Blodsukkerregulering hos voksne med type 1 diabetes

Denne kvalitetsindikatoren viser andelen av pasienter med type 1 diabetes som ved årskontroll har HbA1c under eller lik 7 %, og andelen pasienter som har HbA1c over eller lik 9 %. HbA1c reflekterer blodsukkernivå siste 4-12 uker, og er i dag det beste mål på blodsukkerkontroll hos pasientgruppen. Godt regulert blodsukker (HbA1c omkring 7 %) forebygger alvorlige komplikasjoner senere i livet. HbA1c måles ved blodprøve.

Se resultater

Om indikatoren

God diabetesbehandling forebygger og forsinker utvikling av senkomplikasjoner. Vanlige senkomplikasjoner ved diabetes er relatert til forandringer i kroppens små og store blodårer. Disse forandringene kan føre til blant annet nefropati (nyresykdom), retinopati (netthinnesykdom), nevropati (nervesykdom), hjerne- og hjerteinfarkt og redusert blodsirkulasjon i ekstremiteter.

For de fleste pasienter anbefales det at behandlingsmålet for HbA1c bør være omkring 7 % (53 mmol/mol) når det kan oppnås med god livskvalitet og uten uakseptable hypoglykemiske episoder (for lavt blodsukker). Pasienter som har vedvarende HbA1c over eller lik 9 % er i høyrisikogruppen for å utvikle alvorlige diabetes senkomplikasjoner.

Andelen pasienter med HbA1c over eller lik 9 % ved den enkelte klinikk er et kvalitetsmål i Norsk diabetesregister for voksne. Andelen pasienter i denne gruppen varierer mye mellom landets diabetespoliklinikker. Variasjonen indikerer et behov for kvalitetsforbedring.

Hovedfunn

Tall for 2017 viser at gjennomsnittlig andel pasienter som har vært til kontroll og oppnår behandlingsmålet for HbA1c på mindre eller lik 7 % var 22 %, det vil si 2310 pasienter på landsbasis.  18,4 %, eller 1937 pasienter som har vært til kontroll, var dårlig regulert med en HbA1c større eller lik 9,0 %.

I Helse Vest RHF oppnådde 24,1 % av pasientene behandlingsmålet (HbA1c på 7 % eller lavere), og 16,9 % var dårlig regulert (HbA1c lik 9,0 % eller høyere). I Helse Midt-Norge oppnådde 23,7 % behandlingsmålet og 18,5 % var dårlig regulert. I Helse Nord ble behandlingsmål oppnådd hos 21,9 % av pasientene og 21,5 % var dårlig regulert. I Helse Sør-Øst var andelen som oppnådde behandlingsmålet 21,1 %, og andelen som var dårlig regulert ved årskontroll 18,5 %.

Forbehold ved tolkning

Voksendiabetesregisteret mottok data fra 42 behandlingssteder i 2017. Dette er 81 % av diabetespoliklinikkene i Norge.  Kun 29 av diabetespoliklinikkene er med i utvalget her, da poliklinikker som har rapportert data på færre enn 50 pasienter ikke er tatt med. Nær 100% av alle pasienter som har vært til kontroll, har målt HbA1c.

Alle data som presenteres i denne indikatoren er ujusterte. Dette innebærer at behandlingssteder i denne indikatoren ikke kan sammenlignes direkte med hverandre, uten å ta høyde for variasjon mellom behandlingssteder i pasientsammensetning.