Pakkeforløp for livmorhalskreft

Kvalitetsindikatoren måler andel nye kreftpasienter som inngår i pakkeforløp for livmorhalskreft og andel som har en forløpstid fra start av forløpet til start av kirurgisk behandling, medikamentell behandling eller strålebehandling, som er innenfor maksimal anbefalt forløpstid. Pakkeforløp for kreft er standardiserte pasientforløp som skal gi pasienter trygghet og forutsigbarhet. Denne kvalitetsindikatoren viser måloppnåelse for andel nye kreftpasienter som inngår i Pakkeforløp for livmorhalskreft og andel som har forløpstid innen definerte standardforløpstider for Pakkeforløp for livmorhalskreft, og kan dermed være et indirekte mål på grad av forutsigbarhet for pasienter som utredes og behandles for kreft. .

Se resultater

Om indikatoren

Pakkeforløp for livmorhalskreft ble innført i norsk helsetjeneste 1. mai 2015 og skal gi forutsigbarhet og trygghet for pasient og pårørende. Formålet med pakkeforløpet er at pasienter skal oppleve et godt organisert, helhetlig og forutsigbart forløp uten unødvendig ikke-medisinsk begrunnet forsinkelse i utredning, diagnostikk, behandling og rehabilitering. 

Det diagnostiseres årlig rundt 300 nye tilfeller av livmorhalskreft i Norge. Prevalensen i 2013 var rundt 6900, og femårsoverlevelse var rundt 79 prosent.

 Koordinering av pasientforløpet skal sikre et effektivt forløp fra henvisning er mottatt i spesialisthelsetjenesten til oppstart behandling eller avsluttet pakkeforløp, uten unødvendig forsinkelse og med tett samarbeid mellom alle involverte avdelinger og spesialister. Målet er at 70 prosent av pasientene som får livmorhalskreft skal utredes i et pakkeforløp og starte behandling innen maksimal anbefalt forløpstid.

Hovedfunn

På landsbasis i 2017 ble i alt 231 nye kreftpasienter med livmorhalskreft inkludert i et Pakkeforløp. Det utgjorde 61,3 prosent av alle nye pasienter med denne diagnosen. I 2016 var andelen av nye pasienter som inngikk i et pakkeforløp 73,1 prosent.

Helse Nord RHF hadde høyest andel av nye kreftpasienter med livmorhalskreft inkludert i et Pakkeforløp med 91,7 prosent, mens Helse Midt-Norge RHF hadde lavest andel med 53,8 prosent. I Helse Vest RHF og Helse Sør-Øst RHF var andelene henholdsvis 75,0 prosent og 56,8 prosent.

På landsbasis i 2017 ble 62,8 prosent Pakkeforløp for livmorhalskreft gjennomført innen maksimal anbefalt forløpstid. I 2016 var andelen på 51 prosent.
Helse Midt-Norge RHF hadde høyest andel Pakkeforløp for livmorhalskreft gjennomført innen maksimal anbefalt forløpstid med 87,0 prosent, mens Helse Vest RHF hadde lavest andel med 50,0 prosent. I Helse Nord RHF og Helse Sør-Øst RHF var andelene henholdsvis 80,0 prosent og 56,8 prosent.

Det er mange ulike faktorer som kan påvirke de rapporterte tallene fra de ulike RHF-ene og HF-ene. Resultatene bør derfor tolkes med varsomhet.

Forbehold ved tolkning

I beregning av andel nye kreftpasienter inkludert i pakkeforløp vil dato for kreftdiagnosen være inndato for episoden (dvs. oppholdet/konsultasjonen) hvor kreftdiagnosen første gang er registrert, ettersom diagnosedato ikke er kjent. Utvalget av episoder er begrenset til de som er assosiert med en henvisningsperiode som startet i perioden indikatoren beregnes for.

Resultater per behandlingssted og over tid må derfor tolkes med varsomhet.