Du har en nettleser som vi ikke støtter. Les om godkjente OS/nettleserversjoner

Hopp til hovedmeny Hopp til innholdet

Behandlet i slagenhet etter akutt hjerneslag

Kvalitetsindikatoren måler andel pasienter med akutt hjerneslag som er behandlet i slagenhet. Det er meget godt dokumentert at behandling av pasienter med hjerneslag i slagenhet reduserer funksjonshemning, dødelighet og behov for sykehjem. Nasjonale retningslinjer anbefaler at alle pasienter med akutt hjerneslag skal behandles i slagenhet.

 

Se resultatene

Om indikatoren

​Et hovedmål for behandling av personer med akutt hjerneslag er å redusere dødelighet og funksjonshemning. Behandling i slagenhet er det eneste behandlingstilbudet ved akutt hjerneslag som reduserer dødelighet. Behandlingen reduserer også funksjonshemning både på kort og lengre sikt og alle pasienter med akutt hjerneslag har nytte av slagenhetsbehandling. Slagenhetsbehandling er derfor den viktigste enkeltkomponenten i behandlingskjeden for slagpasienter. Sykehus uten slagenhet bør ikke behandle pasienter med akutt hjerneslag, fordi mulighetene for overlevelse og/eller vesentlig funksjonsbedring er klart svekket for pasienter som ikke får et slikt tilbud.

Verdens Helseorganisasjon (WHO), Region Europa anbefalte allerede i 1995 i sin Helsingborgdeklarasjon at alle pasienter med akutt hjerneslag burde behandles i slagenheter. De nasjonale retningslinjer for behandling og rehabilitering ved hjerneslag anbefaler også at alle pasienter med akutt hjerneslag bør få behandling i slagenheter. Det er uklart om alle slagenheter i Norge tilbyr et fullt ut tilfredsstillende behandlingsopplegg. Basert på de vitenskapelige studiene er det utarbeidet nasjonale fagliger retningslinjer (pdf)som gir anbefaling på hvordan organisering, struktur og bemanning i slike enheter bør være for å sikre effektiv slagenhetsbehandling.

Måloppnåelse er at alle pasienter med akutt hjerneslag bør behandles i en slagenhet som kombinerer akutt behandling og rehabilitering. I klinisk praksis er målet 90 % og dette målnivået er også samordnet med Sverige og Danmark.

Hovedfunn

På landsbasis i 2016 fikk 92,6 prosent av pasientene med akutt hjerneslag behandling i slagenhet. Dette er en positiv utvikling fra 2015 da andelen var på 91,3 prosent.  Alle regionene oppnådde målet om en andel på over 90 prosent både i 2015 og 2016. Dette er i internasjonal sammenheng et meget godt resultat som få land kan måle seg med. 

I 2016 hadde Helse Vest høyest andel pasienter som fikk slagenhetsbehandling med 94,1 prosent, mens Helse Nord hadde lavest andel med 90,7 prosent. I Helse Sør-Øst og Helse Midt-Norge var andelen på henholdsvis 92,7 og 91,8 prosent.

Forbehold ved tolkning

​Kvalitetsindikatoren kan ikke brukes til å velge sykehus, da dette dreier seg om øyeblikkelig-hjelp innleggelser.

Tall fra behandlingssteder med dekningsgrad under 70 % må tolkes med forsiktighet, og disse er derfor tatt ut av beregningen av denne indikatoren. For 2016 gjelder dette for Kalnes som har dekningsgrad under 70 %, og for Rikshospitalet som har ukjent dekningsgrad.

 For mer informasjon, se siste årsrapport for Norsk hjerneslagregister (pdf).