Fem års relativ overlevelse etter tykktarmskreft

Overlevelsen for pasienter som får diagnosen tykktarmskreft blir stadig bedre. Resultatene viser overlevelse etter tykktarmskreft på nasjonalt-, regions-, og helseforetaksnivå.

Se resultater

Om indikatoren

Stadig flere overlever tykktarmskreft og dette måles ved 5 års relativ overlevelse. Økningen er et resultat av fokus på behandling for pasientgruppen både i bruk av kirurgi og cellegift. Overlevelse er et viktig resultatmål for tykktarmskreftpasienter. Ved å måle den vil man kunne si noe om kvaliteten på behandlingen. Indikatoren viser relativ overlevelse for pasienter med tykktarmskreft når man ser bort fra andre dødsårsaker og målsetningen er å avdekke endringer.

Fem års relativ overlevelse etter tykktarmskreft skal være over 63 % for denne pasientgruppen i Norge. Denne målsetningen gjelder både menn og kvinner og uavhengig av sykdomsutbredelse og hvilken behandling de har fått.

Regionalt helseforetak og Helseforetak er definert ut fra pasientens bostedskommune eller bydel og de geografiske områdene som de har ansvar for å betjene. Ved å bruke denne definisjonen kan man se bort ifra at noen Helseforetak behandler pasienter som har en mer utbredt kreftsykdom enn andre. Dette vil også synliggjøre helseforetakenes "sørge for"-ansvar.

Hovedfunn

På landsbasis var relativ overlevelse 69,1 prosent for kvinner som ble diagnostisert med tykktarmskreft i løpet av 5 årsperioden 2012 til 2016. For menn var relativ overlevelse i samme 5 årsperiode 63,5 prosent.

Det er forskjeller i relativ overlevelse mellom de regionale helseforetakene blant kvinner og menn med diagnosen tykktarmskreft. Kvinner i Helse Midt-Norge RHF har høyst overlevelse etter 5 år med 71,1 prosent. Helse Nord RHF har lavest overlevelse etter 5 år med 68,4 prosent. Kvinner i Helse Vest RHF og Helse Sør-Øst RHF har henholdsvis 69,4 prosent og 68,5 prosent overlevelse etter 5 år med tykktarmskreft.

Menn i Helse Midt-Norge RHF har høyest overlevelse etter 5 år med 67,3prosent, mens menn i Helse Nord RHF har lavest overlevelse med 59,5 prosent. Menn i Helse Vest RHF og Helse Sør-Øst RHF har henholdsvis 66,6 prosent og 61,9 prosent relativ overlevelse etter 5 år med tykktarmskreft.

Det er forskjeller i relativ overlevelse mellom de ulike helseforetakene blant kvinner og menn med diagnosen tykktarmskreft. Kvinnelige pasienter bosatt i opptaksområdet for Sykehuset i Vestfold HF har høyest overlevelse med 75,0 prosent, mens de for Helse Fonna HF har lavest overlevelse med 61,8 prosent. Mannlige pasienter bosatt i opptaksområdet for St.Olavs Hospital HF har høyest overlevelse med 75,3 prosent, mens de for Helse Finnmark HF har lavest overlevelse med 50,2 prosent.

Forbehold

​​Generelt er det flere faktorer som kan påvirke overlevelsestall og forklare resultatene, blant annet:

  • Faktorer knyttet til svulsten, som utbredelse ved diagnosetidspunkt, histologisk type og svulstens biologiske egenskaper
  • Faktorer knyttet til pasienten selv, som alder, komorbiditet (flere ulike sykdommer samtidig hos samme person), sosial status og etnisitet
  • Faktorer knyttet til helsetjenesten, som kvaliteten av behandlingen som er utført
  • Faktorer knyttet til datakvalitet, som forskjeller i kompletthet i registrering

 

Det som er viktig å merke seg er effekten av tidlig diagnose på overlevelsestall. Tidlig diagnose gir lenger tid fra diagnose til død. Hvis kun diagnosetidspunkt endrer seg, og ikke dødstidspunkt, gir det utslag i en kunstig økt nivå for relativ overlevelse.

Metode

Periodetilnærmingen (Brenner H., 2004) er brukt for å beregne relativ overlevelse i en femårsperiode. For å følge utviklingen sammenlignes to ulike perioder. Periodetilnærmingen forutsetter ikke 5 års oppfølgingstid for alle pasienter, og er derfor egnet til å forutsi overlevelsen for nylig diagnostiserte pasienter

Ved beregningen av forventet overlevelse er dødelighetsrater for hele landet brukt, oppgitt per kalenderår, ettårig alder og kjønn. Tallene er beregnet med 95 % konfidensintervall (usikkerhetsmargin).

Begrensninger ved visning av fem års overlevelse

Helsedirektoratet ønsker å gjøre oppmerksom på at den grafiske fremstillingen har noen begrensninger ved visning av resultatene. Dataene som presenteres i løsningen er ikke direkte sammenlignbare over tid slik grafisk fremstilling ved historisk utvikling antyder. Dataene er basert på en sammenligning av to femårsperioder, og ikke årlig slik det er presentert per i dag.

I praksis betyr dette at femårsperioden 2012-2016 kun er direkte sammenlignbar med perioden 2007-2011. Tallene for perioden 2007-2011 finner man på Kreftregisterets nettsider. Vær derfor varsom ved sammenligning av disse resultatene over tid, og tolkning av endringer ved framvisning av historisk utvikling.