Du har en nettleser som vi ikke støtter. Les om godkjente OS/nettleserversjoner

Hopp til hovedmeny Hopp til innholdet

Gjennomføring av Pakkeforløp for prostatakreft innen maksimal anbefalt forløpstid

Kvalitetsindikatoren måler andel Pakkeforløp for prostatakreft som er innenfor maksimal anbefalt forløpstid. Pakkeforløp for kreft er standardiserte pasientforløp som skal gi pasienter trygghet og forutsigbarhet. Denne kvalitetsindikatoren viser måloppnåelse på definerte standardforløpstider for Pakkeforløp for kreft, og kan dermed være et indirekte mål på grad av forutsigbarhet for pasienter som skal utredes for prostatakreft.

Se resultater

Om indikatoren

Fra 1. januar 2015 ble Pakkeforløp for prostatakreft innført i norsk helsetjeneste. Formålet med pakkeforløpene er at pasienter skal oppleve et godt organisert, helhetlig og forutsigbart forløp uten unødvendig ikke-medisinsk begrunnede forsinkelser i utredning, diagnostikk, behandling og rehabilitering.  Pakkeforløpene gir forutsigbarhet og trygghet for pasienter og pårørende. Prostatakreft er den vanligste kreftformen blant menn i Norge og utgjør rundt 30 prosent av all kreft blant menn. I 2012 fikk over 4900 menn prostatakreft.

Koordinering av pasientforløpet skal sikre et effektivt forløp fra henvisning er mottatt i spesialisthelsetjenesten til oppstart behandling eller avsluttet pakkeforløp, uten unødvendig forsinkelse og med tett samarbeid mellom alle involverte avdelinger og spesialister.

Målet er at 70 prosent av pasientene som får prostatakreft skal utredes i et pakkeforløp og starte behandling innen maksimal anbefalt forløpstid.

Hovedfunn

 På landsbasis ble 47,7 prosent av Pakkeforløp for prostatakreft gjennomført innenfor maksimal anbefalt forløpstid i 2. tertial 2016. Dette er en nedgang fra 52,8 prosent i 1.tertial 2016.

Andelen Pakkeforløp for prostatakreft gjennomført innenfor maksimal anbefalt forløpstid varierer mellom regionene.  I 2. tertial 2016var totalt andel høyest i Helse Vest med 66,2 prosent, og lavest i Helse Nord med 40,9 prosent.  Helse Midt Norge rapporterte en andel på 51,6 prosent. I Helse Sør-Øst ble 42,1 prosent av Pakkeforløp for prostatakreft kreft gjennomført innenfor maksimal anbefalt forløpstid.

Registrering av pakkeforløp er i en implementeringsfase. Resultatene bør derfor tolkes med varsomhet.

 

 

Registrering av pakkeforløp er i en implementeringsfase. Resultatene bør derfor tolkes med varsomhet.

 

 

Forbehold ved tolkning

​Rapportering av pakkeforløp til Norsk pasientregister er et nytt krav til helseforetakene fra 1. januar 2015. Det tar tid å etablere rutiner for inkludering og utredning av pasienter i pakkeforløp, samt registrering, kvalitetssikring og rapportering av data. Indikatoren vil bli løpende evaluert og justert, etter hvert som de til sammen 28 pakkeforløpene implementeres. Resultater per behandlingsted og over tid må derfor tolkes med varsomhet.