Pakkeforløp for testikkelkreft

Kvalitetsindikatoren måler andel nye kreftpasienter som inngår i pakkeforløp for testikkelkreft og andel som har en forløpstid fra start av forløpet til start av kirurgisk behandling, medikamentell behandling, strålebehandling eller til overvåking uten behandling, som er innenfor maksimal anbefalt forløpstid. Pakkeforløp for kreft er standardiserte pasientforløp som skal gi pasienter trygghet og forutsigbarhet. Denne kvalitetsindikatoren viser måloppnåelse for andel nye kreftpasienter som inngår i Pakkeforløp for testikkelkreft og andel som starter behandling innen definerte standardforløpstider for Pakkeforløp for testikkelkreft, og kan dermed være et indirekte mål på grad av forutsigbarhet for pasienter som utredes og behandles for kreft.

Se resultater

Om indikatoren

Pakkeforløp for testikkelkreft ble innført i norsk helsetjeneste 1. mai 2015 og skal gi forutsigbarhet og trygghet for pasient og pårørende. Formålet med pakkeforløpet er at pasienter skal oppleve et godt organisert, helhetlig og forutsigbart forløp uten unødvendig ikke-medisinsk begrunnet forsinkelse i utredning, diagnostikk, behandling og rehabilitering. 

Det diagnostiseres årlig rundt 300 nye tilfeller av testikkelkreft i Norge. Dette er den hyppigste kreftformen hos yngre menn.

Koordinering av pasientforløpet skal sikre et effektivt forløp fra henvisning er mottatt i spesialisthelsetjenesten til oppstart behandling eller avsluttet pakkeforløp, uten unødvendig forsinkelse og med tett samarbeid mellom alle involverte avdelinger og spesialister. Målet er at 70 prosent av pasientene som får testikkelkreft skal utredes i et pakkeforløp og starte behandling innen maksimal anbefalt forløpstid.

Hovedfunn

På landsbasis ble 316 nye pasienter med testikkelkreft inkludert i pakkeforløp i 2017. Det utgjorde 87,3 prosent av nye kreftpasienter med denne diagnosen dette året. I 2016 var tilsvarende andel 87,6 prosent.

Helse Vest RHF hadde høyest andel av nye kreftpasienter med testikkelkreft inkludert i et Pakkeforløp med 94,8 prosent, mens Helse Midt-Norge RHF hadde lavest andel med 81,4 prosent. I Helse Nord RHF og Helse Sør-Øst RHF var andelene henholdsvis 92,6 prosent og 85,4 prosent.

På landsbasis i 2017 ble 78,2 prosent av Pakkeforløp for testikkelkreft gjennomført innen maksimal anbefalt forløpstid. I 2016 var andelen på 69,6 prosent.

Helse Midt-Norge RHF hadde høyest andel Pakkeforløp for testikkelkreft innen maksimal anbefalt forløpstid med 88,5 prosent, mens Helse Nord RHF hadde lavest andel med 68,2 prosent. I Helse Vest RHF og i Helse Sør-Øst RHF var andelene henholdsvis 78,6 prosent og 77,8 prosent.

Det er mange ulike faktorer som kan påvirke de rapporterte tallene fra de ulike RHF-ene og HF-ene. Resultatene bør derfor tolkes med varsomhet.

Forbehold ved tolkning

​I beregning av «andel nye kreftpasienter inkludert i pakkeforløp» periodiseres dette etter inndato på episoden (dvs. oppholdet/konsultasjonen) hvor kreftdiagnosen første gang er registrert, ettersom diagnosedato ikke er kjent. Utvalget av episoder er begrenset til de som har en henvisningsperiode som startet i perioden indikatoren beregnes for.

I flere pakkeforløp diagnostiseres kreftsykdommen ved et lokalsykehus, mens evt. videre utredning og behandling gjennomføres ved et annet sykehus, ofte regionsykehuset. I disse tilfeller vil forløpstiden kunne forlenges. Forløpstiden rapporteres for det sykehuset som starter pakkeforløpet.  

Det er flere faktorer som kan påvirke forløpstidene hos den enkelte pasient. Resultater per sykehus/helseforetak og over tid må tolkes med varsomhet.