Postoperative infeksjoner etter innsetting av totalprotese (hofte)

Indikatoren måler andel av kirurgiske inngrep der det er oppdaget postoperativ infeksjon i operasjonsområdet, som har oppstått innen 30 dager etter innsetting av totalprotese i hofta. I tallene inngår både overflatiske, dype og organ/hulromsinfeksjoner.

Se resultatene

Om indikatoren

​​Helseinstitusjoner er pålagt å ha en oversikt over helsetjenesteassosierte infeksjoner, inkludert infeksjoner i operasjonsområdet. Postoperative infeksjoner medfører betydelig sykelighet for pasientene og kan redusere helsegevinsten av inngrepet. Slike infeksjoner medfører også betydelige merkostnader for helsetjenesten. Det er godt dokumentert at infeksjoner i operasjonsrådet kan forebygges gjennom systematiske tiltak. Overvåking av infeksjoner i operasjonsområdet etter innsetting av totalprotese (hofte) er obligatorisk gjennom NOIS-registerforskriften (lovdata.no).

Helsemyndighetene har ikke definert konkrete nasjonale mål for denne indikatoren.

Sykehusene må kontinuerlig følge med på egne infeksjonsforekomster og vurdere ulike tiltak for kvalitetsforbedring, slik at pasientsikkerheten blir god. Denne kvalitetsindikatoren brukes både som styringsinformasjon, til kvalitetsforbedring og brukerinformasjon.

Hovedfunn

1. tertial 2018
På landsbasis for første tertial i 2018 ble det registert en postoperativ infeksjon i operasjonsområdet i 1,4 prosent av inngrepene, etter innsetting av totalprotese i hofta. Tallene omfatter både overflatiske, dype og organ/hulromsinfeksjoner. I samme periode i 2017 var infeksjonsforekomsten på 1,7 prosent.

I første tertial 2018 hadde Helse Midt-Norge høyest andel postoperative infeksjoner med 2,5 prosent, mens Helse Vest hadde lavest andel med 0,7 prosent. I Helse Nord og Helse Sør-Øst var andelene på henholdsvis 1,2 og 1,4 prosent.

Dersom vi ser på tallene for de to siste årene (6 tertialer) får vi et mer nyansert bilde av infeksjonsstatusen og variasjonen mellom regionene. I denne perioden var andelen postoperative infeksjoner på 1,8 prosent på landsbasis. Regionstall viser at Helse Nord har høyest andel infeksjoner med 2,2 prosent mens Helse Vest har lavest andel med 1,1 prosent. I Helse Sør-Øst og Helse Midt-Norge er andelene for denne perioden på henholdsvis 1,8 og 2,0 prosent.


Årstall for 2017
På landsbasis i 2017 ble det registrert en postoperativ infeksjon i operasjonsområdet i 1,7 prosent av inngrepene, etter innsetting av totalprotese i hofta. Dette er på tilsvarende nivå som i 2016 da andelen var 1,8 prosent.
 
I 2017 hadde Helse Nord høyest andel infeksjoner med 2,5 prosent, mens Helse Vest hadde lavest andel med 0,8 prosent. I Helse Midt-Norge og Helse Sør-Øst var andelene på henholdsvis 2,0 og 1,8 prosent.

Forbehold ved tolkning

​Årsdata 2016 for Helse Midt-Norge inkluderer ikke tall for St. Olavs hospital HF for tredje tertial 2016, da disse dataene mangler på grunn av innføring av nytt datasystem.

Få totalproteseoperasjoner gjør at andel infeksjoner per behandlingsted kan variere mye fra tertial til tertial. Visning av indikatoren er derfor utvidet med en søyle som viser andel operasjoner som førte til infeksjon de siste to årene. Dette gir et bedre sammenligningsgrunnlag.

I tillegg måles andel pasienter som er vurdert for infeksjon i operasjonsområdet innen 30 dager for det overnevnte inngrepet. Resultater for denne kvalitetsindikatoren bør derfor ses i sammenheng med kvalitetsindikatoren 30 dagers oppfølging av infeksjonsstatus etter innsetting av totalprotese (hofte).