Postoperative infeksjoner etter innsetting av totalprotese (hofte)

Denne indikatoren måler andel innsettinger av hofteproteser (totalprotese) som endte med infeksjon i operasjonsområdet oppstått innen 30 dager etter inngrepet. I tallene inngår både overflatiske, dype og organ/hulromsinfeksjoner.

Se resultatene

Om indikatoren

​​Helseinstitusjoner er pålagt å ha en oversikt over helsetjenesteassosierte infeksjoner, inkludert infeksjoner i operasjonsområdet. Postoperative infeksjoner medfører betydelig sykelighet for pasientene og kan redusere helsegevinsten av inngrepet. Slike infeksjoner medfører også betydelige merkostnader for helsetjenesten. Det er godt dokumentert at infeksjoner i operasjonsrådet kan forebygges gjennom systematiske tiltak. Overvåking av infeksjoner i operasjonsområdet etter innsetting av totalprotese (hofte) er obligatorisk gjennom NOIS-registerforskriften (lovdata.no).

Helsemyndighetene har ikke definert konkrete nasjonale mål for denne indikatoren.

Sykehusene må kontinuerlig følge med på egne infeksjonsforekomster og vurdere ulike tiltak for kvalitetsforbedring, slik at pasientsikkerheten blir god. Denne kvalitetsindikatoren brukes både som styringsinformasjon, til kvalitetsforbedring og brukerinformasjon.

Hovedfunn

3. tertial 2017
På landsbasis for tredje tertial i 2017 endte 1,4 prosent av hofteproteseoperasjonene (totalprotese) med infeksjon i operasjonsområdet innen 30 dager etter inngrepet. I samme periode i 2016 var denne andelen på 1,5 prosent. Tallene omfatter både overflatiske, dype og organ/hulromsinfeksjoner.

I tredje tertial 2017 hadde Helse Nord høyest andel infeksjoner med 2,4 prosent, mens Helse Vest hadde lavest andel med 0,3 prosent. I Helse Midt-Norge og Helse Sør-Øst var andelene på henholdsvis 1,9 og 1,5 prosent.

Dersom vi ser på tallene for de to siste årene (6 tertialer) får vi et mer nyansert bilde av infeksjonsstatusen og variasjonen mellom regionene. I denne perioden var andelen infeksjoner på landsnivå på 1,9 prosent. Regionstall viser at Helse Midt-Norge og Helse Sør-Øst har høyest andel med henholdsvis 2,3 og 2,0 prosent, mens Helse Vest har lavest andel med 1,2 prosent. I Helse Nord er andelen for denne perioden på 1,9 prosent.

Årstall for 2017
På landsbasis i 2017 endte 1,7 prosent av hofteproteseoperasjonene (totalprotese) med infeksjon i operasjonsområdet innen 30 dager etter inngrepet. Dette er på tilsvarende nivå som i 2016 da andelen var 1,8 prosent. Tallene omfatter både overflatiske, dype og organ/hulromsinfeksjoner.
 
Tall for de regionale helseforetakene viser at det er lite variasjon mellom regionene. I 2017 hadde Helse Nord høyest andel infeksjoner med 2,5 prosent, mens Helse Vest hadde lavest andel med 0,8 prosent. I Helse Midt-Norge og Helse Sør-Øst var andelene på henholdsvis 2,0 og 1,8 prosent.

Forbehold ved tolkning

​Årsdata 2016 for Helse Midt-Norge inkluderer ikke tall for St. Olavs hospital HF for tredje tertial 2016, da disse dataene mangler på grunn av innføring av nytt datasystem.

Få totalproteseoperasjoner gjør at andel infeksjoner per behandlingsted kan variere mye fra tertial til tertial. Visning av indikatoren er derfor utvidet med en søyle som viser andel operasjoner som førte til infeksjon de siste to årene. Dette gir et bedre sammenligningsgrunnlag.

I tillegg måles andel pasienter som er vurdert for infeksjon i operasjonsområdet innen 30 dager for det overnevnte inngrepet. Resultater for denne kvalitetsindikatoren bør derfor ses i sammenheng med kvalitetsindikatoren 30 dagers oppfølging av infeksjonsstatus etter innsetting av totalprotese (hofte).