Du har en nettleser som vi ikke støtter. Les om godkjente OS/nettleserversjoner

Hopp til hovedmeny Hopp til innholdet

Gjennomføring av Pakkeforløp for lungekreft innen maksimal anbefalt forløpstid

Kvalitetsindikatoren måler andel Pakkeforløp for lungekreft som er innenfor maksimal anbefalt forløpstid. Pakkeforløp for kreft er standardiserte pasientforløp som skal gi pasienter trygghet og forutsigbarhet. Denne kvalitetsindikatoren viser måloppnåelse på definerte standardforløpstider for pakkeforløp for kreft, og kan dermed være et indirekte mål på grad av forutsigbarhet for pasienter som skal utredes for lungekreft.

Se resultater

Om indikatoren

​Fra 1. januar 2015 ble Pakkeforløp for lungekreft innført i norsk helsetjeneste. Formålet med pakkeforløpene er at pasienter skal oppleve et godt organisert, helhetlig og forutsigbart forløp uten unødvendig ikke-medisinsk begrunnede forsinkelser i utredning, diagnostikk, behandling og rehabilitering.  Pakkeforløpene gir forutsigbarhet og trygghet for pasienter og pårørende. Det diagnostiseres årlig rundt 2900 nye lungekreft- tilfeller. I 2012 fikk henholdsvis 1600 menn og 1300 kvinner diagnosen.

Koordinering av pasientforløpet skal sikre et effektivt forløp fra henvisning er mottatt i spesialisthelsetjenesten til oppstart behandling eller avsluttet pakkeforløp, uten unødvendig forsinkelse og med tett samarbeid mellom alle involverte avdelinger og spesialister.

Målet er at 70 prosent av pasientene som får lungekreft skal utredes i et pakkeforløp og starte behandling innen maksimal anbefalt forløpstid.

Hovedfunn

På landsbasis ble 68, prosent Pakkeforløp for lungekreft gjennomført innenfor maksimal anbefalt forløpstid i 3. tertial 2016, dette var en økning fra 62,9 prosent fra 2. tertial 2016.

 Andelen Pakkeforløp for lungekreft gjennomført innenfor maksimal anbefalt forløpstid varierer mellom regionene. I 3. tertial 2016 var andelen høyest i Helse Vest med 74,0 prosent, og lavest i Helse Midt-Norge med 59,0 prosent.  Helse Nord har en andel på 72,0 prosent, og Helse Sør-Øst en andel på 67,1 prosent Pakkeforløp for lungekreft gjennomført innenfor maksimal anbefalt forløpstid.

Registrering av pakkeforløp er i en implementeringsfase. Resultatene bør derfor tolkes med varsomhet.

Forbehold ved tolkning

​Rapportering av pakkeforløp til Norsk pasientregister er et nytt krav til helseforetakene fra 1. januar 2015. Det tar tid å etablere rutiner for inkludering og utredning av pasienter i pakkeforløp, samt registrering, kvalitetssikring og rapportering av data. Indikatoren vil bli løpende evaluert og justert, etter hvert som de til sammen 28 pakkeforløpene implementeres. Resultater per behandlingsted og over tid må derfor tolkes med varsomhet.