Pakkeforløp for brystkreft

Kvalitetsindikatoren måler andel nye kreftpasienter som inngår i pakkeforløp for brystkreft og andel som har en forløpstid fra start av forløpet til start av kirurgisk behandling eller medikamentell behandling, som er innenfor maksimal anbefalt forløpstid. Pakkeforløp for kreft er standardiserte pasientforløp som skal gi pasienter trygghet og forutsigbarhet. Denne kvalitetsindikatoren viser måloppnåelse for andel nye kreftpasienter som inngår i Pakkeforløp for brystkreft og andel som har forløpstid innen definerte standardforløpstider for Pakkeforløp for brystkreft, og kan dermed være et indirekte mål på grad av forutsigbarhet for pasienter som utredes og behandles for kreft.

Se resultater

Om indikatoren

Pakkeforløp for brystkreft ble innført i norsk helsetjeneste 1. januar 2015 og skal gi forutsigbarhet og trygghet for pasient og pårørende. Formålet med pakkeforløpet er at pasienter skal oppleve et godt organisert, helhetlig og forutsigbart forløp uten unødvendig ikke-medisinsk begrunnede forsinkelser i utredning, diagnostikk, behandling og rehabilitering. 

Brystkreft utgjør 22 prosent av all kreft hos kvinner. Det diagnostiseres årlig rundt 3000 nye tilfeller.

Koordinering av pasientforløpet skal sikre et effektivt forløp fra henvisning er mottatt i spesialisthelsetjenesten til oppstart behandling eller avsluttet pakkeforløp, uten unødvendig forsinkelse og med tett samarbeid mellom alle involverte avdelinger og spesialister. Målet er at 70 prosent av pasientene som får brystkreft skal utredes i et pakkeforløp og starte behandling innen maksimal anbefalt forløpstid.

Hovedfunn

På landsbasis i andre tertial 2018 ble 87,6 prosent av nye kreftpasienter med brystkreft inkludert i et Pakkeforløp. Ett år tidligere var andelen på 90,3 prosent. Helse Vest RHF hadde høyest andel av nye kreftpasienter med brystkreft inkludert i et Pakkeforløp med 92,6 prosent, mens Helse Midt-Norge RHF hadde lavest andel med 85,8 prosent. Helse Nord RHF og Helse Sør-Øst RHF inkluderte henholdsvis 87,7 og 86,2 prosent av nye pasienter med brystkreft i pakkeforløp. 

På landsbasis i andre tertial 2018 ble 58,5 prosent av Pakkeforløp for brystkreft gjennomført innen maksimal anbefalt forløpstid. Ett år før var andelen 59,7 prosent, som viser at andelen har gått betydelig ned siden da. I andre tertial 2018 hadde Helse Nord RHF høyest andel Pakkeforløp for brystkreft gjennomført innen maksimal anbefalt forløpstid med 72,7 prosent, mens Helse Vest RHF hadde lavest andel med 51,7 prosent. I Helse Midt-Norge og Helse Sør-Øst RHF var andelen som gjennomførte pakkeforløpene innenfor anbefalt tid henholdsvis 64,5 og 57,9 prosent. Også de regionale helseforetakene, bortsett fra Helse Nord RHF, hadde betydelige nedganger fra året før.

Det er mange ulike faktorer som kan påvirke de rapporterte tallene fra de ulike RHF-ene og HF-ene. Resultatene bør derfor tolkes med varsomhet.

Forbehold ved tolkning

​I beregning av «andel nye kreftpasienter inkludert i pakkeforløp» periodiseres dette etter inndato på episoden (dvs. oppholdet/konsultasjonen) hvor kreftdiagnosen første gang er registrert, ettersom diagnosedato ikke er kjent. Utvalget av episoder er begrenset til de som har en henvisningsperiode som startet i perioden indikatoren beregnes for.

I flere pakkeforløp diagnostiseres kreftsykdommen ved et lokalsykehus, mens evt. videre utredning og behandling gjennomføres ved et annet sykehus, ofte regionsykehuset. I disse tilfeller vil forløpstiden kunne forlenges. Forløpstiden rapporteres for det sykehuset som starter pakkeforløpet.  

Det er flere faktorer som kan påvirke forløpstidene hos den enkelte pasient. Resultater per sykehus/helseforetak og over tid må tolkes med varsomhet.