Du har en nettleser som vi ikke støtter. Les om godkjente OS/nettleserversjoner

Hopp til hovedmeny Hopp til innholdet

Fem års overlevelse etter lungekreft

Stadig flere overlever kreft. Over 242 000 nordmenn levde etter én eller flere kreftdiagnoser ved utgangen av 2014. Resultatene viser overlevelse etter lungekreft på nasjonalt nivå og regionsnivå.

Se resultater

Om indikatoren

​​​​​​​Det er en positiv utvikling i overlevelse etter en kreftdiagnose, men vi har foreløpig lite kunnskap om hva som forklarer utviklingen.

Noen årsaker kan være bedret diagnostikk og behandling, økt sentralisering av kreftkirurgi og screening for kreft. Utviklingen kan også ha sammenheng med økt kvalitet i behandlingen.

Overlevelse er her målt i fem års relativ overlevelse, det vil si sannsynlighet for at en kreftpasient overlever minst fem år fra diagnose hvis man ser bort fra andre dødsårsaker. For å se utviklingen sammenlignes to femårsperioder. Fra perioden 2005-2009 til 2010-2014 økte fem års relativ overlevelse for lungekreft fra hhv 15,6 prosent til 19,5 prosent for kvinner. For menn økte overlevelsen fra hhv 11,6 prosent til 16,7 prosent.

Små regionale forskjeller

Forskjellene i overlevelsestall mellom de fire helseregionene er relativt små og det er ingen signifikante forskjeller mellom regionene for overlevelse etter diagnose for lungekreft i den siste femårsperioden.

Forbehold

​​Generelt er det flere faktorer som kan påvirke overlevelsestall og forklare resultatene, blant annet:

  • datakvalitet, som forskjeller i kompletthet i registrering ved sykehusene

  • pasienten selv, som alder, samtidige sykdommer, sosial status og etnisitet

  • svulsten, som type svulst og utbredelse når man får diagnosen

  • helsetjenesten, som kvaliteten av behandlingen som er utført

Metode

Relativ overlevelse beregnes som gjennomsnittlig observert overlevelse for pasientkohorten, hvor hver enkelt pasients overlevelse vektes med den inverse av den forventede overlevelse for et individ i normalbefolkningen med samme alder og kjønn, og fulgt over samme kalenderperiode.

I beregningen av fem års relativ overlevelse for ulike regioner er dødelighetsrater for hele landet brukt, og ikke regionale rater. Pasientene er fordelt på region etter bosted ved diagnosetidspunkt og ikke etter behandlingssted.

Ideelle sykehus inngår i beregningene for helseregionene.

Det er brukt periodemetode for å beregne relativ overlevelse for 2005-2009 og 20010-2014. Tall for perioden 2010-2014 er basert på alle kreftpasienter som fikk diagnosen for under 5 år siden i denne perioden. Pasienter som er diagnostisert i 2014 bidrar med sin overlevelseserfaring i ett år, pasienter diagnostisert 2014 bidrar med sin overlevelseserfaring i år to etc.

Periodemetoden setter altså sammen overlevelseserfaringen til alle pasienter som følges opp i den aktuelle perioden, og inkluderer pasienter diagnostisert også de aller siste årene. Fordelen med periodemetoden er at den har vist seg egnet til å forutsi overlevelsen for de nylig diagnostiserte pasientene og gir derfor en mer oppdatert statistikk. Tallene er beregnet med 95 prosent konfidensintervall. Den oppgitte verdien er middelverdien i konfidensintervallet.

Begrensninger ved visning av fem års overlevelse

​​Helsedirektoratet ønsker å gjøre oppmerksom på at den grafiske fremstillingen i dag har noen begrensninger ved visning av resultatene for denne indikatoren. Dataene som presenteres i løsningen er ikke direkte sammenlignbare over tid slik som grafisk fremstilling ved historisk utvikling antyder. Dataene er basert på en sammenligning av to fem års perioder, og ikke enkelt år slik det per i dag presenteres.

I praksis betyr dette at femårsperioden 2010-2014 kun er direkte sammenlignbar med perioden 2005-2009. Tallene for perioden 2005-2009 finner man på Kreftregisterets nettsider.

Vær derfor varsom ved sammenligning av disse resultatene over tid, og tolkning av endringer ved historisk utvikling.