Du har en nettleser som vi ikke støtter. Les om godkjente OS/nettleserversjoner

Hopp til hovedmeny Hopp til innholdet

Pakkeforløp for lungekreft

Kvalitetsindikatoren måler andel nye kreftpasienter som inngår i pakkeforløp for lungekreft og andel som har en forløpstid fra start av forløpet til start av kirurgisk behandling, medikamentell behandling eller strålebehandling, som er innenfor maksimal anbefalt forløpstid. Pakkeforløp for kreft er standardiserte pasientforløp som skal gi pasienter trygghet og forutsigbarhet. Denne kvalitetsindikatoren viser måloppnåelse for andel nye kreftpasienter som inngår i Pakkeforløp for lungekreft og andel som har forløpstid innen definerte standardforløpstider for Pakkeforløp for lungekreft, og kan dermed være et indirekte mål på grad av forutsigbarhet for pasienter som utredes og behandles for kreft.

 

Se resultater

Om indikatoren

Fra 1. januar 2015 ble Pakkeforløp for lungekreft innført i norsk helsetjeneste. Formålet med pakkeforløpene er at pasienter skal oppleve et godt organisert, helhetlig og forutsigbart forløp uten unødvendig ikke-medisinsk begrunnede forsinkelser i utredning, diagnostikk, behandling og rehabilitering.

Pakkeforløpene gir forutsigbarhet og trygghet for pasienter og pårørende. 

Det diagnostiseres årlig rundt 2900 nye lungekrefttilfeller. I 2012 fikk henholdsvis 1600 menn og 1300 kvinner diagnosen.

Koordinering av pasientforløpet skal sikre et effektivt forløp fra henvisning er mottatt i spesialisthelsetjenesten til oppstart behandling eller avsluttet pakkeforløp, uten unødvendig forsinkelse og med tett samarbeid mellom alle involverte avdelinger og spesialister. Målet er at 70 prosent av pasientene som får lungekreft skal utredes i et pakkeforløp og starte behandling innen maksimal anbefalt forløpstid.

Hovedfunn

På landsbasis i 2. tertial 2017 ble 82,7 prosent av nye kreftpasienter med lungekreft inkludert i et Pakkeforløp. I 2. tertial 2016 var andelen på 83,6 prosent. Helse Vest RHF hadde høyest andel av nye kreftpasienter med lungekreft inkludert i et Pakkeforløp med 91,3 prosent, mens Helse Midt-Norge RHF hadde lavest andel med 77,9 prosent. Helse Nord RHF og Helse Sør-Øst RHF hadde henholdsvis 83,3,0 prosent og 81,0 prosent av nye kreftpasienter med lungekreft inkludert i et Pakkeforløp.


På landsbasis i 2. tertial 2017 ble 57,8 prosent av Pakkeforløp for lungekreft gjennomført innen maksimal anbefalt forløpstid. I 2. tertial 2016 var andelen på 63,4 prosent. Helse Nord RHF hadde høyest andel Pakkeforløp for lungekreft gjennomført innen maksimal anbefalt forløpstid med 71,4 prosent, mens Helse Midt-Norge RHF hadde lavest andel med 35,0 prosent. Helse Vest RHF og Helse Sør-Øst RHF hadde henholdsvis 68,9 prosent og 54,9 prosent av Pakkeforløp for lungekreft gjennomført innen maksimal anbefalt forløpstid.

Det er mange ulike faktorer som kan påvirke de rapporterte tallene fra de ulike RHF-ene og HF-ene. Resultatene bør derfor tolkes med varsomhet.

Forbehold ved tolkning

​I beregning av «andel nye kreftpasienter inkludert i pakkeforløp» periodiseres dette etter inndato på episoden (dvs. oppholdet/konsultasjonen) hvor kreftdiagnosen første gang er registrert, ettersom diagnosedato ikke er kjent. Utvalget av episoder er begrenset til de som har en henvisningsperiode som startet i perioden indikatoren beregnes for.

 I flere pakkeforløp diagnostiseres kreftsykdommen ved et lokalsykehus, mens evt. videre utredning og behandling gjennomføres ved et annet sykehus, ofte regionsykehuset. I disse tilfeller vil forløpstiden kunne forlenges. Forløpstiden rapporteres for det sykehuset som starter pakkeforløpet.  

Det er flere faktorer som kan påvirke forløpstidene hos den enkelte pasient. Resultater per sykehus/helseforetak og over tid må tolkes med varsomhet.