Pakkeforløp for prostatakreft

Kvalitetsindikatoren måler andel nye kreftpasienter som inngår i pakkeforløp for prostatakreft og andel som har en forløpstid fra start av forløpet til start av kirurgisk behandling, medikamentell behandling, strålebehandling eller overvåking uten behandling, som er innenfor maksimal anbefalt forløpstid. Pakkeforløp for kreft er standardiserte pasientforløp som skal gi pasienter trygghet og forutsigbarhet. Denne kvalitetsindikatoren viser måloppnåelse for andel nye kreftpasienter som inngår i Pakkeforløp for prostatakreft og andel som har forløpstid innen definerte standardforløpstider for Pakkeforløp for prostatakreft, og kan dermed være et indirekte mål på grad av forutsigbarhet for pasienter som utredes og behandles for kreft.

Se resultater

Om indikatoren

Fra 1. januar 2015 ble Pakkeforløp for prostatakreft innført i norsk helsetjeneste. Formålet med pakkeforløpene er at pasienter skal oppleve et godt organisert, helhetlig og forutsigbart forløp uten unødvendig ikke-medisinsk begrunnede forsinkelser i utredning, diagnostikk, behandling og rehabilitering.

Pakkeforløpene gir forutsigbarhet og trygghet for pasienter og pårørende. Prostatakreft er den vanligste kreftformen blant menn i Norge og utgjør rundt 30 prosent av all kreft blant menn. I 2012 fikk over 4900 menn prostatakreft.

Koordinering av pasientforløpet skal sikre et effektivt forløp fra henvisning er mottatt i spesialisthelsetjenesten til oppstart behandling eller avsluttet pakkeforløp, uten unødvendig forsinkelse og med tett samarbeid mellom alle involverte avdelinger og spesialister. Målet er at 70 prosent av pasientene som får prostatakreft skal utredes i et pakkeforløp og starte behandling innen maksimal anbefalt forløpstid.

Det er mange ulike faktorer som kan påvirke de rapporterte tallene fra de ulike RHF-ene og HF-ene. Resultatene bør derfor tolkes med varsomhet. 

Hovedfunn

På landsbasis i andre tertial 2018 ble 78,2 prosent av nye kreftpasienter med prostatakreft inkludert i et Pakkeforløp. I samme periode i 2017 var andelen på 78,8 prosent. Helse Midt-Norge RHF hadde høyest andel av nye kreftpasienter med prostatakreft inkludert i et Pakkeforløp med 81,8 prosent, mens Helse Nord RHF hadde lavest andel med 71,9 prosent. Helse Vest RHF og Helse Sør-Øst RHF hadde henholdsvis 78,0 og 78,5 prosent av nye kreftpasienter med prostatakreft inkludert i et Pakkeforløp.

På landsbasis i andre tertial 2018 ble 46,1 prosent av Pakkeforløp for prostatakreft gjennomført innen maksimal anbefalt forløpstid. I samme periode i 2017 var andelen på 45,2 prosent. Helse Vest RHF hadde høyest andel Pakkeforløp for prostatakreft gjennomført innen maksimal anbefalt forløpstid med 63,8 prosent, mens Helse Nord RHF hadde lavest andel med 34,2 prosent. I Helse Sør-Øst RHF og Helse Midt-Norge RHF ble henholdsvis 42,6 og 37,4 prosent av pakkeforløp for prostatakreft gjennomført innen maksimalt anbefalt forløpstid.

Forbehold ved tolkning

I beregning av «andel nye kreftpasienter inkludert i pakkeforløp» periodiseres dette etter inndato på episoden (dvs. oppholdet/konsultasjonen) hvor kreftdiagnosen første gang er registrert, ettersom diagnosedato ikke er kjent. Utvalget av episoder er begrenset til de som har en henvisningsperiode som startet i perioden indikatoren beregnes for.

I flere pakkeforløp diagnostiseres kreftsykdommen ved et lokalsykehus, mens evt. videre utredning og behandling gjennomføres ved et annet sykehus, ofte regionsykehuset. I disse tilfeller vil forløpstiden kunne forlenges. Forløpstiden rapporteres for det sykehuset som starter pakkeforløpet.  

Det er flere faktorer som kan påvirke forløpstidene hos den enkelte pasient. Resultater per sykehus/helseforetak og over tid må tolkes med varsomhet.