Dype og organ/hulromsinfeksjoner etter fjerning av galleblære (kolecystektomi)

Denne indikatoren måler andel operasjoner for å fjerne galleblæren (kolecystektomi) som endte med dype og organ/hulromsinfeksjoner i operasjonsområdet oppstått innen 30 dager etter inngrepet.

Se resultatene

Om indikatoren

Helseinstitusjoner er pålagt å ha en oversikt over helsetjenesteassosierte infeksjoner, inkludert infeksjoner i operasjonsområdet. Infeksjoner i operasjonsområdet medfører betydelig sykelighet for pasientene og kan redusere helsegevinsten av inngrepet. Slike infeksjoner medfører også betydelige merkostnader for helsetjenesten. Det er godt dokumentert at infeksjoner i operasjonsrådet kan forebygges gjennom systematiske tiltak. Overvåking av infeksjoner i operasjonsområdet etter fjerning av galleblære (kolecystektomi) er obligatorisk gjennom NOIS-registerforskriften (lovdata.no).

Sykehusene må kontinerlig følge med på egne infeksjonsforekomster og vurdere ulike tiltak for kvalitetsforbedring, slik at pasientsikkerheten blir god. Denne kvalitetsindikatoren brukes både som styringsinformasjon, til kvalitetsforbedring i helsetjenesten, og som brukerinformasjon.

Hovedfunn

På landsbasis for tredje tertial 2017 endte 1,9 prosent av alle galleblærefjerninger (kolecystektomi) med dype og organ/hulromsinfeksjoner i operasjonsområdet innen 30 dager etter inngrepet. I samme periode i 2016 var andelen på 1,0 prosent.

Tall for de regionale helseforetakene viser at det er forholdsvis liten forskjell mellom regionene. For tredje tertial 2017 hadde Helse Nord høyest andel infeksjoner med 2,8 prosent, mens Helse Sør-Øst hadde lavest andel med 1,6 prosent. I Helse Midt-Norge og Helse Vest var andelene på henholdsvis 2,5 prosent og 1,8 prosent.

Dersom vi ser på tallene for de to siste årene (6 tertialer) får vi et mer nyansert bilde av infeksjonsstatusen og variasjonen mellom regionene. I denne perioden var andelen postoperative infeksjoner på landsnivå på 1,2 prosent. Regionstall viser at Helse Nord har høyest andel infeksjoner med 1,5 prosent, mens Helse Sør-Øst har lavest andel med 1,0 prosent. Andelene for Helse Vest og Midt-Norge er på henholdsvis 1,4 og 1,3 prosent.

På landsbasis i 2017 endte 1,4 prosent av alle galleblærefjerninger (kolecystektomi) med dype og organ/hulromsinfeksjoner i operasjonsområdet innen 30 dager etter inngrepet. Dette er på omtrent samme nivå som i 2016 da andelen var på 1,1 prosent.

Tall for de regionale helseforetakene viser at det er forholdsvis liten forskjell mellom regionene. I 2017 hadde Helse Nord høyest andel infeksjoner med 1,9 prosent, mens Helse Vest og Helse Sør-Øst hadde lavest andel med 1,3 prosent. I Helse Midt-Norge var andelen på 1,8 prosent.

Forbehold ved tolkning

Årsdata 2016 for Helse Midt-Norge inkluderer ikke tall for St. Olavs hospital HF for 3. tertial 2016, da disse dataene mangler på grunn av innføring av nytt datasystem.

Få operasjoner per inngrep gjør at andel infeksjoner per behandlingsted kan variere mye fra tertial til tertial. Visning av indikatoren er derfor utvidet med en søyle som viser andel pasienter med infeksjon de siste to årene. Dette gir et bedre sammenligningsgrunnlag.

I tillegg måles andel pasienter som er vurdert for infeksjon i operasjonsområdet innen 30 dager for de overnevnte inngrepene. Resultat for denne kvalitetsindikatoren bør ses i sammenheng med kvalitetsindikatoren 30 dagers oppfølging av infeksjonsstatus etter fjerning av galleblære (kolecystektomi).