Pakkeforløp for blærekreft

Kvalitetsindikatoren måler andel nye kreftpasienter som inngår i pakkeforløp for blærekreft og andel som har en forløpstid fra start av forløpet til start av kirurgisk behandling, medikamentell behandling eller strålebehandling, som er innenfor maksimal anbefalt forløpstid. Pakkeforløp for kreft er standardiserte pasientforløp som skal gi pasienter trygghet og forutsigbarhet. Denne kvalitetsindikatoren viser måloppnåelse for andel nye kreftpasienter som inngår i Pakkeforløp for blærekreft og andel som har forløpstid innen definerte standardforløpstider for Pakkeforløp for blærekreft, og kan dermed være et indirekte mål på grad av forutsigbarhet for pasienter som utredes og behandles for kreft.

Se resultater

Om indikatoren

Pakkeforløp for blærekreft ble innført i norsk helsetjeneste 1. mai 2015 og skal gi forutsigbarhet og trygghet for pasient og pårørende. Formålet med pakkeforløpet er at pasienter skal oppleve et godt organisert, helhetlig og forutsigbart forløp uten unødvendig ikke-medisinsk begrunnet forsinkelse i utredning, diagnostikk, behandling og rehabilitering. 

Det diagnostiseres omkring 1350 nye pasienter med svulster i blæren, urinleder eller urinrør i Norge i året. Hos majoriteten av disse pasientene (rundt 1260) er svulsten i blæren, og så godt som alle disse svulstene er kreft. Blærekreft er hyppigere hos menn enn hos kvinner (ratio 3:1).

Koordinering av pasientforløpet skal sikre et effektivt forløp fra henvisning er mottatt i spesialisthelsetjenesten til oppstart behandling eller avsluttet pakkeforløp, uten unødvendig forsinkelse og med tett samarbeid mellom alle involverte avdelinger og spesialister. Målet er at 70 prosent av pasientene som får blærekreft skal utredes i et pakkeforløp og starte behandling innen maksimal anbefalt forløpstid.

Hovedfunn

På landsbasis i andre tertial 2018 ble 77,6 prosent av nye kreftpasienter med blærekreft inkludert i et Pakkeforløp. I samme periode i 2017 var andelen på 75,5 prosent. Helse Vest RHF hadde høyest andel av nye kreftpasienter med blærekreft inkludert i et Pakkeforløp med 85,7 prosent, mens Helse Sør-Øst RHF hadde lavest andel med 72,6 prosent. Helse Midt-Norge RHF og Helse Nord RHF hadde henholdsvis 81,1 og 82,1 prosent av nye pasienter med blærekreft inkludert i pakkeforløp.

På landsbasis i andre tertial 2018 ble 84,2 prosent av Pakkeforløp for blærekreft gjennomført innen maksimal anbefalt forløpstid. I samme periode i 2017 var andelen på 80,6 prosent. Helse Vest RHF hadde høyest andel Pakkeforløp for blærekreft gjennomført innen maksimal anbefalt forløpstid med 90,6 prosent, mens Helse Nord RHF hadde lavest andel med 65,7 prosent. I Helse Midt-Norge RHF og Helse Sør-Øst RHF fullførte henholdsvis 86,2 prosent og 84,8 prosent av pasientene pakkeforløpet innenfor maksimalt anbefalt forløpstid.

Det er mange ulike faktorer som kan påvirke de rapporterte tallene fra de ulike RHF-ene og HF-ene. Resultatene bør derfor tolkes med varsomhet.


Forbehold ved tolkning

​I beregning av «andel nye kreftpasienter inkludert i pakkeforløp» periodiseres dette etter inndato på episoden (dvs. oppholdet/konsultasjonen) hvor kreftdiagnosen første gang er registrert, ettersom diagnosedato ikke er kjent. Utvalget av episoder er begrenset til de som har en henvisningsperiode som startet i perioden indikatoren beregnes for.

I flere pakkeforløp diagnostiseres kreftsykdommen ved et lokalsykehus, mens evt. videre utredning og behandling gjennomføres ved et annet sykehus, ofte regionsykehuset. I disse tilfeller vil forløpstiden kunne forlenges. Forløpstiden rapporteres for det sykehuset som starter pakkeforløpet.  

Det er flere faktorer som kan påvirke forløpstidene hos den enkelte pasient. Resultater per sykehus/helseforetak og over tid må tolkes med varsomhet.