Du har en nettleser som vi ikke støtter. Les om godkjente OS/nettleserversjoner

Hopp til hovedmeny Hopp til innholdet

Pakkeforløp for hode-halskreft

Kvalitetsindikatoren måler andel nye kreftpasienter som inngår i pakkeforløp for hode-halskreft og andel som har en forløpstid fra start av forløpet til start av kirurgisk behandling, medikamentell behandling eller strålebehandling, som er innenfor maksimal anbefalt forløpstid. Pakkeforløp for kreft er standardiserte pasientforløp som skal gi pasienter trygghet og forutsigbarhet. Denne kvalitetsindikatoren viser måloppnåelse for andel nye kreftpasienter som inngår i Pakkeforløp for hode-halskreft og andel som har forløpstid innen definerte standardforløpstider for Pakkeforløp for hode-halskreft, og kan dermed være et indirekte mål på grad av forutsigbarhet for pasienter som utredes og behandles for kreft.

Se resultater

Om indikatoren

Pakkeforløp for hode-halskreft ble innført i norsk helsetjeneste 1. mai 2015 og skal gi forutsigbarhet og trygghet for pasient og pårørende. Formålet med pakkeforløpet er at pasienter skal oppleve et godt organisert, helhetlig og forutsigbart forløp uten unødvendig ikke-medisinsk begrunnet forsinkelse i utredning, diagnostikk, behandling og rehabilitering. 

 I 2012 ble det diagnostisert 707 nye tilfeller av hode-halskreft, ofte også kalt ØNH-kreft. Prevalensen av hode-halskreft var ved utgangen av 2012 rundt 5600.

 Koordinering av pasientforløpet skal sikre et effektivt forløp fra henvisning er mottatt i spesialisthelsetjenesten til oppstart behandling eller avsluttet pakkeforløp, uten unødvendig forsinkelse og med tett samarbeid mellom alle involverte avdelinger og spesialister. Målet er at 70 prosent av pasientene som får hode-halskreft skal utredes i et pakkeforløp og starte behandling innen maksimal anbefalt forløpstid.

Hovedfunn

På landsbasis i 2. tertial 2017 ble 73,9 prosent av nye kreftpasienter med hode-halskreft inkludert i et Pakkeforløp. I 2. tertial 2016 var andelen på 73,5 prosent.
Helse Nord RHF hadde høyest andel av nye kreftpasienter med hode-halskreft inkludert i et Pakkeforløp med 81,3 prosent, mens Helse Midt-Norge RHF hadde lavest andel med 66,7 prosent. Helse Vest RHF og Helse Sør-Øst RHF hadde henholdsvis 79,2 prosent og 72,6 prosent av nye kreftpasienter med hode-halskreft inkludert i et Pakkeforløp

På landsbasis i 2. tertial 2017 ble 59,4 prosent av Pakkeforløp for hode-halskreft gjennomført innen maksimal anbefalt forløpstid. I 2. tertial 2016 var andelen på 65,6 prosent. Helse Nord RHF hadde høyest andel Pakkeforløp for hode-halskreft gjennomført innen maksimal anbefalt forløpstid med 86,0 prosent, mens Helse Sør-Øst RHF hadde lavest andel med 52,2 prosent. Helse Midt-Norge RHF og Helse Vest RHF hadde henholdsvis 81,3 prosent og 53,2 prosent av Pakkeforløp for hode-halskreft gjennomført innen maksimal anbefalt forløpstid

Det er mange ulike faktorer som kan påvirke de rapporterte tallene fra de ulike RHF-ene og HF-ene. Resultatene bør derfor tolkes med varsomhet.

Forbehold ved tolkning

I beregning av «andel nye kreftpasienter inkludert i pakkeforløp» periodiseres dette etter inndato på episoden (dvs. oppholdet/konsultasjonen) hvor kreftdiagnosen første gang er registrert, ettersom diagnosedato ikke er kjent. Utvalget av episoder er begrenset til de som har en henvisningsperiode som startet i perioden indikatoren beregnes for.

I flere pakkeforløp diagnostiseres kreftsykdommen ved et lokalsykehus, mens evt. videre utredning og behandling gjennomføres ved et annet sykehus, ofte regionsykehuset. I disse tilfeller vil forløpstiden kunne forlenges. Forløpstiden rapporteres for det sykehuset som starter pakkeforløpet.  

 Det er flere faktorer som kan påvirke forløpstidene hos den enkelte pasient. Resultater per sykehus/helseforetak og over tid må tolkes med varsomhet.