Du har en nettleser som vi ikke støtter. Les om godkjente OS/nettleserversjoner

Hopp til hovedmeny Hopp til innholdet

Overlevelse 30 dager etter innleggelse for hjerteinfarkt

Denne indikatoren viser sannsynligheten for å overleve 30 dager etter sykehusinnleggelse for første gangs hjerteinfarkt.

 

Se resultater

To typer hjerteinfarkt

​Hjerteinfarktene deles gjerne i to undergrupper - avhengig av størrelse og EKG-forandringer. Ved de største infarktene (STEMI) er hele veggen i den delen av hjertemuskelen som er påvirket, truet av infarkt. Ved den andre typen er oftest bare deler av veggen påvirket (non-STEMI).

De to typene infarkt regnes som ulike tilstander, og gis gjerne forskjellig behandling.

Behandling

​​De siste årene er det blitt stadig mer vanlig med akuttbehandling for å fjerne hindringer i kranseårene (koronararteriene) - enten ved å gi et medikament som løser opp blodproppen (trombolyse), eller ved å føre en ballong inn i blodårene rundt hjertet for å presse ut forsnevringen (PCI behandling: Percutaneous Coronary Intervention).

Infarktpasientene blir nå oftere sendt til sykehus med kardiologiske sentre der det gjøres røntgenundersøkelse av blodårene som forsyner hjertet (koronar angiografi), slik at det under undersøkelsen kan gjøres blokking og innsetting av stent (rørformet protese av metall eller kunststoff) for å forhindre ny tilstopning. Mange ambulanser har EKG-utstyr for å undersøke pasienter med mistanke om hjerteinfarkt.

Pasienter med mistanke om de største infarktene (STEMI), sendes oftest direkte til sykehus som gjør angiografi, eller de får trombolytisk behandling så raskt som mulig hvis det er lang transporttid til senter som gjør angiografi og PCI behandling.

Pasienter som ikke henvises direkte, legges oftest inn på sitt lokalsykehus for videre utredning og oppfølging. Mange av pasientene med mindre infarkt og pasienter med ustabil angina, vil også bli utredet og eventuelt behandlet i forbindelse med en angiografi få dager etter symptomstart.

Sykehus som behandler pasienter med hjerteinfarkt, kan derfor deles inn i fem kategorier:

 • Sykehus som tilbyr angiografi og PCI-behandling av alle typer infarktpasienter (STEMI og non-STEMI), men som ikke har lokalsykehusfunksjon.

 • Sykehus som tilbyr angiografi og PCI-behandling av pasienter overflyttet fra andre sykehus (Feiringklinikken)

 • Sykehus som tilbyr angiografi og PCI-behandling med lokalsykehusfunksjon (Sørlandet sykehus HF, Arendal; Helse Bergen HF, Haukeland universitetssykehus, Helse Stavanger HF, Stavanger universitetssykehus, St Olavs Hospital HF, Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Tromsø; Oslo universitetssykehus HF, Ullevål)

 • Sykehus med lokalsykehusfunksjon uten eget tilbud om angiografi med PCI-behandling (alle som ikke er nevnt ellers) Sykehus/sykestuer som hovedsakelig mottar pasienter som har gjennomgått hjerteinfarkt (Sykehuset i Vestfold HF, Larvik)

Resultater

For hver institusjon er det beregnet avvik i forhold til gjennomsnittet. Selv om tallene ikke er egnet til rangering, kan statistiske analyser av dataene si om et avvik fra gjennomsnittet med stor grad av sikkerhet skyldes at sykehuset har et resultat som er signifikant høyere eller lavere enn gjennomsnittet.

2016-tallene presenteres kun på helseforetaks- og regionalt helseforetaksnivå. Dette skyldes manglende informasjon om geografisk behandlingssted for en rekke helseforetak ved rapportering av aktivitetsdata for 2016 til Norsk pasientregister.

Analysene viser ingen relevante forskjeller mellom de regionale helseforetakene.

Helseforetak med signifikant høyere overlevelse i 2016

 • Haraldsplass Diakonale Sykehus
 • Sykehuset i Vestfold HF
 • Universitetssykehuset Nord-Norge HF
 • Vestre Viken HF

Helseforetak med signifikant lavere overlevelse i 2016

 • Helgelandsykehuset HF
 • Helse Førde HF
 • Nordlandsykehuset HF
 • Oslo universitetssykehus HF

For mer om resultatene se rapporten til Folkehelseinstituttet.

Metode

I analysene er det tatt hensyn til pasientsammensetning og overflytting mellom sykehus. Det vil si at tallene er justert for flere faktorer som kan påvirke sykehusoverlevelse; alder, kjønn, antall tidligere innleggelser og sykelighet (komorbiditet/samtidige lidelser). 

De diagnosespesifikke analysene for 2016 bygger på data fra årene 2014-2016. Resultatene viser sannsynligheten for overlevelse 30 dager etter at et sykehusforløp startet. For hver institusjon er det beregnet avvik i forhold til gjennomsnittet for sykehusene. At et avvik er signifikant betyr at man med stor sikkerhet kan si at det skyldes en reell forskjell og ikke statistiske tilfeldigheter.

For ytterligere informasjon om metode se her.

I analysene for 2016 inngår ikke Feiringklinikken, da det fra 2016 satt en nedre grense på minst 1 død per analyseenhet.

Forbehold

​Forskjellene kan avhenge av flere faktorer, ikke bare kvaliteten på den medisinske behandlingen. Slike faktorer kan for eksempel være organisatoriske forhold, kodepraksis og datakvalitet.

I metoden som benyttes for beregning per i dag tas det ikke hensyn til funksjonsfordeling mellom sykehusene.