Dype og organ/hulromsinfeksjoner etter gjennomført aortakoronar bypasskirurgi

Indikatoren måler andel av kirurgiske inngrep der det er oppdaget postoperativ dyp sårinfeksjon eller postoperativ infeksjon i indre organ eller hulrom, som har oppstått innen 30 dager etter aortakoronar bypasskirurgi.

Se resultatene

Om indikatoren

​Helseinstitusjoner er pålagt å ha en oversikt over helsetjenesteassosierte infeksjoner, inkludert infeksjoner oppstått i operasjonsområdet. Infeksjoner i operasjonsområdet medfører betydelig sykelighet for pasientene og kan redusere helsegevinsten av inngrepet. De medfører også betydelige merkostnader. Det er godt dokumentert at infeksjoner i operasjonsområdet kan forebygges gjennom systematiske tiltak.  Overvåking av infeksjoner i operasjonsområdet etter aortakoronar bypasskirurgi er obligatorisk gjennom NOIS-registerforskriften (lovdata.no).

Sykehusene må kontinuerlig følge med på egne infeksjonsforekomster og vurdere ulike tiltak for kvalitetsforbedring slik at pasientsikkerheten blir god.

Hovedfunn

1. tertial 2018
På landsbasis i første tertial 2018 ble det registrert dype og organ/hulromsinfeksjoner i operasjonsområdet i 0,8 prosent av inngrepene, etter aortakoronar bypass. Det var 360 inngrep på landsbasis i perioden. Til sammenligning var andelen slike infeksjoner i første tertial 2017 på 0,4 prosent.

I første tertial 2018 hadde Helse Sør-Øst høyest andel av dype og organ/hulromsinfeksjoner med 1,6 prosent, mens Helse Nord og Helse Vest hadde lavest andel med 0,0 prosent. I Helse Midt-Norge var andelen 1,3 prosent.

Dersom vi ser på tallene for de to siste årene (6 tertialer) får vi et mer nyansert bilde av infeksjonsstatusen og variasjonen mellom regionene. I denne perioden var andelen dype og organ/hulromsinfeksjoner på 1,1 prosent på landsbasis. Regionstall viser at Helse Nord har høyest andel med 2,0 prosent, mens Helse Vest har lavest andel med 0,7 prosent. For Helse Sør-Øst og Helse Midt-Norge er andelene henholdsvis 0,8 og 1,4 prosent.

Årstall for 2017
På landsbasis i 2017 ble det registrert dype og organ/hulromsinfeksjoner i operasjonsområdet i 1,2 prosent av inngrepene, etter aortakoronar bypasskirurgi. I 2016 var andelen slike infeksjoner på 0,9 prosent.

Tall for de regionale helseforetakene viser at det er litt variasjon mellom regionene. Helse Nord hadde høyest andel av dype og organ/hulromsinfeksjoner med 2,3 prosent, mens Helse Sør-Øst hadde lavest andel med 0,6 prosent. I Helse Vest og Helse Midt-Norge var andelene henholdsvis 0,9 og 2,0 prosent.

Forbehold ved tolkning

​Årsdata 2016 for Helse Midt-Norge inkluderer ikke tall for St. Olavs hospital HF for tredje tertial 2016, da disse dataene mangler på grunn av innføring av nytt datasystem.

Få operasjoner per inngrep gjør at andel infeksjoner per behandlingsted kan variere mye fra tertial til tertial. Visning av indikatoren er derfor utvidet med en søyle som viser andel pasienter med infeksjon de siste to årene. Dette gir et bedre sammenligningsgrunnlag.

I tillegg måles andel pasienter som er vurdert for infeksjon i operasjonsområdet innen 30 dager for de ovennevnte inngrepene. Resultat for denne kvalitetsindikatoren bør ses i sammenheng med kvalitetsindikatoren 30 dagers oppfølging av infeksjonsstatus etter aortakoronar bypass.