Dødelighet i nyfødtperioden

Kvalitetsindikatoren angir antall barn som dør 0-27 dager (neonatal dødelighet) etter fødsel per 1000 levendefødte barn

Se resultater

Om indikatoren

​Nivået på neonatal dødelighet (barn som dør 0-27 dager etter fødsel) blir ofte sett på som et resultat av kvaliteten på svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen og neonatalomsorgen. Dette kan derfor sees på som en samleindikator på kvaliteten i helsehjelpen i hele forløpet fra svangerskapsuke 22 + 0 til 27 dager etter fødsel.

Neonatal dødelighet er lav i Norge sammenlignet med resten av Europa og svært lav sammenlignet med verden forøvrig. Ifølge WHO sine tall er Norge blant de landene med lavest neonatal dødelighet.

Hovedfunn

På landsbasis døde 1,4 barn per 1 000 nyfødte levende barn i 2016. Utviklingen over tid viser relativt små variasjoner.

I 2016 var dødeligheten per 1 000 nyfødte levende barn lavest i Helse Nord RHF med 1,0 og høyest i Helse Vest RHF med 1,5. Variasjoner mellom helseforetak, skyldes blant annet at helseforetakene har ulike fødeinstitusjoner med ulike former for risiko knyttet til fødsler.

Forbehold ved tolkning

I Norge er fødeinstitusjonene inndelt i tre nivå etter risikoen til de fødende, og en forventer at dette vil gjenspeiles i neonatal dødelighet. Fødende med lav risiko kan føde på fødestuer, mens fødende som har middels risiko blir henvist til fødeavdelinger eller kvinneklinikker. Fødende med høy risiko, for eksempel ved kompliserte svangerskap, risiko for svært tidlig fødsel eller der man forventer sykt barn, blir henvist til kvinneklinikker.