Barnediabetes – blodtrykk og LDL-kolesterol

Kvalitetsindikatoren viser andelen av pasienter i Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes (BDR) med type 1 diabetes som får målt blodtrykk og LDL-kolesterol ved årskontroll. I tillegg vises andel av pasientene som har LDL-kolesterolverdier < 2,6 mmol/l (behandlingsmål). På sikt skal også andeler med forhøyet blodtrykk rapporteres i denne kvalitetsindikatoren.

Se resultater

Om indikatoren

Diabetes hos barn og ungdom er en alvorlig, livslang sykdom som uten behandling er livstruende. Selv med behandling er diabetes en sykdom som hos mange gir senkomplikasjoner i tidlig voksen alder. Høyt blodtrykk og høyt LDL-kolesterolnivå er hver for seg risikofaktorer for fremtidig hjerte- og karsykdom, men i kombinasjon med diabetesdiagnose er denne risikoen sterkt økt. God diabetesbehandling forebygger og forsinker utvikling av senkomplikasjoner, og normalt blodtrykk og LDL-kolesterol reduserer risiko for senkomplikasjoner.

I Norge er det ingen nasjonale retningslinjer spesifikt for barnediabetes, men måling av blodtrykk og LDL-kolesterol gjøres ved årskontroll. Referanseverdier for blodtrykk og LDL-kolesterol er hentet fra International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes (ISPAD) clinical practice consensus guidelines.

Hovedfunn

​Nasjonale tall viser at 92,2 prosent av pasientene til som var til årskontroll i 2016 fikk målt både blodtrykk og LDL-kolesterol. 97,0 % av pasientene fikk målt LDL-kolesterol. Resultatene for målinger av LDL-kolesterol viste at 59,3 % hadde normale verdier (< 2,6 mmol/l).  Disse andelene var i 2105 henholdsvis 93,6 %, 96,7 % og 62,5 %.

Det var noe variasjon mellom de regionale helseforetakene i 2016.

I Helse Sør-Øst RHF var andelen pasienter som fikk målt både blodtrykk og LDL-kolesterol 94,1 %. Andelen som fikk målt LDL-kolesterol var 96,8 %, og 61,0 % av disse hadde normale verdier.

I Helse Vest RHF var andelen som fikk målt både blodtrykk og LDL-kolesterol 93,1 %. Andelen som fikk målt LDL-kolesterol var 98,1 %, og 54,0 % av disse var innenfor normale verdier.

I Helse Midt-Norge RHF var andelen som fikk målt både blodtrykk og LDL-kolesterol 89,7 %. Andelen som fikk målt LDL-kolesterol var 97,0 %, og 60,8 % av disse var innenfor normale verdier.

I Helse Nord RHF var andelen som fikk målt både blodtrykk og LDL-kolesterol 83,5 %. Andelen som fikk målt LDL-kolesterol var 95,4 %, og 61,0 % av disse var innenfor normale verdier.

Forbehold ved tolkning

​Alle data som presenteres i denne indikatoren er ujusterte, og kan derfor avvike noe fra data som publiseres i BDR sine årsrapporter. Dette innebærer at behandlingssteder i denne indikatoren ikke kan sammenlignes direkte med hverandre, uten å ta høyde for variasjon mellom behandlingssteder i pasientsammensetning. Noen behandlingssteder har et relativt lavt antall pasienter, og enkeltpasienter med avvikende resultat får derfor større utslag på behandlingsstedets resultat, enn for behandlingssteder med flere pasienter.

Indikatoren inkluderer ikke resultat fra blodtrykksmålingene, da disse dataene er for usikre i BDR.

Tallene for 2010-2012, for Vestre Viken HF er tall fra Drammen sykehus og Ringerike sykehus, slått sammen.