Du har en nettleser som vi ikke støtter. Les om godkjente OS/nettleserversjoner

Hopp til hovedmeny Hopp til innholdet

Gjennomføring av Pakkeforløp for blærekreft innen maksimal anbefalt forløpstid

Kvalitetsindikatoren måler andel Pakkeforløp for blærekreft innen maksimal anbefalt forløpstid. Pakkeforløp for kreft er standardiserte pasientforløp som skal gi pasienter trygghet og forutsigbarhet. Denne kvalitetsindikatoren viser måloppnåelse på maksimal anbefalt forløpstider for Pakkeforløp for blærekreft, og kan dermed være et indirekte mål på grad av forutsigbarhet for pasienter som skal utredes for blærekreft.

Se resultater

Om indikatoren

​Pakkeforløp for blærekreft ble innført i norsk helsetjeneste 1.mai 2015 og skal gi forutsigbarhet og trygghet for pasient og pårørende. Formålet med pakkeforløpet er at pasienter skal oppleve et godt organisert, helhetlig og forutsigbart forløp uten unødvendig ikke-medisinsk begrunnet forsinkelse i utredning, diagnostikk, behandling og rehabilitering. 

Det diagnostiseres omkring 1350 nye pasienter med svulster i blæren, urinleder eller urinrør i Norge i året. Hos majoriteten av disse pasientene (rundt 1260) er svulsten i blæren, og så godt som alle disse svulstene er kreft. Blærekreft er hyppigere hos menn enn hos kvinner (ratio 3:1) (1).

Denne kvalitetsindikatoren viser måloppnåelse på definerte standardforløpstider for Pakkeforløp for blærekreft, og kan dermed være et indirekte mål på grad av forutsigbarhet for pasienter som skal utredes for kreft.

Målet er at 70 prosent av pasientene som får blærekreft skal utredes i et pakkeforløp og starte behandling innen maksimal anbefalt forløpstid.(2)

Hovedfunn

På landsbasis ble 87,3 prosent Pakkeforløp for blærekreft gjennomført innenfor maksimal anbefalt forløpstid i 3. tertial 2016.

Andelen for blærekreft gjennomført innenfor maksimal anbefalt forløpstid varierer mellom regionene. I 3. tertial 2016 var andelen høyest i Helse Vest med 95,6 prosent, og lavest i Helse Sør-Øst med 83,7 prosent.  Helse Midt-Norge rapporterte en andel på 89,9 prosent. Helse Nord rapporterte en andel på 84,2 prosent av Pakkeforløp for blærekreft gjennomført innenfor maksimal anbefalt forløpstid.

Forbehold ved tolkning

​Rapportering av pakkeforløp til Norsk pasientregister er et nytt krav til helseforetakene fra 1. mai 2015. Det tar tid å etablere rutiner for inkludering og utredning av pasienter i pakkeforløp, samt registrering, kvalitetssikring og rapportering av data. Indikatoren vil bli løpende evaluert og eventuelt justert, etter hvert som de til sammen 28 pakkeforløpene implementeres. Resultater per behandlingsted og over tid må derfor tolkes med varsomhet.