Fem års relativ overlevelse etter brystkreft

Overlevelsen for pasienter som får diagnosen brystkreft blir stadig bedre. Resultatene viser overlevelse etter brystkreft på nasjonalt-, regions-, og helseforetaksnivå.

Se resultater

Om indikatoren

​​​​​​Stadig flere overlever brystkreft og dette måles ved 5 års relativ overlevelse. Denne økningen er i stor grad et resultat av tidlig oppdagelse (mammografiscreening) og forbedrede behandlingsopplegg. Samtidig er det flere undergrupper av pasienter som i de siste år har fått nye behandlingsopplegg hvor effekten av disse på overlevelse er nødvendig å måle og for å avklare kvaliteten. 

Målsetningen er å avdekke endringer i relativ overlevelse for pasienter med brystkreft ut i fra sykdommens utbredelse (kreftstadium), brystkreftsvulstenes karakteristika og behandlingsopplegg, når man ser bort fra andre dødsårsaker.

Fem års relativ overlevelse etter brystkreft skal være over 88 % for pasienter med brystkreft i Norge. Denne målsetningen gjelder uavhengig av sykdomsutbredelse og hvilken behandling pasientene de har fått.

Regionalt helseforetak og helseforetak er definert ut fra pasientens bostedskommune eller bydel og de geografiske områdene som de har ansvar for å betjene. Ved å bruke denne definisjonen kan man se bort ifra at noen helseforetak behandler pasienter som har en mer utbredt kreftsykdom enn andre. Dette vil også synliggjøre helseforetakenes "sørge for"-ansvar.

Hovedfunn

På landsbasis var relativ overlevelse 89,9 prosent for kvinner som ble diagnostisert med brystkreft i løpet av 5 årsperioden 2012 til 2016.

Det er tilnærmet lik overlevelse i de regionale helseforetakene. Helse Vest RHF hadde høyest overlevelse med 90,1 prosent, mens Helse Nord RHF hadde lavest overlevelse med 89,3 prosent. Helse Sør-øst RHF og Helse Midt-Norge RHF hadde henholdsvis overlevelse på 90,0 prosent og 89,7 prosent for kvinner som ble diagnostisert med brystkreft.

Det er noen variasjoner i overlevelse mellom helseforetakene. Pasienter bosatt i opptaksområdet for Vestre Viken HF hadde høyest overlevelse med 94,5 prosent, mens pasienter bosatt i opptaksområdet for Helgelandsykehuset HF hadde lavest overlevelse med 86,5 prosent for kvinner som ble diagnostisert med brystkreft.

Forbehold

​​Generelt er det flere faktorer som kan påvirke overlevelsestall og forklare resultatene, blant annet:

  • Faktorer knyttet til svulsten, som utbredelse ved diagnosetidspunkt, histologisk type og svulstens biologiske egenskaper
  • Brystkreftscreening er viktig for tidlig diagnose. Hvor stor oppslutningen er i screeningprogrammet kan variere mellom fylkene og vil påvirke hvor stor andel av kvinnene som blir diagnostisert i tidlig stadium
  • Faktorer knyttet til pasienten selv, som alder, komorbiditet (flere ulike sykdommer samtidig hos samme person), sosial status og etnisitet
  • Faktorer knyttet til helsetjenesten, som kvaliteten av behandlingen som er utført
  • Faktorer knyttet til datakvalitet, som forskjeller i kompletthet i registrering

 

Det er viktig å merke seg effekten av tidlig diagnose på overlevelsestall. Tidlig diagnose gir lenger tid fra diagnose til død. Hvis kun diagnosetidspunkt endrer seg, og ikke dødstidspunkt, gir det utslag i ett kunstig økt nivå for relativ overlevelse.

Metode

Periodetilnærmingen (Brenner H., 2004) (5) er brukt for å beregne relativ overlevelse i en femårsperiode. For å følge utviklingen sammenlignes to ulike perioder. Periodetilnærmingen forutsetter ikke 5 års oppfølgingstid for alle pasienter, og er derfor egnet til å forutsi overlevelsen for nylig diagnostiserte pasienter.

Ved beregning av forventet overlevelse er dødelighetsrater for hele landet brukt, oppgitt per kalenderår, alder og kjønn. Tallene er beregnet med 95 % konfidensintervall.

Begrensninger ved visning av fem års overlevelse

​​Helsedirektoratet ønsker å gjøre oppmerksom på at den grafiske fremstillingen har noen begrensninger ved visning av resultatene. Dataene som presenteres i løsningen er ikke direkte sammenlignbare over tid slik grafisk fremstilling ved historisk utvikling antyder. Dataene er basert på en sammenligning av to femårsperioder, og ikke årlig slik det er presentert per i dag.

I praksis betyr dette at femårsperioden 2012-2016 kun er direkte sammenlignbar med perioden 2007-2011. Tallene for perioden 2007-2011 finner man på Kreftregisterets nettsider. Vær derfor varsom ved sammenligning av disse resultatene over tid, og tolkning av endringer ved framvisning av historisk utvikling.