Du har en nettleser som vi ikke støtter. Les om godkjente OS/nettleserversjoner

Hopp til hovedmeny Hopp til innholdet

Gjennomføring av Pakkeforløp for lymfom innen maksimal anbefalt forløpstid

Kvalitetsindikatoren måler andel Pakkeforløp for lymfom innen maksimal anbefalt forløpstid. Pakkeforløp for kreft er standardiserte pasientforløp som skal gi pasienter trygghet og forutsigbarhet. Denne kvalitetsindikatoren viser måloppnåelse på maksimal anbefalt forløpstider for Pakkeforløp for lymfom, og kan dermed være et indirekte mål på grad av forutsigbarhet for pasienter som skal utredes for lymfom.

Se resultater

Om indikatoren

​Pakkeforløp for lymfom ble innført i norsk helsetjeneste 1.mai 2015 og skal gi forutsigbarhet og trygghet for pasient og pårørende. Formålet med pakkeforløpet er at pasienter skal oppleve et godt organisert, helhetlig og forutsigbart forløp uten unødvendig ikke-medisinsk begrunnet forsinkelse i utredning, diagnostikk, behandling og rehabilitering. 

I dette dokumentet brukes diagnosen lymfomer synonymt med diagnosen maligne lymfomer. Lymfomer utgjør rundt fire prosent av alle nye krefttilfeller. Insidensen er økende. Sykdomsgruppen består av mange undergrupper med forskjellig behandling og prognose (1).

Denne kvalitetsindikatoren viser måloppnåelse på definerte standardforløpstider for Pakkeforløp for lymfom, og kan dermed være et indirekte mål på grad av forutsigbarhet for pasienter som skal utredes for kreft.

Målet er at 70 prosent av pasientene som får lymfom skal utredes i et pakkeforløp og starte behandling innen maksimal anbefalt forløpstid(2).

Hovedfunn

På landsbasis ble 55,8 prosent av Pakkeforløp for lymfom gjennomført innenfor maksimal anbefalt forløpstid i 3. tertial 2016. Dette er en nedgang fra 61,7 prosent i 2.tertial 2016.

Andelen pakkeforløp for lymfom gjennomført innenfor maksimal anbefalt forløpstid varierer mellom regionene. I 3. tertial 2016 var andelen høyest i Helse Midt-Norge med 73,8 prosent, og lavest i Helse Sør-Øst med 45,4 prosent.  Helse Vest rapporterte en andel på 64,7 prosent. I Helse Nord ble 58,1 prosent av Pakkeforløp for lymfom gjennomført innenfor maksimal anbefalt forløpstid.

Registrering av pakkeforløp er i en implementeringsfase. Resultatene bør derfor tolkes med varsomhet.

Forbehold ved tolkning

​Rapportering av pakkeforløp til Norsk pasientregister er et nytt krav til helseforetakene fra 1. mai 2015. Det tar tid å etablere rutiner for inkludering og utredning av pasienter i pakkeforløp, samt registrering, kvalitetssikring og rapportering av data. Indikatoren vil bli løpende evaluert og eventuelt justert, etter hvert som de til sammen 28 pakkeforløpene implementeres. Resultater per behandlingsted og over tid må derfor tolkes med varsomhet.