Pakkeforløp for eggstokkreft

Kvalitetsindikatoren måler andel nye kreftpasienter som inngår i pakkeforløp for eggstokkreft og andel som har en forløpstid fra start av forløpet til start av kirurgisk behandling, medikamentell behandling eller strålebehandling, som er innenfor maksimal anbefalt forløpstid. Pakkeforløp for kreft er standardiserte pasientforløp som skal gi pasienter trygghet og forutsigbarhet. Denne kvalitetsindikatoren viser måloppnåelse for andel nye kreftpasienter som inngår i Pakkeforløp for eggstokkreft og andel som har forløpstid innen definerte standardforløpstider for Pakkeforløp for eggstokkreft, og kan dermed være et indirekte mål på grad av forutsigbarhet for pasienter som utredes og behandles for kreft.

Se resultater

Om indikatoren

​Pakkeforløp for eggstokkreft ble innført i norsk helsetjeneste 1. mai 2015 og skal gi forutsigbarhet og trygghet for pasient og pårørende. Formålet med pakkeforløpet er at pasienter skal oppleve et godt organisert, helhetlig og forutsigbart forløp uten unødvendig ikke-medisinsk begrunnet forsinkelse i utredning, diagnostikk, behandling og rehabilitering.

Forløpet inkluderer kreft i eggleder og kreft i bukhinnen. I 2013 fikk 388 kvinner diagnosen eggstokkreft i Norge. Gjennomsnittsalder ved diagnosetidspunkt er 59 år.

Koordinering av pasientforløpet skal sikre et effektivt forløp fra henvisning er mottatt i spesialisthelsetjenesten til oppstart behandling eller avsluttet pakkeforløp, uten unødvendig forsinkelse og med tett samarbeid mellom alle involverte avdelinger og spesialister. Målet er at 70 prosent av pasientene som får eggstokkreft skal utredes i et pakkeforløp og starte behandling innen maksimal anbefalt forløpstid.

Hovedfunn

På landsbasis ble 111 nye pasienter med eggstokkreft inkludert i pakkeforløp i andre tertial 2018. Det utgjorde 68,2 prosent av nye kreftpasienter med denne diagnosen denne perioden. I samme periode 2017 var tilsvarende andel 72,4 prosent. Helse Midt-Norge hadde høyest andel av nye kreftpasienter med eggstokkreft inkludert i et Pakkeforløp med 81,5 prosent, mens Helse Sør-Øst RHF hadde lavest andel med 63,5 prosent. I Helse Vest RHF og i Helse Nord RHF var andelene henholdsvis 75,8 og 73,3 prosent.

På landsbasis i andre tertial 2018 ble 61,3 prosent av Pakkeforløp for eggstokkreft gjennomført innen maksimal anbefalt forløpstid. I samme periode 2017 var andelen på 54,5 prosent, som viser at det var en betydelig nedgang fra året før. Helse Midt-Norge RHF hadde høyest andel Pakkeforløp for eggstokkreft innen maksimal anbefalt forløpstid med 97,1 prosent, mens Helse Sør-Øst RHF hadde lavest andel med 39,3 prosent. I Helse Vest RHF og i Helse Nord RHF var andelene henholdsvis 68,8 og 80,8 prosent.

Forbehold ved tolkning

​I beregning av «andel nye kreftpasienter inkludert i pakkeforløp» periodiseres dette etter inndato på episoden (dvs. oppholdet/konsultasjonen) hvor kreftdiagnosen første gang er registrert, ettersom diagnosedato ikke er kjent. Utvalget av episoder er begrenset til de som har en henvisningsperiode som startet i perioden indikatoren beregnes for.

I flere pakkeforløp diagnostiseres kreftsykdommen ved et lokalsykehus, mens evt. videre utredning og behandling gjennomføres ved et annet sykehus, ofte regionsykehuset. I disse tilfeller vil forløpstiden kunne forlenges. Forløpstiden rapporteres for det sykehuset som starter pakkeforløpet.

Det er flere faktorer som kan påvirke forløpstidene hos den enkelte pasient. Resultater per sykehus/helseforetak og over tid må tolkes med varsomhet.