Pakkeforløp for nyrekreft

Kvalitetsindikatoren måler andel nye kreftpasienter som inngår i pakkeforløp for nyrekreft og andel som har en forløpstid fra start av forløpet til start av kirurgisk behandling, medikamentell behandling eller strålebehandling, som er innenfor maksimal anbefalt forløpstid. Pakkeforløp for kreft er standardiserte pasientforløp som skal gi pasienter trygghet og forutsigbarhet. Denne kvalitetsindikatoren viser måloppnåelse for andel nye kreftpasienter som inngår i Pakkeforløp for nyrekreft og andel som har forløpstid innen definerte standardforløpstider for Pakkeforløp for nyrekreft, og kan dermed være et indirekte mål på grad av forutsigbarhet for pasienter som utredes og behandles for kreft.

Se resultater

Om indikatoren

​Pakkeforløp for nyrekreft ble innført i norsk helsetjeneste 1. mai 2015 og skal gi forutsigbarhet og trygghet for pasient og pårørende. Formålet med pakkeforløpet er at pasienter skal oppleve et godt organisert, helhetlig og forutsigbart forløp uten unødvendig ikke-medisinsk begrunnet forsinkelse i utredning, diagnostikk, behandling og rehabilitering.

Det diagnostiseres årlig rundt 850–900 nye tilfeller av nyrekreft i Norge. Av disse er rundt 750–800 kreft i selve nyren (nyrecellecarcinomer) og rundt 80–100 kreft i nyrebekken (uroteliale carcinomer).

Koordinering av pasientforløpet skal sikre et effektivt forløp fra henvisning er mottatt i spesialisthelsetjenesten til oppstart behandling eller avsluttet pakkeforløp, uten unødvendig forsinkelse og med tett samarbeid mellom alle involverte avdelinger og spesialister. Målet er at 70 prosent av pasientene som får nyrekreft skal utredes i et pakkeforløp og starte behandling innen maksimal anbefalt forløpstid.

Hovedfunn

På landsbasis ble 147 nye pasienter med nyrekreft inkludert i pakkeforløp i andre tertial 2018. Det utgjorde 83,9 prosent av nye kreftpasienter med denne diagnosen denne perioden. I samme periode 2017 var tilsvarende andel 77,9 prosent. Helse Vest RHF hadde høyest andel av nye kreftpasienter med nyrekreft inkludert i et Pakkeforløp med 90,6 prosent, mens Helse Midt-Norge RHF hadde lavest andel med 75,4 prosent. I Helse Nord RHF og Helse Sør-Øst RHF var andelene henholdsvis 84,8 og 85,0 prosent.

På landsbasis i andre tertial 2018 ble 55,7 prosent av Pakkeforløp for nyrekreft gjennomført innen maksimal anbefalt forløpstid. I samme periode 2017 var andelen på 53,8 prosent.  Helse Vest RHF hadde høyest andel Pakkeforløp for nyrekreft gjennomført innen maksimal anbefalt forløpstid med 58,0 prosent, mens Helse Nord RHF hadde lavest andel med 40,7 prosent. I Helse Midt-Norge RHF og Helse Sør-Øst RHF var andelene henholdsvis 57,6 prosent og 57,1 prosent.

Det er mange ulike faktorer som kan påvirke de rapporterte tallene fra de ulike RHF-ene og HF-ene. Resultatene bør derfor tolkes med varsomhet.


Forbehold ved tolkning

​I beregning av «andel nye kreftpasienter inkludert i pakkeforløp» periodiseres dette etter inndato på episoden (dvs. oppholdet/konsultasjonen) hvor kreftdiagnosen første gang er registrert, ettersom diagnosedato ikke er kjent. Utvalget av episoder er begrenset til de som har en henvisningsperiode som startet i perioden indikatoren beregnes for.

I flere pakkeforløp diagnostiseres kreftsykdommen ved et lokalsykehus, mens evt. videre utredning og behandling gjennomføres ved et annet sykehus, ofte regionsykehuset. I disse tilfeller vil forløpstiden kunne forlenges. Forløpstiden rapporteres for det sykehuset som starter pakkeforløpet.  

Det er flere faktorer som kan påvirke forløpstidene hos den enkelte pasient. Resultater per sykehus/helseforetak og over tid må tolkes med varsomhet.