Overlevelse 30 dager etter innleggelse for hjerteinfarkt

Denne indikatoren viser sannsynligheten for å overleve 30 dager etter sykehusinnleggelse for første gangs hjerteinfarkt.

Se resultater

Behandling

​Akuttbehandling for å fjerne hindringer i årene rundt hjertet utføres ved enten å gi et medikament som løser opp blodproppen (trombolyse), eller ved å føre en ballong inn i blodårene rundt hjertet for å presse ut forsnevringen (PCI behandling: Percutaneous Coronary Intervention).

PCI gjennomføres på sykehus med kardiologisk senter og er en røntgenundersøkelse av blodårene som forsyner hjerte (koronar angiografi), slik at det under undersøkelsen kan gjøres blokkering og innsetting av stent (rørformet protese av metall eller kunststoff) som forhindrer tilstopping av blodåren.

Pasienter med mistanke om de største infarktene (STEMI), sendes oftest direkte til sykehus som gjør angiografi. Hvis det er langt transporttid til senter som gjør angiografi og PCI behandling gis det trombolytisk behandling så raskt som mulig.

Pasienter som ikke henvises direkte, legges inn på sitt lokalsykehus for videre utredning og oppfølging. Pasientene med mindre infarkt og pasienter med ustabil angina, utredes og eventuelt behandles i forbindelse med en angiografi få dager etter symptomstart.

Resultater

2016-tallene presenteres kun på helseforetaks- og regionalt helseforetaksnivå. Dette skyldes manglende informasjon om geografisk behandlingssted for en rekke helseforetak ved rapportering av aktivitetsdata for 2016 til Norsk pasientregister. Analysene for 2014-2016 viser ingen signifikante forskjeller mellom de regionale helseforetakene i overlevelse etter første gangs hjerteinfarkt.

Helseforetak med signifikant høyere overlevelse i 2016

  • Haraldsplass Diakonale Sykehus
  • Sykehuset i Vestfold HF
  • Universitetssykehuset Nord-Norge HF
  • Vestre Viken HF

Helseforetak med signifikant lavere overlevelse i 2016

  • Helgelandsykehuset HF
  • Helse Førde HF
  • Nordlandsykehuset HF
  • Oslo universitetssykehus HF

For mer om resultatene se rapporten til Folkehelseinstituttet.

Metode

I analysene er det tatt hensyn til pasientsammensetning og overflytting mellom sykehus. Det betyr at tallene er justert for flere faktorer som kan påvirke overlevelse etter sykehusinnleggelse; alder, kjønn, antall tidligere innleggelser og sykelighet (komorbiditet/samtidige lidelser). 

Analysene av overlevelse etter førstegangshjerteinfarkt som presenteres i 2017 bygger på data fra årene 2014-2016. Resultatene viser sannsynligheten for overlevelse 30 dager etter at et sykehusforløp startet.

For hver institusjon er det beregnet avvik i forhold til gjennomsnittet. Selv om tallene ikke er egnet til rangering, kan statistiske analyser av dataene si om et avvik fra gjennomsnittet med stor grad av sikkerhet skyldes at sykehuset har et resultat som er signifikant høyere eller lavere enn gjennomsnittet, altså en reell forskjell og ikke statistiske tilfeldigheter.

For ytterligere informasjon om metode se her.

I analysene for 2016 inngår ikke Feiringklinikken, da det fra 2016 satt en nedre grense på minst 1 død per analyseenhet.

Forbehold

​Forskjellene kan avhenge av flere faktorer, ikke bare kvaliteten på den medisinske behandlingen. Slike faktorer kan for eksempel være organisatoriske forhold, kodepraksis og datakvalitet.

I metoden som benyttes for beregning per i dag tas det ikke hensyn til funksjonsfordeling mellom sykehusene.

En måte man kan vurdere det totale tilbudet som gis til pasienter ulike steder i landet er å benytte pasientens bosted og helseforetakstilhørighet som analyseenhet. På denne måten ser man bort i fra hvilket sykehus pasienten faktisk blir behandlet på, og heller vurderer det totale forløpet for den enkelte pasient per helseforetaksopptaksområde. Analyser viser at det er færre signifikante forskjeller mellom opptaksområdene enn mellom behandlende helseforetak ved å benytte denne metoden. For mer informasjon og resultater fra disse analysene se Folkehelseinstituttet sin rapport for 30 dagers overlevelse 2016. https://www.fhi.no/publ/2017/kvalitetsindikatoren-30-dagers-overlevelse-etter-sykehusinnleggelse.-result/