Dype og organ/hulromsinfeksjoner etter fjerning av galleblære (kolecystektomi)

Indikatoren måler andel av kirurgiske inngrep der det er oppdaget postoperativ dyp sårinfeksjon eller postoperativ infeksjon i indre organ eller hulrom, som har oppstått innen 30 dager etter fjerning av galleblære (kolecystektomi).

Se resultatene

Om indikatoren

Helseinstitusjoner er pålagt å ha en oversikt over helsetjenesteassosierte infeksjoner, inkludert infeksjoner i operasjonsområdet. Infeksjoner i operasjonsområdet medfører betydelig sykelighet for pasientene og kan redusere helsegevinsten av inngrepet. Slike infeksjoner medfører også betydelige merkostnader for helsetjenesten. Det er godt dokumentert at infeksjoner i operasjonsrådet kan forebygges gjennom systematiske tiltak. Overvåking av infeksjoner i operasjonsområdet etter fjerning av galleblære (kolecystektomi) er obligatorisk gjennom NOIS-registerforskriften (lovdata.no).

Sykehusene må kontinerlig følge med på egne infeksjonsforekomster og vurdere ulike tiltak for kvalitetsforbedring, slik at pasientsikkerheten blir god. Denne kvalitetsindikatoren brukes både som styringsinformasjon, til kvalitetsforbedring i helsetjenesten, og som brukerinformasjon.

Hovedfunn

1. tertial 2018
På landsbasis i første tertial 2018 ble det registrert dype og organ/hulromsinfeksjoner i operasjonsområdet i 0,8 prosent av inngrepene, etter fjerning av galleblære. Det var 2251 inngrep på landsbasis i perioden. Til sammenligning var andelen slike infeksjoner i første tertial 2017 på 1,0 prosent.

I første tertial 2018 hadde Helse Nord høyest andel av dype og organ/hulromsinfeksjoner med 2,4 prosent, mens Helse Sør-Øst hadde lavest andel med 0,3 prosent. I Helse Vest og Helse Midt-Norge var andelene på henholdsvis 0,9 prosent og 1,3 prosent.

Dersom vi ser på tallene for de to siste årene (6 tertialer) får vi et mer nyansert bilde av infeksjonsstatusen og variasjonen mellom regionene. I denne perioden var andelen dype og organ/hulromsinfeksjoner på 1,3 prosent på landsbasis. Regionstall viser at Helse Nord har høyest andel infeksjoner med 1,7 prosent, mens Helse Sør-Øst har lavest andel med 1,0 prosent. For Helse Vest og Helse Midt-Norge er andelene på henholdsvis 1,4 og 1,6 prosent.

 Årstall for 2017
På landsbasis i 2017 ble det registrert dype og organ/hulromsinfeksjoner i operasjonsområdet i 1,4 prosent av inngrepene, etter fjerning av galleblære. I 2016 var andelen slike infeksjoner på 1,1 prosent.

I 2017 hadde Helse Nord høyest andel av dype og organ/hulromsinfeksjoner med 1,9 prosent, mens Helse Vest og Helse Sør-Øst hadde lavest andel med 1,3 prosent. I Helse Midt-Norge var andelen 1,8 prosent.

Forbehold ved tolkning

Årsdata 2016 for Helse Midt-Norge inkluderer ikke tall for St. Olavs hospital HF for 3. tertial 2016, da disse dataene mangler på grunn av innføring av nytt datasystem.

Få operasjoner per inngrep gjør at andel infeksjoner per behandlingsted kan variere mye fra tertial til tertial. Visning av indikatoren er derfor utvidet med en søyle som viser andel pasienter med infeksjon de siste to årene. Dette gir et bedre sammenligningsgrunnlag.

I tillegg måles andel pasienter som er vurdert for infeksjon i operasjonsområdet innen 30 dager for de overnevnte inngrepene. Resultat for denne kvalitetsindikatoren bør ses i sammenheng med kvalitetsindikatoren 30 dagers oppfølging av infeksjonsstatus etter fjerning av galleblære (kolecystektomi).