Dype og organ/hulromsinfeksjoner etter utført keisersnitt

Denne indikatoren måler andel keisersnitt som endte med dype og organ/hulromsinfeksjoner i operasjonsområdet oppstått innen 30 dager etter inngrepet.

Se resultatene

Om indikatoren

​Helseinstitusjoner er pålagt å ha en oversikt over helsetjenesteassosierte infeksjoner, inkludert infeksjoner i operasjonsområdet. Infeksjoner i operasjonsområdet medfører betydelig sykelighet for pasientene og kan redusere helsegevinsten av inngrepet. Slike infeksjoner medfører også betydelige merkostnader for helsetjenesten. Det er godt dokumentert at infeksjoner i operasjonsrådet kan forebygges gjennom systematiske tiltak. Overvåking av infeksjoner i operasjonsområdet etter utført keisersnitt er obligatorisk gjennom NOIS-registerforskriften (lovdata.no).

Sykehusene må kontinerlig følge med på egne infeksjonsforekomster og vurdere ulike tiltak for kvalitetsforbedring, slik at pasientsikkerheten blir god. Denne kvalitetsindikatoren brukes både som styringsinformasjon, til kvalitetsforbedring i helsetjenesten, og som brukerinformasjon.

Hovedfunn

3. tertial 2017
På landsbasis i tredje tertial 2017 endte 1,6 prosent av keisersnittene med dype og organ/hulromsinfeksjoner i operasjonsområdet innen 30 dager etter inngrepet. I samme periode i 2016 var andelen på 0,9 prosent.

Tall for de regionale helseforetakene viser at det er lite variasjon mellom regionene. For tredje tertial 2017 hadde Helse Sør-Øst høyest andel infeksjoner med 1,7 prosent, mens Helse Vest og Helse Nord hadde lavest andel med 1,3 prosent. I Helse Midt-Norge var andelen på 1,4 prosent.

Dersom vi ser på tallene for de to siste årene (6 tertialer) får vi et mer nyansert bilde av infeksjonsstatusen og variasjonen mellom regionene. I denne perioden var andelen postoperative infeksjoner på landsnivå på 1,0 prosent. For de fire regionene er tallene tilnærmet på samme nivå: Helse Vest har høyest andel infeksjoner med 1,2 prosent, mens Helse Sør-Øst har lavest andel med 0,9 prosent. I Helse Midt-Norge er andelen på 1,1 prosent, og i Helse Nord på 1,0 prosent.

Årstall for 2017
På landsbasis i 2017 endte 1,0 prosent av keisersnittene med dype og organ/hulromsinfeksjoner i operasjonsområdet innen 30 dager etter inngrepet. Dette er på omtrent samme nivå som i 2016 da andelen var på 1,1 prosent.

Tall for de regionale helseforetakene viser at det er lite variasjon mellom regionene. I 2017 hadde Helse Vest høyest andel infeksjoner med 1,3 prosent, mens Helse Nord hadde lavest andel med 0,7 prosent. I Helse Midt-Norge og Helse Sør-Øst var andelene på henholdsvis 1,1 prosent og 1,0 prosent.

Forbehold ved tolkning

Årsdata 2016 for Helse Midt-Norge inkluderer ikke tall for St. Olavs hospital HF for tredje tertial 2016, da disse dataene mangler på grunn av innføring av nytt datasystem.

Få operasjoner per inngrep gjør at andel infeksjoner per behandlingsted kan variere mye fra tertial til tertial. Visning av indikatoren er derfor utvidet med en søyle som viser andel pasienter med infeksjon de siste to årene. Dette gir et bedre sammenligningsgrunnlag.

I tillegg måles andel pasienter som er vurdert for infeksjon i operasjonsområdet innen 30 dager for de overnevnte inngrepene. Resultat for denne kvalitetsindikatoren bør ses i sammenheng med kvalitetsindikatoren 30 dagers oppfølging av infeksjonsstatus etter utført keisersnitt.