Du har en nettleser som vi ikke støtter. Les om godkjente OS/nettleserversjoner

Hopp til hovedmeny Hopp til innholdet

Postoperative infeksjoner etter utført keisersnitt

Denne indikatoren måler andel pasienter med infeksjoner i operasjonsområdet (både overflatiske og dype/organ-hulromsinfeksjoner) som oppstått innen 30 dager etter utført keisersnitt.

Se resultatene

Om indikatoren

​Helseinstitusjoner er pålagt å ha en oversikt over helsetjenesteassosierte infeksjoner, inkludert infeksjoner i operasjonsområdet. Infeksjoner i operasjonsområdet medfører betydelig sykelighet for pasientene og kan redusere helsegevinsten av inngrepet. De medfører også betydelige merkostnader. Det er godt dokumentert at infeksjoner i operasjonsrådet kan forebygges gjennom systematiske tiltak.  Overvåking av infeksjoner i operasjonsområdet etter utført keisersnitt obligatorisk gjennom NOIS-registerforskriften (lovdata.no).

Helsemyndighetene har ikke definert konkrete nasjonale mål for denne indikatoren.

Sykehusene må ha et kontinuerlig fokus på sine infeksjonsdata for bedre pasientsikkerheten og må bruke sine infeksjonsdata i kvalitetsforbedringsarbeid.

Hovedfunn

På landsbasis i 2016 hadde 3,8 prosent av pasientene fått postoperative infeksjoner (både overflatiske og dype/organ-hulroms infeksjoner) i operasjonsområdet etter keisersnitt. I 2015 var andelen på 3,9 prosent.
 
Helse Nord RHF hadde høyest andel med postoperative infeksjoner på 4,1 prosent for 2016, mens Helse Vest RHF hadde lavest andel med postoperative infeksjoner på 3,4 prosent. Helse Sør-Øst RHF og Helse Midt-Norge RHF hadde en andel på henholdsvis 4,0 og 3,6 prosent. Årsdata 2016 for Helse Midt-Norge RHF inkluderer ikke tall for St. Olavs hospital HF for 3. tertial 2016, da disse dataene mangler på grunn av innføring av nytt datasystem.
 
På landsbasis i 3. tertial 2016 hadde 4,1 prosent av pasientene fått postoperative infeksjoner (både overflatiske og dype/organ-hulroms infeksjoner) i operasjonsområdet etter keisersnitt. I 3. tertial 2015 var andelen lik på 4,1 prosent.
 
Helse Midt-Norge RHF hadde høyest andel med postoperative infeksjoner på 5,1 prosent for 3. tertial 2016, mens Helse Vest RHF hadde lavest andel med postoperative infeksjoner på 3,9 prosent. Helse Nord RHF og Helse Sør-Øst RHF hadde en andel på henholdsvis 4,0 og 4,1 prosent. Dataene for Helse Midt-Norge RHF inkluderer ikke St. Olavs hospital HF siden de ikke har rapportert inn tall for 3. tertial 2016 på grunn av innføring av nytt datasystem. 

Forbehold ved tolkning

​Få operasjoner per inngrep gjør at andel infeksjoner per behandlingsted kan variere mye fra tertial til tertial. Visning av indikatoren er derfor utvidet med en søyle som viser andel pasienter med infeksjon de siste to årene. Dette gir et bedre sammenligningsgrunnlag.

I tillegg måles andel pasienter som er vurdert for infeksjon i operasjonsområdet innen 30 dager for de overnevnte inngrepene. Resultat for denne kvalitetsindikatoren bør ses i sammenheng med kvalitetsindikatoren 30 dagers oppfølging av infeksjonsstatus etter utført keisersnitt.