Du har en nettleser som vi ikke støtter. Les om godkjente OS/nettleserversjoner

Hopp til hovedmeny Hopp til innholdet

Trombolysebehandling av hjerneinfarkt innen 40 minutter

Kvalitetsindikatoren måler andel pasienter med hjerneinfarkt som primærdiagnose, som er trombolysebehandlet (blodproppløsende medikament gitt intravenøst) innen 40 minutter etter innleggelse

Se resultatene

Om indikatoren

​Det er godt dokumentert at intravenøs trombolyse har størst effekt hvis det gis tidlig etter symptomdebut. De nasjonale retningslinjene anbefaler at pasienter som er aktuelle for trombolyse bør utredes så raskt som mulig for å sikre tidligst mulig behandling. Det viktigste bidraget fra sykehus i denne forbindelse er å sikre rask utredning straks pasienten ankommer akuttmottaket. Denne indikatoren er derfor valgt for å måle den akutte logistikk i sykehuset ved trombolyse.

Norsk hjerneslagregister har definert at høy måloppnåelse er når minst 50 % av pasientene som trombolysebehandles starter behandlingen innen 40 minutter etter innleggelse. Dette er i samsvar med pasientsikkerhetsprogrammet for hjerneslag, og samsvarer mye med de grenser som er valgt i Sverige. Et måltall på 30 % er valgt som moderat måloppnåelse. Diagnostisk avklaring vil hos en del pasienter kreve svar på blodprøver, ytterligere bildediagnostikk, innhenting av sammenlignende opplysninger, eller observasjon av klinisk tilstand over litt tid, før indikasjoner eller kontraindikasjoner for trombolyse kan vurderes. Disse forhold er tatt med i vurderingene ved fastsettelse av grenseverdiene.

Hovedfunn

På landsbasis i 2016 fikk 63 prosent av alle pasienter med hjerneinfarkt trombolysebehandling innen 40 minutter etter innleggelse. Dette er en positiv økning fra 2015 da andelen på landsbasis var på 59,4 prosent.

Det er stor variasjon mellom de regionale helseforetakene i andel pasienter som får trombolysebehandling innen 40 minutter. I 2016 hadde Helse Vest høyest andel pasienter med 71,4 prosent, mens Helse Nord hadde lavest andel med 51,9 prosent. Helse Sør-Øst og Helse Midt-Norge hadde henholdsvis en andel på 61,8 og 58,9 prosent.

Forbehold ved tolkning

​Kvalitetsindikatoren kan ikke brukes til å velge sykehus, siden dette dreier seg om øyeblikkelig-hjelp innleggelser.

Tall fra behandlingssteder med dekningsgrad under 70 % må tolkes med forsiktighet, og disse er derfor tatt ut av beregningen av denne indikatoren. For 2016 gjelder dette for Kalnes som har dekningsgrad under 70 %, og for Rikshospitalet som har ukjent dekningsgrad.

Tall fra behandlingssteder som har hatt 5 eller færre tilfeller er tatt ut av beregningen av denne indikatoren. For 2016 gjelder dette for Odda sykehus, Sykehuset Innlandet Tynset og Kirkenes sykehus.

Pasienter ved Orkdal sykehus som er aktuelle for trombolyse overføres til St. Olavs Hospital, og blir med i beregningen for St. Olavs. For Lovisenberg og Diakonhjemmet skjer også trombolyse ved annet sykehus (Ullevål), og pasientene blir senere overflyttet tilbake til disse sykehusene for videre behandling. Når trombolyseandel for Ullevål beregnes er derfor pasienter med hjerneinfarkt ved Diakonhjemmet og Lovisenberg inkludert.

For mer informasjon, se siste årsrapport for Norsk hjerneslagregister (pdf).

Referanseliste finnes i beskrivelse av indikatoren.