Barnediabetes - nyrefunksjon

Hovedmåltallet i denne kvalitetsindikatoren viser andelen av pasienter i Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes (BDR) med type 1 diabetes som ved årskontroll har hatt repeterte urinprøver med for høyt innhold av proteinet albumin (persisterende mikroalbuminuri). Persisterende mikroalbuminuri er et tegn på endret nyrefunksjon.

Se resultater

Om indikatoren

God diabetesbehandling forebygger og forsinker utvikling av senkomplikasjoner. Vanlige senkomplikasjoner ved diabetes er relatert til forandringer i kroppens små og store blodårer som forsyner organer og organsystemer med friskt blod. Disse forandringene kan føre til blant annet nyresykdom (nefropati), netthinnesykdom (retinopati), nervesykdom (nevropati), hjerne- og hjerteinfarkt og redusert blodsirkulasjon i ekstremiteter.

I Norge er det ingen nasjonale retningslinjer spesifikt for barnediabetes, og screening ved årskontroll gjøres i henhold til "International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes (ISPAD) clinical practice consensus guidelines".

Moderat albuminuri (også omtalt som mikroalbuminuri, U-AKR lik 3-29 mg/mmol) er tidlig tegn på diabetesrelatert nyreskade, som avdekkes gjennom analyse av urin. Resultatene av denne screeningen er en viktig indikasjon på hvor god diabetesbehandlingen er. God kontroll av blodsukker og blodtrykk kan redusere faren for nyreskade.

Hovedfunn

I 2016 var det 1,5 prosent av alle pasienter til årskontroll som hadde persisterende mikroalbuminuri, på landsbasis. I 2015 var denne andelen på 0,6 prosent.  11,3 prosent hadde mikroalbuminuri i 2016.

Det var liten variasjon mellom de regionale helseforetakene i andel pasienter med persisterende mikroalbuminuri. I Helse Midt-Norge RHF var andelen 1,3 prosent, i Helse Sør-Øst RHF var andelen på 1,5 prosent og i Helse Vest RHF og Helse Nord RHF var begge andelene på 1,7 prosent.

Det var noe variasjon i resultater for andel pasienter med mikroalbuminuri, på RHF-nivå i 2016.  I Helse Midt-Norge RHF var andelen 9,3 prosent, i Helse Nord RHF 10,5 prosent, i Helse Vest RHF 10,7 prosent og i Helse Sør-Øst RHF 12,3 prosent.

Forbehold ved tolkning

​Det er kun pasienter som har levert urin til screening som er med i beregningen. Det er en liten andel på ca. 10 prosent av pasientene som ikke leverer urin ved årskontroll.

Alle data som presenteres i denne indikatoren er ujusterte, og kan derfor avvike noe fra data som publiseres i BDR sine årsrapporter. Dette innebærer at behandlingssteder i denne indikatoren ikke kan sammenlignes direkte med hverandre, uten å ta høyde for variasjon mellom behandlingssteder i pasientsammensetning. Noen behandlingssteder har et relativt lavt antall pasienter, og enkeltpasienter med avvikende resultat får derfor større utslag på behandlingsstedets resultat, enn for behandlingssteder med flere pasienter.

Indikatoren inkluderer ikke resultat fra blodtrykksmålingene, da disse dataene er for usikre i BDR.

Tallene for 2010-2012, for Vestre Viken HF er tall fra Drammen sykehus og Ringerike sykehus, slått sammen.