Pakkeforløp for kreft i spiserør og magesekk

Kvalitetsindikatoren måler andel nye kreftpasienter som inngår i pakkeforløp for kreft i spiserør og magesekk og andel som har en forløpstid fra start av forløpet til start av kirurgisk behandling, medikamentell behandling eller strålebehandling, som er innenfor maksimal anbefalt forløpstid. Pakkeforløp for kreft er standardiserte pasientforløp som skal gi pasienter trygghet og forutsigbarhet. Denne kvalitetsindikatoren viser måloppnåelse for andel nye kreftpasienter som inngår i Pakkeforløp for kreft i spiserør og magesekk og andel som har forløpstid innen definerte standardforløpstider for Pakkeforløp for kreft i spiserør og magesekk, og kan dermed være et indirekte mål på grad av forutsigbarhet for pasienter som utredes og behandles for kreft.

Se resultater

Om indikatoren

Pakkeforløp for kreft i spiserør og magesekk ble innført i norsk helsetjeneste 1. mai 2015 og skal gi forutsigbarhet og trygghet for pasient og pårørende. Formålet med pakkeforløpet er at pasienter skal oppleve et godt organisert, helhetlig og forutsigbart forløp uten unødvendig ikke-medisinsk begrunnet forsinkelse i utredning, diagnostikk, behandling og rehabilitering.

Det diagnostiseres årlig rundt 250 nye tilfeller av kreft i spiserøret.

Koordinering av pasientforløpet skal sikre et effektivt forløp fra henvisning er mottatt i spesialisthelsetjenesten til oppstart behandling eller avsluttet pakkeforløp, uten unødvendig forsinkelse og med tett samarbeid mellom alle involverte avdelinger og spesialister. Målet er at 70 prosent av pasientene som får kreft i spiserør og magesekk skal utredes i et pakkeforløp og starte behandling innen maksimal anbefalt forløpstid.

Hovedfunn

På landsbasis ble 87 nye pasienter med kreft i spiserør og magesekk inkludert i pakkeforløp i andre tertial 2018. Det utgjorde 75,5 prosent av nye kreftpasienter med denne diagnosen denne perioden. I samme periode 2017 var tilsvarende andel 75,6 prosent. Helse Nord RHF hadde høyest andel av nye kreftpasienter med kreft i spiserør og magesekk inkludert i et Pakkeforløp med 96,7 prosent, mens Helse Midt-Norge RHF hadde lavest andel med 54,1 prosent. I Helse Sør-Øst RHF og i Helse Vest RHF var andelene henholdsvis 71,2 prosent og 94,7 prosent.

På landsbasis i andre tertial 2018 ble 61,3 prosent av Pakkeforløp for kreft i spiserør og magesekk gjennomført innen maksimal anbefalt forløpstid. I samme periode 2017 var andelen på 68,6 prosent. Helse Sør-Øst RHF hadde høyest andel Pakkeforløp for kreft i spiserør og magesekk innen maksimal anbefalt forløpstid med 68,1 prosent, mens Helse Vest RHF hadde lavest andel med 50,0 prosent. I Helse Nord RHF og i Helse Midt-Norge RHF var andelene henholdsvis 61,9 prosent og 50,0 prosent.

Det er mange ulike faktorer som kan påvirke de rapporterte tallene fra de ulike RHF-ene og HF-ene. Resultatene bør derfor tolkes med varsomhet.

Forbehold ved tolkning

I beregning av «andel nye kreftpasienter inkludert i pakkeforløp» periodiseres dette etter inndato på episoden (dvs. oppholdet/konsultasjonen) hvor kreftdiagnosen første gang er registrert, ettersom diagnosedato ikke er kjent. Utvalget av episoder er begrenset til de som har en henvisningsperiode som startet i perioden indikatoren beregnes for.

I flere pakkeforløp diagnostiseres kreftsykdommen ved et lokalsykehus, mens evt. videre utredning og behandling gjennomføres ved et annet sykehus, ofte regionsykehuset. I disse tilfeller vil forløpstiden kunne forlenges. Forløpstiden rapporteres for det sykehuset som starter pakkeforløpet.  

Det er flere faktorer som kan påvirke forløpstidene hos den enkelte pasient. Resultater per sykehus/helseforetak og over tid må tolkes med varsomhet.