Dype og organ/hulromsinfeksjoner etter utført keisersnitt

Indikatoren måler andel av kirurgiske inngrep der det er oppdaget postoperativ dyp sårinfeksjon eller postoperativ infeksjon i indre organ eller hulrom, som har oppstått innen 30 dager etter keisersnitt.

Se resultatene

Om indikatoren

​Helseinstitusjoner er pålagt å ha en oversikt over helsetjenesteassosierte infeksjoner, inkludert infeksjoner i operasjonsområdet. Infeksjoner i operasjonsområdet medfører betydelig sykelighet for pasientene og kan redusere helsegevinsten av inngrepet. Slike infeksjoner medfører også betydelige merkostnader for helsetjenesten. Det er godt dokumentert at infeksjoner i operasjonsrådet kan forebygges gjennom systematiske tiltak. Overvåking av infeksjoner i operasjonsområdet etter utført keisersnitt er obligatorisk gjennom NOIS-registerforskriften (lovdata.no).

Sykehusene må kontinerlig følge med på egne infeksjonsforekomster og vurdere ulike tiltak for kvalitetsforbedring, slik at pasientsikkerheten blir god. Denne kvalitetsindikatoren brukes både som styringsinformasjon, til kvalitetsforbedring i helsetjenesten, og som brukerinformasjon.

Hovedfunn

1. tertial 2018
På landsbasis i første tertial 2018 ble det registrert dype og organ/hulromsinfeksjoner i operasjonsområdet i 1,2 prosent av inngrepene, etter keisersnitt. Det var 2742 keisersnitt på landsbasis i perioden. Til sammenligning var andelen slike infeksjoner i første tertial 2017 på 0,6 prosent.

Tall for de regionale helseforetakene viser at det er lite variasjon mellom regionene. I første tertial 2018 var andelen dype og organ/hulromsinfeksjoner infeksjoner i Helse Midt-Norge på 1,4 prosent, mens både Helse Vest, Helse Nord og Helse Sør-Øst hadde en andel på 1,2 prosent.

Dersom vi ser på tallene for de to siste årene (6 tertialer) får vi et mer nyansert bilde av infeksjonsstatusen og variasjonen mellom regionene. I denne perioden var andelen dype og organ/hulromsinfeksjoner på 1,0 prosent på landsbasis. Regionstall viser at Helse Vest har høyest andel infeksjoner med 1,3 prosent, mens Helse Nord har lavest andel med 0,9 prosent. For Helse Sør-Øst og Helse Midt-Norge er andelene på henholdsvis 1,0 og 1,1 prosent.

Årstall for 2017
På landsbasis i 2017 ble det registrert dype og organ/hulromsinfeksjoner i operasjonsområdet i 1,0 prosent av inngrepene, etter keisersnitt. I 2016 var andelen slike infeksjoner på 1,1 prosent.

I 2017 hadde Helse Vest høyest andel av dype og organ/hulromsinfeksjoner med 1,3 prosent, mens Helse Nord hadde lavest andel med 0,7 prosent. I Helse Midt-Norge og Helse Sør-Øst var andelene på henholdsvis 1,1 og 1,0 prosent.

Forbehold ved tolkning

Årsdata 2016 for Helse Midt-Norge inkluderer ikke tall for St. Olavs hospital HF for tredje tertial 2016, da disse dataene mangler på grunn av innføring av nytt datasystem.

Få operasjoner per inngrep gjør at andel infeksjoner per behandlingsted kan variere mye fra tertial til tertial. Visning av indikatoren er derfor utvidet med en søyle som viser andel pasienter med infeksjon de siste to årene. Dette gir et bedre sammenligningsgrunnlag.

I tillegg måles andel pasienter som er vurdert for infeksjon i operasjonsområdet innen 30 dager for de overnevnte inngrepene. Resultat for denne kvalitetsindikatoren bør ses i sammenheng med kvalitetsindikatoren 30 dagers oppfølging av infeksjonsstatus etter utført keisersnitt.