Du har en nettleser som vi ikke støtter. Les om godkjente OS/nettleserversjoner

Hopp til hovedmeny Hopp til innholdet

Gjennomføring av Pakkeforløp for tykk- og endetarmskreft innen maksimal anbefalt forløpstid

Kvalitetsindikatoren måler andel Pakkeforløp for tykk- og endetarmskreft som er innenfor maksimal anbefalt forløpstid. Pakkeforløp for kreft er standardiserte pasientforløp som skal gi pasienter trygghet og forutsigbarhet. ​Denne kvalitetsindikatoren viser måloppnåelse på maksimal anbefalt forløpstider for Pakkeforløp for tykk- og endetarmskreft, og kan dermed være et indirekte mål på grad av forutsigbarhet for pasienter som skal utredes for tykk- og endetarmskreft.

Se resultater

Om indikatoren

​Fra 1. januar 2015 ble Pakkeforløp for tykk- og endetarmskreft innført i norsk helsetjeneste. Formålet med pakkeforløpene er at pasienter skal oppleve et godt organisert, helhetlig og forutsigbart forløp uten unødvendig ikke-medisinsk begrunnede forsinkelser i utredning, diagnostikk, behandling og rehabilitering.  Pakkeforløpene gir forutsigbarhet og trygghet for pasienter og pårørende.

Tykk- og endetarmskreft er den nest hyppigste kreftformen i Norge. Det diagnostiseres årlig rundt 4000 nye tilfeller.

Koordinering av pasientforløpet skal sikre et effektivt forløp fra henvisning er mottatt i spesialisthelsetjenesten til oppstart behandling eller avsluttet pakkeforløp, uten unødvendig forsinkelse og med tett samarbeid mellom alle involverte avdelinger og spesialister.

Målet er at 70 prosent av pasientene som får tykk- og endetarmskreft skal utredes i et pakkeforløp og starte behandling innen maksimal anbefalt forløpstid.

Hovedfunn

På landsbasis ble 76,4 prosent av Pakkeforløp for tykk- og endetarmskreft gjennomført innenfor maksimal anbefalt forløpstid i 3. tertial 2016. Dette er omtrent samme andel som i 2.tertial 2016.

Andelen Pakkeforløp for tykk- og endetarmskreft gjennomført innenfor maksimal anbefalt forløpstid varierer mellom regionene. I 3. tertial 2016 var andelen høyest i Helse Midt-Norge med 90,3 prosent, og lavest i Helse Nord med 69,0 prosent.  Helse Sør-Øst rapporterte en andel på 74,4 prosent. I Helse Vest ble 76,1 prosent av Pakkeforløp for tykk- og endetarmskreft gjennomført innenfor maksimal anbefalt forløpstid.

Registrering av pakkeforløp er i en implementeringsfase. Resultatene bør derfor tolkes med varsomhet.

 

Forbehold ved tolkning

​Rapportering av pakkeforløp til Norsk pasientregister er et nytt krav til helseforetakene fra 1. januar 2015. Det tar tid å etablere rutiner for inkludering og utredning av pasienter i pakkeforløp, samt registrering, kvalitetssikring og rapportering av data. Indikatoren vil bli løpende evaluert og eventuelt justert, etter hvert som de til sammen 28 pakkeforløpene implementeres. Resultater per behandlingsted og over tid må derfor tolkes med varsomhet.