Pakkeforløp for tykk- og endetarmskreft

Kvalitetsindikatoren måler andel nye kreftpasienter som inngår i pakkeforløp for tykk- og endetarmskreft og andel som har en forløpstid fra start av forløpet til start av kirurgisk behandling, medikamentell behandling eller strålebehandling, som er innenfor maksimal anbefalt forløpstid. Pakkeforløp for kreft er standardiserte pasientforløp som skal gi pasienter trygghet og forutsigbarhet. Denne kvalitetsindikatoren viser måloppnåelse for andel nye kreftpasienter som inngår i Pakkeforløp for tykk- og endetarmskreft og andel som har forløpstid innen definerte standardforløpstider for Pakkeforløp for tykk- og endetarmskreft, og kan dermed være et indirekte mål på grad av forutsigbarhet for pasienter som utredes og behandles for kreft.

Se resultater

Om indikatoren

​Fra 1. januar 2015 ble Pakkeforløp for tykk- og endetarmskreft innført i norsk helsetjeneste. Formålet med pakkeforløpene er at pasienter skal oppleve et godt organisert, helhetlig og forutsigbart forløp uten unødvendig ikke-medisinsk begrunnede forsinkelser i utredning, diagnostikk, behandling og rehabilitering. Pakkeforløpene gir forutsigbarhet og trygghet for pasienter og pårørende.

Tykk- og endetarmskreft er den nest hyppigste kreftformen i Norge. Det diagnostiseres årlig rundt 4000 nye tilfeller.

Koordinering av pasientforløpet skal sikre et effektivt forløp fra henvisning er mottatt i spesialisthelsetjenesten til oppstart behandling eller avsluttet pakkeforløp, uten unødvendig forsinkelse og med tett samarbeid mellom alle involverte avdelinger og spesialister. Målet er at 70 prosent av pasientene som får tykk- og endetarmskreft skal utredes i et pakkeforløp og starte behandling innen maksimal anbefalt forløpstid.

Hovedfunn

På landsbasis i andre tertial 2018 ble 82,3 prosent av nye kreftpasienter med tykk- og endetarmskreft inkludert i et Pakkeforløp. I samme periode i 2017 var andelen på 84,4 prosent.  Helse Nord RHF hadde høyest andel av nye kreftpasienter med tykk- og endetarmskreft inkludert i et Pakkeforløp med 89,0 prosent, mens Helse Sør-Øst RHF hadde lavest andel med 78,3 prosent. Helse Vest RHF og Helse Midt-Norge RHF hadde henholdsvis inkludert 87,5 og 86,6 prosent av pasientene i pakkeforløp.

På landsbasis i andre tertial 2018 ble 67,3 prosent av Pakkeforløp for tykk- og endetarmskreft gjennomført innen maksimal anbefalt forløpstid. I samme periode i 2017 var andelen på 72,8 prosent. Helse Midt-Norge RHF hadde høyest andel Pakkeforløp for tykk- og endetarmskreft gjennomført innen maksimal anbefalt forløpstid med 80,9 prosent, mens Helse Nord RHF hadde lavest andel med 59,6 prosent. Helse Vest RHF og Helse Sør-Øst RHF hadde henholdsvis andeler på 64,0 og 67,4 prosent.

Det er mange ulike faktorer som kan påvirke de rapporterte tallene fra de ulike RHF-ene og HF-ene. Resultatene bør derfor tolkes med varsomhet.

Forbehold ved tolkning

I beregning av «andel nye kreftpasienter inkludert i pakkeforløp» periodiseres dette etter inndato på episoden (dvs. oppholdet/konsultasjonen) hvor kreftdiagnosen første gang er registrert, ettersom diagnosedato ikke er kjent. Utvalget av episoder er begrenset til de som har en henvisningsperiode som startet i perioden indikatoren beregnes for.

I flere pakkeforløp diagnostiseres kreftsykdommen ved et lokalsykehus, mens evt. videre utredning og behandling gjennomføres ved et annet sykehus, ofte regionsykehuset. I disse tilfeller vil forløpstiden kunne forlenges. Forløpstiden rapporteres for det sykehuset som starter pakkeforløpet.  

Det er flere faktorer som kan påvirke forløpstidene hos den enkelte pasient. Resultater per sykehus/helseforetak og over tid må tolkes med varsomhet.