Dype og organ/hulromsinfeksjoner etter innsetting av hofteprotese (totalprotese)

Denne indikatoren måler andel innsettinger av hofteproteser (totalprotese) som endte med dype og organ/hulromsinfeksjoner i operasjonsområdet oppstått innen 30 dager etter inngrepet.

Se resultatene

Om indikatoren

​​Helseinstitusjoner er pålagt å ha en oversikt over helsetjenesteassosierte infeksjoner, inkludert infeksjoner i operasjonsområdet. Infeksjoner i operasjonsområdet medfører betydelig sykelighet for pasientene og kan redusere helsegevinsten av inngrepet. Slike infeksjoner medfører også betydelige merkostnader for helsetjenesten. Det er godt dokumentert at infeksjoner i operasjonsrådet kan forebygges gjennom systematiske tiltak. Overvåking av infeksjoner i operasjonsområdet etter innsetting av hofteprotese er obligatorisk gjennom NOIS-registerforskriften (lovdata.no).

Sykehusene må kontinerlig følge med på egne infeksjonsforekomster og vurdere ulike tiltak for kvalitetsforbedring, slik at pasientsikkerheten blir god. Denne kvalitetsindikatoren brukes både som styringsinformasjon, til kvalitetsforbedring i helsetjenesten, og som brukerinformasjon.

Hovedfunn

3. tertial 2017
På landsbasis for tredje tertial 2017 endte 0,9 prosent av hofteproteseoperasjonene (totalprotese) med dype og organ/hulromsinfeksjoner i operasjonsområdet innen 30 dager etter innsettingen. Dette er på omtrent tilsvarende nivå som ved tredje tertial i 2016 da andelen var på 0,8 prosent.

Tall for de regionale helseforetakene viser at det er forholdsvis liten forskjell mellom regionene. For tredje tertial 2017 hadde Helse Nord høyest andel infeksjoner med 1,6 prosent, mens Helse Vest hadde lavest andel med 0,2 prosent. I Helse Midt-Norge og Helse Sør-Øst var andelene på henholdsvis 1,1 prosent og 1,0 prosent.

Dersom vi ser på tallene for de to siste årene (6 tertialer) får vi et mer nyansert bilde av infeksjonsstatusen og variasjonen mellom regionene. I denne perioden var andelen infeksjoner på landsnivå på 1,1 prosent. Regionstall viser at Helse Midt-Norge har høyest andel infeksjoner med 1,4 prosent, mens Helse Vest har lavest andel med 0,5 prosent. For Helse Sør-Øst og Helse Nord er andelene henholdsvis 1,2 og 0,9 prosent.

Årstall for 2017
På landsbasis i 2017 endte 1,0 prosent av hofteproteseoperasjonene (totalprotese) med dype og organ/hulromsinfeksjoner i operasjonsområdet innen 30 dager etter innsettingen. Dette er omtrent på tilsvarende nivå som i 2016 da andelen var på 1,1 prosent.

Tall for de regionale helseforetakene viser at det er forholdsvis liten forskjell mellom regionene. I 2017 hadde Helse Nord høyest andel infeksjoner med 1,4 prosent, mens Helse Vest hadde lavest andel med 0,3 prosent. I Helse Sør-Øst og Helse Midt-Norge var andelene på henholdsvis 1,2 prosent og 1,1 prosent.

Forbehold ved tolkning

​Årsdata 2016 for Helse Midt-Norge RHF inkluderer ikke tall for St. Olavs hospital HF for tredje tertial 2016, da disse dataene mangler på grunn av innføring av nytt datasystem.

Få operasjoner per inngrep gjør at andel infeksjoner per behandlingsted kan variere mye fra tertial til tertial. Visning av indikatoren er derfor utvidet med en søyle som viser andel pasienter med infeksjon de siste to årene. Dette gir et bedre sammenligningsgrunnlag.

I tillegg måles andel pasienter som er vurdert for infeksjon i operasjonsområdet innen 30 dager for de overnevnte inngrepene. Resultat for denne kvalitetsindikatoren bør ses i sammenheng med kvalitetsindikatoren 30 dagers oppfølging av infeksjonsstatus etter innsetting av totalprotese (hofte).