Fem års relativ overlevelse etter endetarmskreft

Overlevelsen for pasienter som får diagnosen endetarmskreft blir stadig bedre. Resultatene viser overlevelse etter endetarmskreft på nasjonalt-, regions-, og helseforetaksnivå.

Se resultater

Om indikatoren

Stadig flere overlever endetarmskreft og dette måles ved 5 års relativ overlevelse. Denne økningen er i stor grad et resultat av bedret kirurgisk behandling og bruk av strålebehandling og cellegift. Overlevelse er et viktig resultatmål for endetarmskreftpasienter. Ved å måle den vil man kunne si noe om kvaliteten på behandlingen.

Indikatoren viser relativ overlevelse for pasienter med endetarmskreft når man ser bort fra andre dødsårsaker og målsetningen er å avdekke endringer.

 

Fem års relativ overlevelse etter endetarmskreft skal være over 65 % for denne pasientgruppen i Norge. Denne målsetningen gjelder uavhengig av sykdomsutbredelse og hvilken behandling de har fått.

 

Regionalt helseforetak og helseforetak er definert ut fra pasientens bostedskommune eller bydel og de geografiske områdene som de har ansvar for å betjene. Ved å bruke denne definisjonen kan man se bort ifra at noen helseforetak behandler pasienter som har en mer utbredt kreftsykdom enn andre. Dette vil også synliggjøre helseforetakenes "sørge for"-ansvar.

Hovedfunn

På landsbasis var relativ overlevelse 67,9 prosent for kvinner som fikk endetarmskreft i løpet av 5 årsperioden 2012 til 2016. For menn var relativ overlevelse i samme 5 årsperiode 68,8 prosent.

Det er forskjeller i relativ overlevelse mellom de regionale helseforetakene blant kvinner og menn med diagnosen endetarmskreft. Kvinner i Helse Vest RHF har høyst overlevelse etter 5 år med 69,2 prosent. Helse Nord RHF har lavest overlevelse etter 5 år med 66,0 prosent. Kvinner i Helse Midt-Norge RHF og Helse Sør-Øst RHF har henholdsvis 68,4 prosent og 67,6 prosent overlevelse etter 5 år med endetarmskreft.

Menn i Helse Midt-Norge RHF har høyest overlevelse etter 5 år med 71,7 prosent, mens menn i Helse Sør-Øst RHF har lavest overlevelse med 67,7 prosent. Menn i Helse Vest RHF og Helse Nord RHF har henholdsvis 70,0 prosent og 68,0 prosent relativ overlevelse etter 5 år med endetarmskreft.

Det er forskjeller i relativ overlevelse mellom de ulike helseforetakene blant kvinner og menn med diagnosen endetarmskreft. Kvinnelige pasienter bosatt i opptaksområdet for Akershus Universitetssykehus HF har høyest overlevelse med 75,6 prosent, mens de for Sykehuset i Vestfold HF har lavest overlevelse med 58,6 prosent. Mannlige pasienter bosatt i opptaksområdet for Helse Nord-Trøndelag HF har høyest overlevelse med 75,8 prosent, mens de for Helgelandsykehuset HF har lavest overlevelse med 59,5 prosent.

Forbehold

​Generelt er det flere faktorer som kan påvirke overlevelsestall og forklare resultatene, blant annet:

  • Faktorer knyttet til svulsten, som utbredelse ved diagnosetidspunkt,

    histologisk type og svulstens biologiske egenskaper

  • Faktorer knyttet til pasienten selv, som alder, komorbiditet (flere ulike

    sykdommer samtidig hos samme person), sosial status og etnisitet

  • Faktorer knyttet til helsetjenesten, som kvaliteten av behandlingen som er

    utført

  • Faktorer knyttet til datakvalitet, som forskjeller i kompletthet i registrering

Det som er viktig å merke seg er effekten av tidlig diagnose på overlevelsestall. Tidlig diagnose gir lenger tid fra diagnose til død. Hvis kun diagnosetidspunkt endrer seg, og ikke dødstidspunkt, gir det utslag i en kunstig økt nivå for relativ overlevelse.

Metode

Periodetilnærmingen (Brenner H., 2004) er brukt for å beregne relativ overlevelse i en femårsperiode. For å følge utviklingen sammenlignes to ulike perioder. Periodetilnærmingen forutsetter ikke 5 års oppfølgingstid for alle pasienter, og er derfor egnet til å forutsi overlevelsen for nylig diagnostiserte pasienter.

Ved beregning av forventet overlevelse er dødelighetsrater for hele landet brukt, oppgitt per kalenderår, ettårig alder og kjønn. Tallene er beregnet med 95 % konfidensintervall (usikkerhetsmargin).

Begrensninger ved visning av fem års overlevelse

Helsedirektoratet ønsker å gjøre oppmerksom på at den grafiske fremstillingen har noen begrensninger ved visning av resultatene. Dataene som presenteres i løsningen er ikke direkte sammenlignbare over tid slik grafisk fremstilling ved historisk utvikling antyder. Dataene er basert på en sammenligning av to femårsperioder, og ikke årlig slik det er presentert per i dag.

I praksis betyr dette at femårsperioden 2012-2016 kun er direkte sammenlignbar med perioden 2007-2011. Tallene for perioden 2007-2011 finner man på Kreftregisterets nettsider. Vær derfor varsom ved sammenligning av disse resultatene over tid, og tolkning av endringer ved framvisning av historisk utvikling.