Du har en nettleser som vi ikke støtter. Les om godkjente OS/nettleserversjoner

Hopp til hovedmeny Hopp til innholdet

Dødelighet i nyfødtperioden

Kvalitetsindikatoren angir antall barn som dør 0-27 dager (neonatal dødelighet) etter fødsel per 1000 levendefødte barn

Se resultater

Om indikatoren

​Nivået på neonatal dødelighet (barn som dør 0-27 dager etter fødsel) blir ofte sett på som et resultat av kvaliteten på svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen og neonatalomsorgen. Dette kan derfor sees på som en samleindikator på kvaliteten i helsehjelpen i hele forløpet fra svangerskapsuke 22 + 0 til 27 dager etter fødsel.

Neonatal dødelighet er lav i Norge sammenlignet med resten av Europa og svært lav sammenlignet med verden forøvrig. Ifølge WHO sine tall er Norge blant de landene med lavest neonatal dødelighet

Hovedfunn

​På landsbasis dør 1,8 barn per 1000 nyfødte levende barn i 2014. Ser vi på utviklingen over tid, er det små variasjoner.

Mellom de regionale helseforetakene er forskjellene små. Variasjoner mellom helseforetak, skyldes blant annet at helseforetakene har ulike fødeinstitusjoner med ulike former for risiko knyttet til fødsler

Forbehold ved tolkning

​I Norge er fødeinstitusjonene inndelt i tre nivå etter risikoen til de fødende, og en forventer at dette vil gjenspeiles i neonatal dødelighet. Fødestuene mottar fødende med lav risiko, fødeavdelingene har fødende med middels risiko og kvinneklinikkene har fødende med høy risiko, som premature fødsler, forventet syke barn, kompliserte svangerskap og høyrisikofødsler. Noen institusjoner har få fødsler og det kan være store svingninger i prosent- eller promilleberegninger når disse er basert på små tall

Referanseliste finnes beskrivelse av indikatoren