Pakkeforløp for lungekreft

Kvalitetsindikatoren måler andel nye kreftpasienter som inngår i pakkeforløp for lungekreft og andel som har en forløpstid fra start av forløpet til start av kirurgisk behandling, medikamentell behandling eller strålebehandling, som er innenfor maksimal anbefalt forløpstid. Pakkeforløp for kreft er standardiserte pasientforløp som skal gi pasienter trygghet og forutsigbarhet. Denne kvalitetsindikatoren viser måloppnåelse for andel nye kreftpasienter som inngår i Pakkeforløp for lungekreft og andel som har forløpstid innen definerte standardforløpstider for Pakkeforløp for lungekreft, og kan dermed være et indirekte mål på grad av forutsigbarhet for pasienter som utredes og behandles for kreft.

Se resultater

Om indikatoren

Fra 1. januar 2015 ble Pakkeforløp for lungekreft innført i norsk helsetjeneste. Formålet med pakkeforløpene er at pasienter skal oppleve et godt organisert, helhetlig og forutsigbart forløp uten unødvendig ikke-medisinsk begrunnede forsinkelser i utredning, diagnostikk, behandling og rehabilitering.

Pakkeforløpene gir forutsigbarhet og trygghet for pasienter og pårørende. 

Det diagnostiseres årlig rundt 2900 nye lungekrefttilfeller. I 2012 fikk henholdsvis 1600 menn og 1300 kvinner diagnosen.

Koordinering av pasientforløpet skal sikre et effektivt forløp fra henvisning er mottatt i spesialisthelsetjenesten til oppstart behandling eller avsluttet pakkeforløp, uten unødvendig forsinkelse og med tett samarbeid mellom alle involverte avdelinger og spesialister. Målet er at 70 prosent av pasientene som får lungekreft skal utredes i et pakkeforløp og starte behandling innen maksimal anbefalt forløpstid.

Hovedfunn

På landsbasis i andre tertial 2018 ble 83,2 prosent av nye kreftpasienter med lungekreft inkludert i et Pakkeforløp. I samme periode i 2017 var andelen på 86,4 prosent.  Helse Nord RHF hadde høyest andel av nye kreftpasienter med lungekreft inkludert i et Pakkeforløp med 91,5 prosent, mens Helse Sør-Øst RHF hadde lavest andel med 79,7 prosent. Helse Vest RHF og Midt-Norge RHF hadde henholdsvis 89,4 og 80,6 prosent av nye kreftpasienter med lungekreft inkludert i et Pakkeforløp.

På landsbasis i andre tertial 2018 ble 54,4 prosent av Pakkeforløp for lungekreft gjennomført innen maksimal anbefalt forløpstid. I samme periode i 2017 var andelen på 58,1 prosent. Helse Nord RHF hadde høyest andel Pakkeforløp for lungekreft gjennomført innen maksimal anbefalt forløpstid med 61,2 prosent, mens Helse Midt-Norge RHF hadde lavest andel med 41,6 prosent. Helse Vest RHF og Helse Sør-Øst RHF hadde henholdsvis 56,1 prosent og 54,9 prosent av Pakkeforløp for lungekreft gjennomført innen maksimal anbefalt forløpstid.

Det er mange ulike faktorer som kan påvirke de rapporterte tallene fra de ulike RHF-ene og HF-ene. Resultatene bør derfor tolkes med varsomhet.

Forbehold ved tolkning

​I beregning av «andel nye kreftpasienter inkludert i pakkeforløp» periodiseres dette etter inndato på episoden (dvs. oppholdet/konsultasjonen) hvor kreftdiagnosen første gang er registrert, ettersom diagnosedato ikke er kjent. Utvalget av episoder er begrenset til de som har en henvisningsperiode som startet i perioden indikatoren beregnes for.

 I flere pakkeforløp diagnostiseres kreftsykdommen ved et lokalsykehus, mens evt. videre utredning og behandling gjennomføres ved et annet sykehus, ofte regionsykehuset. I disse tilfeller vil forløpstiden kunne forlenges. Forløpstiden rapporteres for det sykehuset som starter pakkeforløpet.  

Det er flere faktorer som kan påvirke forløpstidene hos den enkelte pasient. Resultater per sykehus/helseforetak og over tid må tolkes med varsomhet.