Postoperative infeksjoner etter gjennomført aortakoronar bypasskirurgi

Denne indikatoren måler andel aortakoronare bypasskirurgier som endte med infeksjoner i operasjonsområdet oppstått innen 30 dager etter inngrepet. I tallene inngår både overflatiske, dype og organ/hulromsinfeksjoner.

Se resultatene

Om indikatoren

​​Helseinstitusjoner er pålagt å ha en oversikt over helsetjenesteassosierte infeksjoner, inkludert infeksjoner i operasjonsområdet. Postoperative infeksjoner medfører betydelig sykelighet for pasientene og kan redusere helsegevinsten av inngrepet. Slike infeksjoner medfører også betydelige merkostnader for helsetjenesten. Det er godt dokumentert at infeksjoner i operasjonsrådet kan forebygges gjennom systematiske tiltak. Overvåking av infeksjoner i operasjonsområdet etter aortakoronar bypasskirurgi er obligatorisk gjennom NOIS-registerforskriften (lovdata.no).

Helsemyndighetene har ikke definert konkrete nasjonale mål for denne indikatoren.

Sykehusene må kontinuerlig følge med på egne infeksjonsforekomster og vurdere ulike tiltak for kvalitetsforbedring, slik at pasientsikkerheten blir god. Denne kvalitetsindikatoren brukes både som styringsinformasjon, til kvalitetsforbedring og brukerinformasjon.

Hovedfunn

1. tertial 2018
På landsbasis i første tertial 2018 endte 3,9 prosent av de aortakoronare bypasskirurgiene med infeksjon i operasjonsområdet innen 30 dager etter inngrepet. Her inngår både overflatiske, dype og organ/hulromsinfeksjoner. I samme periode i 2017 var denne andelen på 2,2 prosent.

I første tertial 2018 hadde Helse Nord høyest andel infeksjoner med 5,4 prosent, mens Helse Sør Øst hadde lavest andel med 3,1 prosent. I Helse Midt-Norge og Helse Vest var andelene på henholdsvis 3,8 og 4,2 prosent.

Dersom vi ser på tallene for de to siste årene (6 tertialer) får vi et mer nyansert bilde av infeksjonsstatusen og variasjonen mellom regionene. I denne perioden var andelen slike infeksjoner på landsnivå på 3,8 prosent. Regionstall viser at Helse Nord har høyest andel med 5,9 prosent, mens Helse Sør-Øst har lavest andel med 2,7 prosent. I Helse Vest og Helse Midt-Norge er andelen infeksjoner i denne perioden på henholdsvis 5,0 og 3,3 prosent.

Årstall for 2017
På landsbasis i 2017 endte 3,7 prosent av de aortakoronare bypasskirurgiene med infeksjon i operasjonsområdet innen 30 dager etter inngrepet. Her inngår både overflatiske, dype og organ/hulromsinfeksjoner. Dette er på omtrent samme nivå som i 2016 da andelen var på 3,9 prosent.

l 2017 hadde Helse Vest høyest andel infeksjoner med 6,3 prosent, mens Helse Sør Øst hadde lavest andel med 1,9 prosent. I Helse Nord og Helse Midt-Norge var andelene på henholdsvis 5,2 og 2,8 prosent.

Forbehold ved tolkning

Årsdata 2016 for Helse Midt-Norge inkluderer ikke tall for St. Olavs hospital HF for 3. tertial 2016, da disse dataene mangler på grunn av innføring av nytt datasystem.​

Få operasjoner per inngrep gjør at andel infeksjoner per behandlingsted kan variere mye fra tertial til tertial. Visning av indikatoren er derfor utvidet med en søyle som viser andel pasienter med infeksjon de siste to årene. Dette gir et bedre sammenligningsgrunnlag.

I tillegg måles andel pasienter som er vurdert for infeksjon i operasjonsområdet innen 30 dager for det overnevnte inngrepet. Resultater for denne kvalitetsindikatoren bør derfor ses i sammenheng med kvalitetsindikatoren 30 dagers oppfølging av infeksjonsstatus etter aortakoronar bypass.