Du har en nettleser som vi ikke støtter. Les om godkjente OS/nettleserversjoner

Hopp til hovedmeny Hopp til innholdet

Pakkeforløp for livmorhalskreft

Kvalitetsindikatoren måler andel nye kreftpasienter som inngår i pakkeforløp for livmorhalskreft og andel som har en forløpstid fra start av forløpet til start av kirurgisk behandling, medikamentell behandling eller strålebehandling, som er innenfor maksimal anbefalt forløpstid. Pakkeforløp for kreft er standardiserte pasientforløp som skal gi pasienter trygghet og forutsigbarhet. Denne kvalitetsindikatoren viser måloppnåelse for andel nye kreftpasienter som inngår i Pakkeforløp for livmorhalskreft og andel som har forløpstid innen definerte standardforløpstider for Pakkeforløp for livmorhalskreft, og kan dermed være et indirekte mål på grad av forutsigbarhet for pasienter som utredes og behandles for kreft. .

 

Se resultater

Om indikatoren

Pakkeforløp for livmorhalskreft ble innført i norsk helsetjeneste 1. mai 2015 og skal gi forutsigbarhet og trygghet for pasient og pårørende. Formålet med pakkeforløpet er at pasienter skal oppleve et godt organisert, helhetlig og forutsigbart forløp uten unødvendig ikke-medisinsk begrunnet forsinkelse i utredning, diagnostikk, behandling og rehabilitering. 

Det diagnostiseres årlig rundt 300 nye tilfeller av livmorhalskreft i Norge. Prevalensen i 2013 var rundt 6900, og femårsoverlevelse var rundt 79 prosent.

 Koordinering av pasientforløpet skal sikre et effektivt forløp fra henvisning er mottatt i spesialisthelsetjenesten til oppstart behandling eller avsluttet pakkeforløp, uten unødvendig forsinkelse og med tett samarbeid mellom alle involverte avdelinger og spesialister. Målet er at 70 prosent av pasientene som får livmorhalskreft skal utredes i et pakkeforløp og starte behandling innen maksimal anbefalt forløpstid.

Hovedfunn

På landsbasis ble 60,8 prosent av Pakkeforløp for livmorhalskreft gjennomført innenfor maksimal anbefalt forløpstid i 3. tertial 2016. Dette er en økning fra 40,7 i 2.tertial 2016.

Andelen Pakkeløp for livmorhalskreft gjennomført innenfor maksimal anbefalt forløpstid varierer mellom regionene. I 3. tertial 2016 var andelen høyest i Midt-Norge med 88,9 prosent, og lavest i Helse Sør-Øst med 48,8 prosent.  Helse Nord har andel på 75,0 prosent, ogi Helse Vest ble 66,7 prosent av Pakkeforløp for livmorhalskreft gjennomført innenfor maksimal anbefalt forløpstid.

Registrering av pakkeforløp er i en implementeringsfase. Resultatene bør derfor tolkes med varsomhet.

 

Forbehold ved tolkning

I beregning av andel nye kreftpasienter inkludert i pakkeforløp vil dato for kreftdiagnosen være inndato for episoden (dvs. oppholdet/konsultasjonen) hvor kreftdiagnosen første gang er registrert, ettersom diagnosedato ikke er kjent. Utvalget av episoder er begrenset til de som er assosiert med en henvisningsperiode som startet i perioden indikatoren beregnes for.

Resultater per behandlingssted og over tid må derfor tolkes med varsomhet.