Hva er sammenlignbare kommuner?

Sammenlignbare kommuner er en gruppering av kommuner som ligner hverandre på visse kriterier.

​Dette er basert på Statistisk sentralbyrås KOSTRA-gruppering. Hensikten med denne grupperingen er å gi mulighet til å sammenligne kommuner som er sammenlignbare basert på følgende tre dimensjoner:

  1. Folkemengde;  vi skiller mellom små, mellomstore og store kommuner.
    • Små kommuner har færre enn 5000 innbyggere, mellomstore har fra 5000 til 19999 innbyggere, mens store kommuner har 20000 eller flere innbyggere
  2. Bundne kostnader per innbygger, som er et mål på kommunenes kostnader for å innfri minstestandarder og lovpålagte oppgaver. Disse kostnadene varierer med demografiske, sosiale og geografiske forhold.
  3. Frie disponible inntekter per innbygger, som er et mål på hvor mye inntekter kommunene har til disposisjon etter at de bundne kostnadene er dekket. Dette gir en antydning om kommunenes økonomiske handlefrihet.

Ved å sammenligne etter KOSTRA grupperingen kan man sammenligne sin kommune med en gruppe kommuner som, etter disse tre dimensjonene,  er mest lik sin egen.

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. KOSTRA ble startet som et prosjekt i 1995 med formål å samordne og effektivisere all rapportering fra kommunene til staten, samt å sørge for relevant styringsinformasjon om kommunal virksomhet, måle ressursinnsats, prioritering og måloppnåelse i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Fra 2001 var alle kommuner og fylkeskommuner med i KOSTRA.

KOSTRA baseres på elektronisk innrapportering fra kommunene til SSB, samt på data fra en rekke andre kilder i og utenfor Statistisk sentralbyrå. KOSTRA-tallene koples med data fra ulike kilder, som f.eks. regnskapsdata, tjeneste- og personelldata og befolkningsdata.

Her kan du se en oversikt over hvilke kommuner som inngår i de ulike gruppene (xls)