Postoperative infeksjoner etter utført keisersnitt

Denne indikatoren måler andel keisersnitt som endte med infeksjon i operasjonsområdet oppstått innen 30 dager etter inngrepet. Tallene omfatter både overflatiske, dype og organ/hulromsinfeksjoner.

Se resultatene

Om indikatoren

Helseinstitusjoner er pålagt å ha en oversikt over helsetjenesteassosierte infeksjoner, inkludert infeksjoner i operasjonsområdet. Postoperative infeksjoner medfører betydelig sykelighet for pasientene og kan redusere helsegevinsten av inngrepet. Slike infeksjoner medfører også betydelige merkostnader for helsetjenesten. Det er godt dokumentert at infeksjoner kan forebygges gjennom systematiske tiltak. Overvåking av infeksjoner i operasjonsområdet etter utført keisersnitt er obligatorisk gjennom NOIS-registerforskriften (lovdata.no).

Sykehusene må kontinuerlig følge med på egne infeksjonsforekomster og vurdere ulike tiltak for kvalitetsforbedring slik at pasientsikkerheten blir god. Denne kvalitetsindikatoren brukes både som styringsinformasjon, til kvalitetsforbedring og brukerinformasjon.

Hovedfunn

3. tertial 2017
På landsbasis for tredje tertial i 2017 endte 4,3 prosent av alle keisersnitt med infeksjon i operasjonsområdet innen 30 dager etter inngrepet. Dette er på omtrent tilsvarende nivå som ved tredje tertial i 2016 da andelen var 4,1 prosent. Tallene omfatter både overflatiske, dype og organ/hulromsinfeksjoner.

I tredje tertial 2017 hadde Helse Nord høyest andel infeksjoner i operasjonsområdet med 5,1 prosent, mens Helse Midt-Norge hadde lavest andel med 3,0 prosent. I Helse Sør-Øst og Helse Vest var andelene på henholdsvis 4,9 og 3,2 prosent.

Årstall for 2017
På landsbasis i 2017 endte 4,1 prosent av alle keisersnitt med infeksjon i operasjonsområdet innen 30 dager etter inngrepet. I 2016 var denne andelen på 3,8 prosent. Tallene omfatter både overflatiske, dype og organ/hulromsinfeksjoner.

I 2017 hadde Helse Nord høyest andel infeksjoner i operasjonsområdet med 5,4 prosent, mens Helse Midt-Norge hadde lavest andel med 3,3 prosent. I Helse Sør-Øst og Helse Vest var andelene på henholdsvis 4,2 og 3,7 prosent.

Forbehold ved tolkning

​Årsdata 2016 for Helse Midt-Norge inkluderer ikke tall for St. Olavs hospital HF for tredje tertial 2016, da disse dataene mangler på grunn av innføring av nytt datasystem.

Få operasjoner gjør at andel infeksjoner per behandlingsted kan variere mye fra tertial til tertial. Visning av indikatoren er derfor utvidet med en søyle som viser andel keisersnitt som endte med infeksjon de siste to årene. Dette gir et bedre sammenligningsgrunnlag.

I tillegg måles andel pasienter som er vurdert for infeksjon i operasjonsområdet innen 30 dager etter keisersnittet. Resultater for denne kvalitetsindikatoren bør derfor ses i sammenheng med kvalitetsindikatoren 30 dagers oppfølging av infeksjonsstatus etter utført keisersnitt.