Postoperative infeksjoner etter innsetting av totalprotese (hofte)

Denne indikatoren måler andel pasienter med infeksjoner i operasjonsområdet (både overflatiske og dype/organ-hulromsinfeksjoner) som oppstått innen 30 dager etter innsetting av totalprotese (hofte).

Se resultatene

Om indikatoren

​Helseinstitusjoner er pålagt å ha en oversikt over helsetjenesteassosierte infeksjoner, inkludert infeksjoner i operasjonsområdet. Infeksjoner i operasjonsområdet medfører betydelig sykelighet for pasientene og kan redusere helsegevinsten av inngrepet. De medfører også betydelige merkostnader. Det er godt dokumentert at infeksjoner i operasjonsrådet kan forebygges gjennom systematiske tiltak.  Overvåking av infeksjoner i operasjonsområdet etter innsetting av totalprotese (hofte) obligatorisk gjennom NOIS-registerforskriften (lovdatat.no).

Helsemyndighetene har ikke definert konkrete nasjonale mål for denne indikatoren.

Sykehusene må ha et kontinuerlig fokus på sine infeksjonsdata for bedre pasientsikkerheten og må bruke sine infeksjonsdata i kvalitetsforbedringsarbeid.

Hovedfunn

På landsbasis i første tertial 2017 hadde 1,7 prosent av pasientene fått postoperative infeksjoner (både overflatiske og dype/organ-hulroms infeksjoner) i operasjonsområdet etter innsetting av totalprotese (hofte). I første tertial 2016 var andelen på 1,6 prosent.
 
Helse Nord RHF hadde høyest andel med postoperative infeksjoner på 3,3 prosent i første tertial 2017, mens Helse Vest RHF hadde lavest andel med postoperative infeksjoner på 0,5 prosent. Helse Midt-Norge RHF og Helse Sør-Øst RHF hadde en andel på henholdsvis 1,8 og 1,9 prosent.  

Forbehold ved tolkning

​Årsdata 2016 for Helse Midt-Norge RHF inkluderer ikke tall for St. Olavs hospital HF for tredje tertial 2016, da disse dataene mangler på grunn av innføring av nytt datasystem.

Få operasjoner per inngrep gjør at andel infeksjoner per behandlingsted kan variere mye fra tertial til tertial. Visning av indikatoren er derfor utvidet med en søyle som viser andel pasienter med infeksjon de siste to årene. Dette gir et bedre sammenligningsgrunnlag.

I tillegg måles andel pasienter som er vurdert for infeksjon i operasjonsområdet innen 30 dager for de overnevnte inngrepene. Resultat for denne kvalitetsindikatoren bør ses i sammenheng med kvalitetsindikatoren 30 dagers oppfølging av infeksjonsstatus etter innsetting av totalprotese (hofte).