastning for pårørende. Innhold og formål i tilbudet vil kunne variere, både ut fra hvilket bistandsnivå de som skal motta tilbudet har og lokale forhold.

Indikatoren inkluderer ikke lavterskeltilbud/åpne kommunale tilbud der personer gjøres oppmerksom på tilbudet og kan komme og gå uten avtaler.

Demensplan 2020 har som mål at personer med demens skal få muligheter til å leve et aktivt liv, og pårørende skal gis støtte og avlastning. Dagaktivitetstilbud bør være et sentralt ledd i tiltakskjeden til personer med demens og deres pårørende. Når Demensplan 2020 er gjennomført skal kommunene ha en lovfestet plikt til å tilby et tilrettelagt dagaktivitetstilbud for personer med demens.

Indikatoren fanger kun opp personer med kjent diagnose innen demens. Derfor er det i tillegg publisert supplerende måltall blant annet for antall plasser dagaktivitetstilbud til personer med demens og antall personer registrert med kognitiv svikt.

Hovedfunn

​I 2016 var andelen personer med demensdiagnose i IPLOS-registeret som hadde vedtak om dagaktivitetstilbud på 25 prosent. Av de største kommunene har Trondheim, Bergen, Oslo og Asker høyest andel på mellom 40 og 48 prosent. I alt var det registrert 7382 hjemmeboende personer med demens i IPLOS-registeret per 31.12. 2016. Av disse var det 1819 personer som hadde et vedtak om dagaktivitetstilbud fra de kommunale helse- og omsorgstjenestene.

Helsedirektoratets tilskuddsordning for dagaktivitetstilbud til personer med demens finansierte ved årsskiftet 2016/2017 til sammen 2867 kommunale plasser. Plassene benyttes både av personer som er diagnostisert med demens og personer som er under utredning for demens. Kommunene rapporterte 6688 personer som brukte plassene.

Forbehold ved tolkning

​Resultatene må tolkes med forsiktighet. Antall hjemmeboende med demens er betydelig høyere enn hva indikatoren tilsier. Helsedirektoratet har i 2016 gitt tilskudd til kommunale dagaktivitetstilbud for personer med demens. Gjennom tilskuddsordningen rapporterer kommunene at de finansierte plassene brukes av om lag 6688 personer som enten er diagnostisert med demens eller som er under utredning for demens.

For indikatoren Dagaktivitetstilbud til personer med demens fra IPLOS-registeret gjelder følgende som kan forklare variasjoner og lavere tall for kommuner:

  • Personer som venter på, eller er under demensutredning, hos fastlege eller spesialisthelsetjenesten ikke er inkludert
  • Personer som er diagnostisert, men hvor diagnosen ikke er formidlet til omsorgstjenesten, er ikke inkludert
  • Lavterskeltilbud/åpne kommunale tilbud der personer gjøres oppmerksom på tilbudet og kan komme og gå uten avtaler inkluderes ikke
  • Personer som har reservert seg mot innsending av diagnoseopplysninger til registeret er ikke inkludert

I indikatoren mangler mer enn halvparten av kommunene verdi på indikatoren for 2016. Dette gjelder i hovedsak små kommuner. Noen av kommunene har dagaktivitetstilbud, men personene med demens er ikke registrert med vedtak om dette. Det finnes også kommuner som ikke har noen hjemmeboende personer registrert med demens. Grunnet personvernhensyn fjernes verdier i tilfeller hvor fire eller færre personer er registrert. Det er heller ikke alle kommuner som mottar tilskudd til dagaktivitetsplasser fra Helsedirektoratet. I alt 106 kommuner hadde tilbud finansiert av tilskudd fra Helsedirektoratet.

I henhold til IPLOS-forskriften har tjenestemottakere anledning til å reservere seg mot innsending av diagnoseopplysninger fra kommunen til IPLOS-registeret. Reservasjonsretten frafaller 1.12.2017 når forskrift om kommunalt pasient- og brukerregister trår i kraft.

Publisering av denne indikatoren vil bidra til at registreringspraksis i kommunen blir bedre, og det vil etter hvert gi et riktigere bilde av tilbudet i kommunene. Det er valgt å publisere data kun for 2016. Det forventes at kommunenes rapportering av 2017-data vil være mer fullstendig.