Pakkeforløp for kreft i spiserør og magesekk

Kvalitetsindikatoren måler andel nye kreftpasienter som inngår i pakkeforløp for kreft i spiserør og magesekk og andel som har en forløpstid fra start av forløpet til start av kirurgisk behandling, medikamentell behandling eller strålebehandling, som er innenfor maksimal anbefalt forløpstid. Pakkeforløp for kreft er standardiserte pasientforløp som skal gi pasienter trygghet og forutsigbarhet. Denne kvalitetsindikatoren viser måloppnåelse for andel nye kreftpasienter som inngår i Pakkeforløp for kreft i spiserør og magesekk og andel som har forløpstid innen definerte standardforløpstider for Pakkeforløp for kreft i spiserør og magesekk, og kan dermed være et indirekte mål på grad av forutsigbarhet for pasienter som utredes og behandles for kreft.

Se resultater

Om indikatoren

Pakkeforløp for kreft i spiserør og magesekk ble innført i norsk helsetjeneste 1. mai 2015 og skal gi forutsigbarhet og trygghet for pasient og pårørende. Formålet med pakkeforløpet er at pasienter skal oppleve et godt organisert, helhetlig og forutsigbart forløp uten unødvendig ikke-medisinsk begrunnet forsinkelse i utredning, diagnostikk, behandling og rehabilitering.

Det diagnostiseres årlig rundt 250 nye tilfeller av kreft i spiserøret.

Koordinering av pasientforløpet skal sikre et effektivt forløp fra henvisning er mottatt i spesialisthelsetjenesten til oppstart behandling eller avsluttet pakkeforløp, uten unødvendig forsinkelse og med tett samarbeid mellom alle involverte avdelinger og spesialister. Målet er at 70 prosent av pasientene som får kreft i spiserør og magesekk skal utredes i et pakkeforløp og starte behandling innen maksimal anbefalt forløpstid.

Hovedfunn

På landsbasis i 2. tertial 2017 ble 71,6 prosent av nye kreftpasienter for kreft i spiserør og magesekk gjennomført innen maksimal anbefalt forløpstid. I 2. tertial 2016 var andelen på 80,4 prosent. Helse Nord RHF hadde høyest andel nye kreftpasienter for kreft i spiserør og magesekk innen maksimal anbefalt forløpstid med 87,2 prosent, mens Helse Midt-Norge RHF hadde lavest andel med 57,1 prosent. Helse Sør-ØstRHF og Helse Vest RHF hadde henholdsvis 72,1 prosent og 68,4 prosent av nye kreftpasienter for kreft i spiserør og magesekk gjennomført innen maksimal anbefalt forløpstid.

På landsbasis i 2. tertial 2017 ble 67,4 prosent av Pakkeforløp for kreft i spiserør og magesekk gjennomført innen maksimal anbefalt forløpstid. I 2. tertial 2016 var andelen på 77,9 prosent. Helse Midt-Norge RHF hadde høyest andel Pakkeforløp for kreft i spiserør og magesekk innen maksimal anbefalt forløpstid med 71,4 prosent, mens Helse Nord RHF hadde lavest andel med 58,8 prosent. Helse Sør-Øst RHF og Helse Vest RHF hadde henholdsvis 71,0 prosent og 62,1 prosent av Pakkeforløp for kreft i spiserør og magesekk gjennomført innen maksimal anbefalt forløpstid.

Det er mange ulike faktorer som kan påvirke de rapporterte tallene fra de ulike RHF-ene og HF-ene. Resultatene bør derfor tolkes med varsomhet.

Forbehold ved tolkning

I beregning av «andel nye kreftpasienter inkludert i pakkeforløp» periodiseres dette etter inndato på episoden (dvs. oppholdet/konsultasjonen) hvor kreftdiagnosen første gang er registrert, ettersom diagnosedato ikke er kjent. Utvalget av episoder er begrenset til de som har en henvisningsperiode som startet i perioden indikatoren beregnes for.

I flere pakkeforløp diagnostiseres kreftsykdommen ved et lokalsykehus, mens evt. videre utredning og behandling gjennomføres ved et annet sykehus, ofte regionsykehuset. I disse tilfeller vil forløpstiden kunne forlenges. Forløpstiden rapporteres for det sykehuset som starter pakkeforløpet.  

Det er flere faktorer som kan påvirke forløpstidene hos den enkelte pasient. Resultater per sykehus/helseforetak og over tid må tolkes med varsomhet.