Pakkeforløp for brystkreft

Kvalitetsindikatoren måler andel nye kreftpasienter som inngår i pakkeforløp for brystkreft og andel som har en forløpstid fra start av forløpet til start av kirurgisk behandling eller medikamentell behandling, som er innenfor maksimal anbefalt forløpstid. Pakkeforløp for kreft er standardiserte pasientforløp som skal gi pasienter trygghet og forutsigbarhet. Denne kvalitetsindikatoren viser måloppnåelse for andel nye kreftpasienter som inngår i Pakkeforløp for brystkreft og andel som har forløpstid innen definerte standardforløpstider for Pakkeforløp for brystkreft, og kan dermed være et indirekte mål på grad av forutsigbarhet for pasienter som utredes og behandles for kreft.

Se resultater

Om indikatoren

Pakkeforløp for brystkreft ble innført i norsk helsetjeneste 1. januar 2015 og skal gi forutsigbarhet og trygghet for pasient og pårørende. Formålet med pakkeforløpet er at pasienter skal oppleve et godt organisert, helhetlig og forutsigbart forløp uten unødvendig ikke-medisinsk begrunnede forsinkelser i utredning, diagnostikk, behandling og rehabilitering. 

Brystkreft utgjør 22 prosent av all kreft hos kvinner. Det diagnostiseres årlig rundt 3000 nye tilfeller.

Koordinering av pasientforløpet skal sikre et effektivt forløp fra henvisning er mottatt i spesialisthelsetjenesten til oppstart behandling eller avsluttet pakkeforløp, uten unødvendig forsinkelse og med tett samarbeid mellom alle involverte avdelinger og spesialister. Målet er at 70 prosent av pasientene som får brystkreft skal utredes i et pakkeforløp og starte behandling innen maksimal anbefalt forløpstid.

Hovedfunn

På landsbasis i 2017 ble 90,2 prosent av nye kreftpasienter med brystkreft inkludert i et Pakkeforløp. I 2016 var andelen på 90,5 prosent.
Helse Nord RHF hadde høyest andel av nye kreftpasienter med brystkreft inkludert i et Pakkeforløp med 95,6 prosent, mens Helse Sør-Øst RHF hadde lavest andel med 88,4 prosent. Helse Midt-Norge RHF og Helse Vest RHF inkluderte henholdsvis 92,9 og 91,7 prosent av nye pasienter med brystkreft i pakkeforløp.

På landsbasis i 2017 ble 67,7 prosent av Pakkeforløp for brystkreft gjennomført innen maksimal anbefalt forløpstid. I 2016 var andelen 73,4 prosent. 

Helse Nord RHF hadde høyest andel Pakkeforløp for brystkreft gjennomført innen maksimal anbefalt forløpstid med 77.7 prosent, mens Helse Sør-Øst RHF hadde lavest andel med 65,0 prosent. I Helse Midt-Norge RHF og Helse Vest RHF var andelen som gjennomførte pakkeforløpene innenfor anbefalt tid henholdsvis 70,8 og 68,5 prosent.

Det er mange ulike faktorer som kan påvirke de rapporterte tallene fra de ulike RHF-ene og HF-ene. Resultatene bør derfor tolkes med varsomhet.

Forbehold ved tolkning

​I beregning av «andel nye kreftpasienter inkludert i pakkeforløp» periodiseres dette etter inndato på episoden (dvs. oppholdet/konsultasjonen) hvor kreftdiagnosen første gang er registrert, ettersom diagnosedato ikke er kjent. Utvalget av episoder er begrenset til de som har en henvisningsperiode som startet i perioden indikatoren beregnes for.

I flere pakkeforløp diagnostiseres kreftsykdommen ved et lokalsykehus, mens evt. videre utredning og behandling gjennomføres ved et annet sykehus, ofte regionsykehuset. I disse tilfeller vil forløpstiden kunne forlenges. Forløpstiden rapporteres for det sykehuset som starter pakkeforløpet.  

Det er flere faktorer som kan påvirke forløpstidene hos den enkelte pasient. Resultater per sykehus/helseforetak og over tid må tolkes med varsomhet.