Du har en nettleser som vi ikke støtter. Les om godkjente OS/nettleserversjoner

Hopp til hovedmeny Hopp til innholdet

Erfaringer med fødsels- og barselomsorgen

Denne indikatoren viser kvinners erfaringer med fødsels- og barselomsorgen ved sykehus og fødestuer i Norge.

Foto: Colourbox

​Indikatoren er hentet fra en spørreundersøkelse gjennomført av Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten i 2012, der 8670 kvinner ble kontaktet etter fødselen. 57 prosent av kvinnene svarte på spørsmål om sin opplevelse av blant annet personalet, informasjonen som er gitt og organisering av fødsels- og barselomsorgen.​

I undersøkelsen er det spørsmål om alle de fire deltjenestene kvinnene møter gjennom forløpet: svangerskapsomsorgen, fødeavdelingen, barseloppholdet og helsestasjonen.

Se resultat​er

Hovedfunn

 • ​Mange kvinner og partnere har positive erfaringer med fødsels- og barselomsorgen, men flere områder har forbedringspotensial.

 • Fødeavdelingen fikk den mest positive beskrivelsen. 

 • Ivaretakelse av partner fikk klart høyest skår av indeksene om erfaringer på fødeavdelingen.

 • Når vi ser på alle de fire deltjenestene (svangerskapsomsorgen, fødeavdelingen, barseloppholdet og helsestasjonen) opp mot indeksene innenfor alle disse områdene, skårer "Jordmortjenesten under svangerskapskontrollen" høyest. Dårligst ut kommer "Informasjon kvinnen får på helsestasjonen om egen helse". Informasjon om kvinnens egen helse er også den indeksen med lavest skår ved barseloppholdet på sykehus. 

 • For både erfaringer ved fødeavdelingen og barseloppholdet hadde rammer og organisering mest å si for generell tilfredshet.

Metode

​​Undersøkelsen ble gjennomført via internett eller ved å fylle ut et papirskjema. Enkeltspørsmålene fra skjemaet til kvinnene ble sammenfattet til 16 indekser. Kun indeksene som omhandler resultater fra kvinnenes erfaringer med spesialisthelsetjenesten er inkludert i denne indikatoren. Dette dekker deltjenestene fødeavdelingen og barseloppholdet.

Mer informasjon om denne undersøkelsen og resultatene fra alle 16 indeksene:

Brukererfaringer med svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen - nasjonale resultater ​

​Tolkning av tallene

Tallene må tolkes med forsiktighet. Det er ikke utelukkende slik at sykehus med lavere resultater på denne undersøkelsen er et sykehus med dårlig kvalitet på fødselsomsorgen. Det understrekes at resultatene for alle de norske sykehusene og fødestuene var positive, men med forbedringspotensial på enkeltområder.

For å kunne si noe om kvaliteten i helsetjenesten bør resultatene ses opp mot flere typer kvalitetsindikatorer. Observerte forskjeller mellom sykehusene på en enkelt indikator kan skyldes flere forhold.

Variasjoner mellom fødeinstitusjonene kan til dels også skyldes forskjeller i pasientsammensetningen. Sentraliseringen av gravide med forventet risiko i forbindelse med fødsel kan også forklare noen av forskjeller. Sentralisering innebærer at gravide med høyere risiko henvises til fødeinstitusjoner med spesialkompetanse innen fødselshjelp. Statistisk sett er det ikke mulig å måle denne skjevfordelingen av risiko nøyaktig og det er derfor vanskelig å justere nøyaktig for denne type forhold. ​I tillegg er tallmaterialet lite, og ved enkelte sykehus og fødestuer er det svært få respondenter.

Spørsmålen​e som ble stilt sortert etter indekser for denne indikatoren

Relasj​onen til personellet ved fødeavdelingen

 • Ble du møtt med høflighet og respekt av helsepersonellet på fødeavdelingen?

 • Opplevde du at helsepersonellet var åpne for dine spørsmål?

 • Opplevde du at helsepersonellet hadde omsorg for deg?

Rammer og organiserin​g ved fødeavdelingen

 • Ble du tatt i mot på en god måte da du ankom fødeavdelingen?

 • Hadde helsepersonellet tid til deg når du trengte det?

 • Hadde du tillit til helsepersonellets faglige dyktighet?

 • Fikk du tilstrekkelig informasjon under oppholdet på fødeavdelingen?

 • Opplevde du at tilbudet du fikk under oppholdet på fødeavdelingen var godt organisert?

 • Opplevde du at helsepersonellet samarbeidet godt i forbindelse med fødselen din?

 • Fikk du informasjon om hvem som hadde hovedansvaret for deg?

Ivaretakelse av partneren ve​d fødeavdelingen

 • Ble partneren din tatt imot på en god måte av helsepersonellet på fødeavdelingen?

 • Ble det lagt til rette for at partneren din kunne være til stede hvis dere ønsket det?

Relasjonen til personellet und​er barseloppholdet

 • Ble du møtt med høflighet og respekt av helsepersonellet under barseloppholdet?

 • Opplevde du at helsepersonellet var åpne for dine spørsmål?

 • Opplevde du at helsepersonellet hadde omsorg for deg og barnet ditt?

Informasjon om k​vinnens helse under barseloppholdet

 • Fikk du tilstrekkelig informasjon om: Din fysiske helse etter fødselen?

 • Fikk du tilstrekkelig informasjon om: Mulige følelsesmessige forandringer etter fødselen?

Informasjon om barne​t under barseloppholdet

 • Fikk du tilstrekkelig informasjon om: Amming eller annen ernæring av barnet?

 • Fikk du tilstrekkelig informasjon om: Stell av barnet?

 • Fikk du tilstrekkelig veiledning om amming eller annen ernæring av barnet under barseloppholdet?

 • Fikk du tilstrekkelig veiledning i stell av barnet under barseloppholdet?

Rammer og organiseri​ng under barseloppholdet

 • Hadde helsepersonellet tid til deg når du trengte det?

 • Hadde du tillit til helsepersonellets faglige dyktighet?

 • Opplevde du at tilbudet du fikk under barseloppholdet var godt organisert?

 • Opplevde du at helsepersonellet samarbeidet godt i forbindelse med barseloppholdet ditt?

 • Fikk du informasjon om hvem som hadde hovedansvaret for deg?

 • Ble det lagt til rette for at du kunne få nok ro og hvile?

Ivaretakelse av partneren under​ barseloppholdet

 • Ble partneren din tatt imot på en god måte av helsepersonellet under barseloppholdet?​

 • Ble det lagt til rette for at partneren din kunne være til stede hvis dere ønsket det?​