Overlevelse 30 dager etter innleggelse for hjerteinfarkt

Indikatoren viser sannsynligheten for å være i livet 30 dager etter innleggelse i sykehus for første gangs hjerteinfarkt.

Se resultater

Målsetning

Å forhindre dødsfall på grunn av sykdom eller skade er en grunnleggende målsetning for helsetjenesten. Ved alltid å yte best mulig behandling og pleie, øker pasientenes sjanser for å overleve. Indikatorer som fokuserer på uberettiget variasjon i overlevelse mellom behandlingssteder, er ofte brukt internasjonalt som et mål på dødsfall som kunne vært unngått.

Dersom sykehus over tid har lavere overlevelsesrater enn forventet, bør sykehusene iverksette forbedringstiltak for å øke pasientsikkerheten.

Resultater

2016-tallene presenteres kun på helseforetaks- og regionalt helseforetaksnivå. Dette skyldes manglende informasjon om geografisk behandlingssted for en rekke helseforetak ved rapportering av aktivitetsdata for 2016 til Norsk pasientregister.

Analysene for 2014-2016 viser ingen signifikante forskjeller mellom de regionale helseforetakene i overlevelse etter første gangs hjerteinfarkt.

Helseforetak med signifikant høyere overlevelse i 2016

  • Haraldsplass Diakonale Sykehus
  • Sykehuset i Vestfold HF
  • Universitetssykehuset Nord-Norge HF
  • Vestre Viken HF

Helseforetak med signifikant lavere overlevelse i 2016

  • Helgelandsykehuset HF
  • Helse Førde HF
  • Nordlandsykehuset HF
  • Oslo universitetssykehus HF

For mer om resultatene se rapporten til Folkehelseinstituttet.

Metode

I analysene er det tatt hensyn til pasientsammensetning og overflytting mellom sykehus. Det betyr at tallene er justert for flere faktorer som kan påvirke overlevelse etter sykehusinnleggelse; alder, kjønn, antall tidligere innleggelser og sykelighet (komorbiditet/samtidige lidelser). 

Analysene av overlevelse etter førstegangshjerteinfarkt som presenteres i 2017 bygger på data fra årene 2014-2016. Resultatene viser sannsynligheten for overlevelse 30 dager etter at et sykehusforløp startet.

For hver institusjon er det beregnet avvik i forhold til gjennomsnittet. Tallene ikke er egnet til rangering, men statistiske analyser av dataene kan si om et avvik fra gjennomsnittet med stor grad av sikkerhet skyldes at sykehuset har et resultat som er reelt bedre eller dårligere enn gjennomsnittet.

For ytterligere informasjon om metode se her.

I analysene for 2016 inngår ikke Feiringklinikken, da det fra 2016 satt en nedre grense på minst 1 død per analyseenhet.

Forbehold

​Forskjellene kan avhenge av flere faktorer, ikke bare kvaliteten på den medisinske behandlingen. Slike faktorer kan for eksempel være kodepraksis og datakvalitet.

I metoden som benyttes for beregning per i dag tas det ikke hensyn til funksjonsfordeling mellom sykehusene.

En måte man kan vurdere det totale tilbudet som gis til pasienter ulike steder i landet er å benytte pasientens bosted og helseforetakstilhørighet som analyseenhet. På denne måten ser man bort i fra hvilket sykehus pasienten faktisk blir behandlet på, og heller vurderer det totale forløpet for den enkelte pasient per helseforetaksopptaksområde. Analyser viser at det er færre signifikante forskjeller mellom opptaksområdene enn mellom behandlende helseforetak ved å benytte denne metoden.

For mer informasjon og resultater fra disse analysene se Folkehelseinstituttet sin rapport for 30 dagers overlevelse 2016. https://www.fhi.no/publ/2017/kvalitetsindikatoren-30-dagers-overlevelse-etter-sykehusinnleggelse.-result/