Pakkeforløp for livmorkreft

Kvalitetsindikatoren måler andel nye kreftpasienter som inngår i pakkeforløp for livmorkreft og andel som har en forløpstid fra start av forløpet til start av kirurgisk behandling, medikamentell behandling eller strålebehandling, som er innenfor maksimal anbefalt forløpstid. Pakkeforløp for kreft er standardiserte pasientforløp som skal gi pasienter trygghet og forutsigbarhet. Denne kvalitetsindikatoren viser måloppnåelse for andel nye kreftpasienter som inngår i Pakkeforløp for livmorkreft og andel som har forløpstid innen definerte standardforløpstider for Pakkeforløp for livmorkreft, og kan dermed være et indirekte mål på grad av forutsigbarhet for pasienter som utredes og behandles for kreft.

Se resultater

Om indikatoren

​Pakkeforløp for livmorkreft ble innført i norsk helsetjeneste 1.mai 2015 og skal gi forutsigbarhet og trygghet for pasient og pårørende. Formålet med pakkeforløpet er at pasienter skal oppleve et godt organisert, helhetlig og forutsigbart forløp uten unødvendig ikke-medisinsk begrunnet forsinkelse i utredning, diagnostikk, behandling og rehabilitering.

Det diagnostiseres årlig rundt 770 nye tilfeller av livmorkreft. Sykdommen rammer i hovedsak eldre kvinner, men forekommer også hos premenopausale kvinner(1).

Denne kvalitetsindikatoren viser måloppnåelse på definerte standardforløpstider for Pakkeforløp for livmorkreft, og kan dermed være et indirekte mål på grad av forutsigbarhet for pasienter som skal utredes for kreft.

Målet er at 70 prosent av pasientene som får livmorkreft skal utredes i et pakkeforløp og starte behandling innen maksimal anbefalt forløpstid (2).

Hovedfunn

På landsbasis i 2017 ble 70,0 prosent av nye kreftpasienter med livmorkreft inkludert i et Pakkeforløp. I 2016 var andelen på 81,6 prosent. 

Helse Nord RHF hadde høyest andel av nye kreftpasienter med livmorkreft inkludert i et Pakkeforløp med 79,4 prosent, mens Helse Midt-Norge RHF hadde lavest andel med 63,4 prosent. I Helse Vest RHF og Helse Sør-Øst RHF var andelene henholdsvis 71,0 prosent og 70,1 prosent.

På landsbasis i 2017 ble 56,6 prosent av Pakkeforløp for livmorkreft gjennomført innen innen maksimal anbefalt forløpstid. I 2016 var andelen på 60,2 prosent.

Helse Nord RHF hadde høyest andel Pakkeforløp for livmorkreft gjennomført innen maksimal anbefalt forløpstid med 88,7 prosent, mens Helse Sør-Øst RHF hadde lavest andel med 46,6 prosent. I Helse Midt-Norge RHF og Helse Vest RHF var andelene som fullførte innen maksimal anbefalt forløpstid henholdsvis 74,6 prosent og 58,8 prosent.

Det er mange ulike faktorer som kan påvirke de rapporterte tallene fra de ulike RHF-ene og HF-ene. Resultatene bør derfor tolkes med varsomhet.

Forbehold ved tolkning

​I beregning av «andel nye kreftpasienter inkludert i pakkeforløp» periodiseres dette etter inndato på episoden (dvs. oppholdet/konsultasjonen) hvor kreftdiagnosen første gang er registrert, ettersom diagnosedato ikke er kjent. Utvalget av episoder er begrenset til de som har en henvisningsperiode som startet i perioden indikatoren beregnes for.

 I flere pakkeforløp diagnostiseres kreftsykdommen ved et lokalsykehus, mens evt. videre utredning og behandling gjennomføres ved et annet sykehus, ofte regionsykehuset. I disse tilfeller vil forløpstiden kunne forlenges. Forløpstiden rapporteres for det sykehuset som starter pakkeforløpet.  

Det er flere faktorer som kan påvirke forløpstidene hos den enkelte pasient. Resultater per sykehus/helseforetak og over tid må tolkes med varsomhet.