Du har en nettleser som vi ikke støtter. Les om godkjente OS/nettleserversjoner

Hopp til hovedmeny Hopp til innholdet

Gjennomføring av Pakkeforløp for brystkreft innen maksimal anbefalt forløpstid

Kvalitetsindikatoren måler andel Pakkeforløp for brystkreft som er innenfor maksimal anbefalt forløpstid. Pakkeforløp for kreft er standardiserte pasientforløp som skal gi pasienter trygghet og forutsigbarhet. ​Denne kvalitetsindikatoren viser måloppnåelse på maksimal anbefalt forløpstider for Pakkeforløp for brystkreft, og kan dermed være et indirekte mål på grad av forutsigbarhet for pasienter som skal utredes for brystkreft.

Se resultater

Om indikatoren

​Fra 1. januar 2015 ble Pakkeforløp for brystkreft innført i norsk helsetjeneste. Formålet med pakkeforløpene er at pasienter skal oppleve et godt organisert, helhetlig og forutsigbart forløp uten unødvendig ikke-medisinsk begrunnede forsinkelser i utredning, diagnostikk, behandling og rehabilitering.  Pakkeforløpene gir forutsigbarhet og trygghet for pasienter og pårørende.

Brystkreft utgjør 22 prosent av all kreft hos kvinner. Det diagnostiseres årlig rundt 3000 nye tilfeller.

Koordinering av pasientforløpet skal sikre et effektivt forløp fra henvisning er mottatt i spesialisthelsetjenesten til oppstart behandling eller avsluttet pakkeforløp, uten unødvendig forsinkelse og med tett samarbeid mellom alle involverte avdelinger og spesialister.

Målet er at 70 prosent av pasientene som får brystkreft skal utredes i et pakkeforløp og starte behandling innen maksimal anbefalt forløpstid.

Hovedfunn

På landsbasis ble 79,2 prosent Pakkeforløp for brystkreft gjennomført innenfor maksimal anbefalt forløpstid i 3. tertial 2016.

Andelen Pakkeforløp for brystkreft gjennomført innenfor maksimal anbefalt forløpstid varierer mellom regionene. I 3. tertial 2016 var andelen høyest i Helse Nord med 93,6 prosent, og lavest i Helse Vest med 75,3 prosent.  Helse Sør-Øst rapporterte en andel på 76,9 prosent. Helse Midt-Norge rapporterte en andel på 85,3 prosent av Pakkeforløp for brystkreft gjennomført innenfor maksimal anbefalt forløpstid.

Registrering av pakkeforløp er i en implementeringsfase. Resultatene bør derfor tolkes med varsomhet.

Forbehold ved tolkning

​Rapportering av pakkeforløp til Norsk pasientregister er et nytt krav til helseforetakene fra 1. januar 2015. Det tar tid å etablere rutiner for inkludering og utredning av pasienter i pakkeforløp, samt registrering, kvalitetssikring og rapportering av data. Indikatoren vil bli løpende evaluert og eventuelt justert, etter hvert som de til sammen 28 pakkeforløpene implementeres. Resultater per behandlingsted og over tid må derfor tolkes med varsomhet.