Pakkeforløp for lymfom

Kvalitetsindikatoren måler andel nye kreftpasienter som inngår i pakkeforløp for lymfom og andel som har en forløpstid fra start av forløpet til start av kirurgisk behandling, medikamentell behandling eller strålebehandling, som er innenfor maksimal anbefalt forløpstid. Pakkeforløp for kreft er standardiserte pasientforløp som skal gi pasienter trygghet og forutsigbarhet. Denne kvalitetsindikatoren viser måloppnåelse for andel nye kreftpasienter som inngår i Pakkeforløp for lymfom og andel som har forløpstid innen definerte standardforløpstider for Pakkeforløp for lymfom, og kan dermed være et indirekte mål på grad av forutsigbarhet for pasienter som utredes og behandles for kreft.

Se resultater

Om indikatoren

Pakkeforløp for lymfom ble innført i norsk helsetjeneste 1. mai 2015 og skal gi forutsigbarhet og trygghet for pasient og pårørende. Formålet med pakkeforløpet er at pasienter skal oppleve et godt organisert, helhetlig og forutsigbart forløp uten unødvendig ikke-medisinsk begrunnet forsinkelse i utredning, diagnostikk, behandling og rehabilitering.

I dette dokumentet brukes diagnosen lymfomer synonymt med diagnosen maligne lymfomer. Lymfomer utgjør rundt fire prosent av alle nye krefttilfeller. Insidensen er økende. Sykdomsgruppen består av mange undergrupper med forskjellig behandling og prognose.

Koordinering av pasientforløpet skal sikre et effektivt forløp fra henvisning er mottatt i spesialisthelsetjenesten til oppstart behandling eller avsluttet pakkeforløp, uten unødvendig forsinkelse og med tett samarbeid mellom alle involverte avdelinger og spesialister. Målet er at 70 prosent av pasientene som får lymfom skal utredes i et pakkeforløp og starte behandling innen maksimal anbefalt forløpstid.

Hovedfunn

På landsbasis ble 164 nye pasienter med lymfom inkludert i pakkeforløp i andre tertial 2018. Det utgjorde 65,8 prosent av nye kreftpasienter med denne diagnosen denne perioden. I samme periode 2017 var tilsvarende andel 72,0 prosent. Helse Nord RHF hadde høyest andel av nye kreftpasienter med lymfom inkludert i et Pakkeforløp med 84,2 prosent, mens Helse Sør-Øst RHF hadde lavest andel med 60,7 prosent. I Helse Midt-Norge RHF og Helse Vest RHF var andelene henholdsvis 77,1 og 60,7 prosent.

På landsbasis i andre tertial 2018 ble 61,2 prosent av Pakkeforløp for lymfom gjennomført innen maksimal anbefalt forløpstid. I samme periode 2017 var andelen på 62,3 prosent. Helse Vest RHF hadde høyest andel Pakkeforløp for lymfom gjennomført innen maksimal anbefalt forløpstid med 70,7 prosent, mens Helse Sør-Øst RHF hadde lavest andel med 54,6 prosent. I Helse Nord RHF og Helse Midt-Norge RHF var andelene henholdsvis 69,0 prosent og 66,7 prosent.

Det er mange ulike faktorer som kan påvirke de rapporterte tallene fra de ulike RHF-ene og HF-ene. Resultatene bør derfor tolkes med varsomhet.

Forbehold ved tolkning

​I beregning av «andel nye kreftpasienter inkludert i pakkeforløp» periodiseres dette etter inndato på episoden (dvs. oppholdet/konsultasjonen) hvor kreftdiagnosen første gang er registrert, ettersom diagnosedato ikke er kjent. Utvalget av episoder er begrenset til de som har en henvisningsperiode som startet i perioden indikatoren beregnes for.

 I flere pakkeforløp diagnostiseres kreftsykdommen ved et lokalsykehus, mens evt. videre utredning og behandling gjennomføres ved et annet sykehus, ofte regionsykehuset. I disse tilfeller vil forløpstiden kunne forlenges. Forløpstiden rapporteres for det sykehuset som starter pakkeforløpet.  

Det er flere faktorer som kan påvirke forløpstidene hos den enkelte pasient. Resultater per sykehus/helseforetak og over tid må tolkes med varsomhet.