Dype og organ/hulromsinfeksjoner etter gjennomført aortakoronar bypasskirurgi

Denne indikatoren måler andel aortakoronare bypasskirurgier som endte med dype og organ/hulromsinfeksjoner i operasjonsområdet oppstått innen 30 dager etter inngrepet.

Se resultatene

Om indikatoren

​Helseinstitusjoner er pålagt å ha en oversikt over helsetjenesteassosierte infeksjoner, inkludert infeksjoner i operasjonsområdet. Infeksjoner i operasjonsområdet medfører betydelig sykelighet for pasientene og kan redusere helsegevinsten av inngrepet. De medfører også betydelige merkostnader. Det er godt dokumentert at infeksjoner i operasjonsrådet kan forebygges gjennom systematiske tiltak.  Overvåking av infeksjoner i operasjonsområdet etter aortakoronar bypasskirurgi er obligatorisk gjennom NOIS-registerforskriften (lovdata.no).

Sykehusene må kontinuerlig følge med på egne infeksjonsforekomster og vurdere ulike tiltak for kvalitetsforbedring slik at pasientsikkerheten blir god.

Hovedfunn

På landsbasis i andre tertial 2017 førte 2,0 prosent av aortakoronare bypasskirurgier til dype og organ/hulromsinfeksjoner i operasjonsområdet oppstått innen 30 dager etter inngrepet. Andelen infeksjoner er litt høyere dersom vi sammenligner med samme tertial i 2016 da andelen var på 0,5 prosent.

Tall for de regionale helseforetakene for andre tertial 2017 viser at det er viss variasjon mellom regionene. Helse Midt-Norge hadde høyest andel postoperative infeksjoner med 5,6 prosent, mens Helse Vest hadde lavest andel med 1,0 prosent. I Helse Sør-Øst og Helse Nord var andelen henholdsvis 1,4 og 1,9 prosent.

Dersom vi ser på tallene for de to siste årene får vi et mer nyansert bilde av infeksjonsstatusen og variasjonen mellom regionene. I denne perioden var andelen postoperative infeksjoner på landsnivå på 0,9 prosent. Regionstall viser at Helse Nord har høyest andel med 1,6 prosent, mens Helse Midt-Norge har lavest andel med 0,2 prosent. For Helse Vest og Helse Sør-Øst er andelene henholdsvis 1,1 og 0,9 prosent.

Forbehold ved tolkning

​Årsdata 2016 for Helse Midt-Norge inkluderer ikke tall for St. Olavs hospital HF for tredje tertial 2016, da disse dataene mangler på grunn av innføring av nytt datasystem.

Få operasjoner per inngrep gjør at andel infeksjoner per behandlingsted kan variere mye fra tertial til tertial. Visning av indikatoren er derfor utvidet med en søyle som viser andel pasienter med infeksjon de siste to årene. Dette gir et bedre sammenligningsgrunnlag.

I tillegg måles andel pasienter som er vurdert for infeksjon i operasjonsområdet innen 30 dager for de overnevnte inngrepene. Resultat for denne kvalitetsindikatoren bør ses i sammenheng med kvalitetsindikatoren 30 dagers oppfølging av infeksjonsstatus etter aortakoronar bypass.