Fem års relativ overlevelse etter lungekreft

Overlevelsen for pasienter som får diagnosen lungekreft blir stadig bedre. Resultatene viser relativ overlevelse etter lungekreft på nasjonalt, regions-, og helseforetaksnivå.

Se resultater

Om indikatoren

Stadig flere overlever lungekreft og dette måles ved 5 års relativ overlevelse. Utredningen av lungekreft er blitt mer omfattende med grundigere undersøkelser av både primærsvulst og utbredelse av sykdommen. I tillegg har pakkeforløpene medført større fokus på raskere utredning. Ved å plassere pasienter i undergrupper gjør en riktigere valg med tanke på hvem som skal ha kurativ kirurgi, strålebehandling og/eller medikamenter, og dermed bedrer overlevelsen ytterligere. Nye behandlingsformer øker andelen pasienter som kan motta kurativt rettet behandling. Fremskritt for både kurativ og livsforlengende behandling for pasientgruppen bidrar til økt overlevelse.

Indikatoren viser relativ overlevelse for pasienter med lungekreft når man ser bort fra andre dødsårsaker. Målsetningen er å avdekke endringer i relativ overlevelse for lungekreftpasienter.

Fem års relativ overlevelse etter lungekreft skal være over 20 % for pasienter med lungekreft i Norge. Denne målsetningen gjelder uavhengig av sykdomsutbredelse og hvilken behandling de har fått.

Regionalt helseforetak og helseforetak er definert ut fra pasientens bostedskommune eller bydel og de geografiske områdene som helseforetakene har ansvar for å betjene. Ved å bruke denne definisjonen kan man se bort ifra at noen helseforetak behandler pasienter som har en mer utbredt kreftsykdom enn andre. Dette vil også synliggjøre helseforetakenes "sørge for"-ansvar.

Hovedfunn

På landsbasis var relativ overlevelse 23,1 prosent for kvinner som ble diagnostisert med lungekreft i løpet av 5 årsperioden 2012 til 2016. For menn som ble diagnostisert med lungekreft i samme 5 årsperiode var overlevelsen 17,2 prosent.

Det er forskjeller i relativ overlevelse mellom de regionale helseforetakene blant kvinner og menn med diagnosen lungekreft. Kvinner i Helse Midt-Norge RHF har høyest overlevelse etter 5 år med 25,6 prosent. Helse Nord RHF har lavest overlevelse etter 5 år med 19,3 prosent. Kvinner i Helse Vest RHF og Helse Sør-Øst RHF har henholdsvis 25,1 prosent og 22,6 prosent overlevelse etter 5 år med lungekreft. Menn i Helse Midt-Norge RHF har høyest overlevelse etter 5 år med 19,0 prosent, mens menn i Helse Nord RHF har lavest overlevelse med 15,4 prosent. Menn i Helse Vest RHF og Helse Sør-Øst RHF har henholdsvis 17,2 prosent og 17,1 prosent relativ overlevelse etter 5 år med lungekreft.

Det er forskjeller i relativ overlevelse mellom de ulike helseforetakene blant kvinner og menn med diagnosen lungekreft. Kvinnelige pasienter bosatt i opptaksområdet for Akershus Universitetssykehus HF har høyest overlevelse med 28,5 prosent, mens de for Helgelandsykehuset HF har lavest overlevelse med 12,4 prosent. Mannlige pasienter bosatt i opptaksområdet for Sørlandet Sykehus HF har høyest overlevelse med 21,7 prosent, mens de for Helse Finnmark HF har lavest overlevelse med 11,9 prosent.

Forbehold

​​Generelt er det flere faktorer som kan påvirke overlevelsestall og forklare resultatene, blant annet:

  • Faktorer knyttet til svulsten, som utbredelse ved diagnosetidspunkt, histologisk type og svulstens biologiske egenskaper
  • Faktorer knyttet til pasienten selv, som alder, komorbiditet (flere ulike sykdommer samtidig hos samme person), sosial status og etnisitet
  • Faktorer knyttet til helsetjenesten, som kvaliteten av behandlingen som er utført
  • Faktorer knyttet til datakvalitet, som forskjeller i kompletthet i registrering

 

Det er viktig å merke seg er effekten av tidlig diagnose på overlevelsestall. Tidligdiagnose gir lenger tid fra diagnose til død. Hvis kun diagnosetidspunkt endrer seg, og ikke dødstidspunkt, gir det utslag i en kunstig økt nivå for relativ overlevelse.

Metode

Periodetilnærmingen (Brenner H., 2004) er brukt for å beregne relativ overlevelse i en femårsperiode. For å følge utviklingen sammenlignes to ulike perioder. Periodetilnærmingen forutsetter ikke 5 års oppfølgingstid for alle pasienter, og er derfor egnet til å forutsi overlevelsen for nylig diagnostiserte pasienter

Ved beregning av forventet overlevelse er dødelighetsrater for hele landet brukt, oppgitt per kalenderår, alder og kjønn. Tallene er beregnet med 95 % konfidensintervall (usikkerhetsmargin).

Begrensninger ved visning av fem års overlevelse

Helsedirektoratet ønsker å gjøre oppmerksom på at den grafiske fremstillingen har noen begrensninger ved visning av resultatene. Dataene som presenteres i løsningen er ikke direkte sammenlignbare over tid slik grafisk fremstilling ved historisk utvikling antyder. Dataene er basert på en sammenligning av to femårsperioder, og ikke årlig slik det er presentert per i dag.

I praksis betyr dette at femårsperioden 2012-2016 kun er direkte sammenlignbar med perioden 2007-2011. Tallene for perioden 2007-2011 finner man på Kreftregisterets nettsider. Vær derfor varsom ved sammenligning av disse resultatene over tid, og tolkning av endringer ved framvisning av historisk utvikling.