Dype og organ/hulromsinfeksjoner etter innsetting av hofteprotese (totalprotese)

Indikatoren måler andel av kirurgiske inngrep der det er oppdaget postoperativ dyp sårinfeksjon eller postoperativ infeksjon i indre organ eller hulrom, som har oppstått innen 30 dager etter innsetting av totalprotese (hofte).

Se resultatene

Om indikatoren

​​Helseinstitusjoner er pålagt å ha en oversikt over helsetjenesteassosierte infeksjoner, inkludert infeksjoner i operasjonsområdet. Infeksjoner i operasjonsområdet medfører betydelig sykelighet for pasientene og kan redusere helsegevinsten av inngrepet. Slike infeksjoner medfører også betydelige merkostnader for helsetjenesten. Det er godt dokumentert at infeksjoner i operasjonsrådet kan forebygges gjennom systematiske tiltak. Overvåking av infeksjoner i operasjonsområdet etter innsetting av hofteprotese er obligatorisk gjennom NOIS-registerforskriften (lovdata.no).

Sykehusene må kontinerlig følge med på egne infeksjonsforekomster og vurdere ulike tiltak for kvalitetsforbedring, slik at pasientsikkerheten blir god. Denne kvalitetsindikatoren brukes både som styringsinformasjon, til kvalitetsforbedring i helsetjenesten, og som brukerinformasjon.

Hovedfunn

1. tertial 2018
På landsbasis i første tertial 2018 ble det registrert dype og organ/hulromsinfeksjoner i operasjonsområdet i 0,7 prosent av inngrepene, etter innsetting av totalprotese i hofta. Det var 3455 inngrep på landsbasis i perioden. Til sammenligning var andelen slike infeksjoner i første tertial 2017 på 0,8 prosent.

I første tertial 2018 hadde Helse Midt-Norge høyest andel av dype og organ/hulromsinfeksjoner med 1,7 prosent, mens Helse Vest hadde lavest andel med 0,3 prosent. I Helse Nord og Helse Sør-Øst var andelene på henholdsvis 0,4 prosent og 0,7 prosent.

Dersom vi ser på tallene for de to siste årene (6 tertialer) får vi et mer nyansert bilde av infeksjonsstatusen og variasjonen mellom regionene. I denne perioden var andelen dype og organ/hulromsinfeksjoner på 1,0 prosent på landsbasis. Regionstall viser at Helse Midt-Norge har høyest andel infeksjoner med 1,3 prosent, mens Helse Vest har lavest andel med 0,4 prosent. For Helse Sør-Øst og Helse Nord er andelen på 1,2 prosent.

Årstall for 2017
På landsbasis i 2017 ble det registrert dype og organ/hulromsinfeksjoner i operasjonsområdet i 1,0 prosent av inngrepene, etter innsetting av totalprotese i hofta. I 2016 var andelen slike infeksjoner på 1,1 prosent.

Tall for de regionale helseforetakene viser at det er liten variasjon mellom regionene. Helse Nord hadde høyest andel av dype og organ/hulromsinfeksjoner med 1,4 prosent, mens Helse Vest hadde lavest andel med 0,3 prosent. I Helse Sør-Øst og Helse Midt-Norge var andelene henholdsvis 1,2 og 1,1 prosent.

Forbehold ved tolkning

​Årsdata 2016 for Helse Midt-Norge RHF inkluderer ikke tall for St. Olavs hospital HF for tredje tertial 2016, da disse dataene mangler på grunn av innføring av nytt datasystem.

Få operasjoner per inngrep gjør at andel infeksjoner per behandlingsted kan variere mye fra tertial til tertial. Visning av indikatoren er derfor utvidet med en søyle som viser andel pasienter med infeksjon de siste to årene. Dette gir et bedre sammenligningsgrunnlag.

I tillegg måles andel pasienter som er vurdert for infeksjon i operasjonsområdet innen 30 dager for de overnevnte inngrepene. Resultat for denne kvalitetsindikatoren bør ses i sammenheng med kvalitetsindikatoren 30 dagers oppfølging av infeksjonsstatus etter innsetting av totalprotese (hofte).