Du har en nettleser som vi ikke støtter. Les om godkjente OS/nettleserversjoner

Hopp til hovedmeny Hopp til innholdet

Trombolysebehandling av hjerneinfarkt innen 40 minutter

Kvalitetsindikatoren måler andel pasienter med hjerneinfarkt som primærdiagnose, som er trombolysebehandlet (blodproppløsende medikament gitt intravenøst) innen 40 minutter etter innleggelse

Se resultatene

Om indikatoren

​Det er godt dokumentert at intravenøs trombolyse har størst effekt hvis det gis tidlig etter symptomdebut. De nasjonale retningslinjene anbefaler at pasienter som er aktuelle for trombolyse bør utredes så raskt som mulig for å sikre tidligst mulig behandling. Det viktigste bidraget fra sykehus i denne forbindelse er å sikre rask utredning straks pasienten ankommer akuttmottaket. Denne indikatoren er derfor valgt for å måle den akutte logistikk i sykehuset ved trombolyse.

Norsk hjerneslagregister har definert at høy måloppnåelse er når minst 50 % av pasientene som trombolysebehandles starter behandlingen innen 40 minutter etter innleggelse. Dette er i samsvar med pasientsikkerhetsprogrammet for hjerneslag, og samsvarer mye med de grenser som er valgt i Sverige. Et måltall på 30 % er valgt som moderat måloppnåelse. Diagnostisk avklaring vil hos en del pasienter kreve svar på blodprøver, ytterligere bildediagnostikk, innhenting av sammenlignende opplysninger, eller observasjon av klinisk tilstand over litt tid, før indikasjoner eller kontraindikasjoner for trombolyse kan vurderes. Disse forhold er tatt med i vurderingene ved fastsettelse av grenseverdiene.

Hovedfunn

På landsbasis i 2015 fikk 59,4 prosent av alle pasienter med hjerneinfarkt trombolysebehandling innen 40 minutter etter innleggelse. Svak positiv økning fra 2014 da andelen var på 56,7 prosent.

Det var stor variasjon mellom de regionale helseforetakene. Helse Vest hadde høyest andel pasienter som fikk trombolysebehandling innen 40 minutter etter innleggelse på 70,6 prosent, mens Helse Midt-Norge hadde lavest andel på 44,6 prosent. Helse Nord og Helse Sør-Øst hadde henholdsvis en andel på 60,4 og 59,4 prosent.

Forbehold ved tolkning

​Kvalitetsindikatoren kan ikke brukes for valg av sykehus, siden dette dreier seg om øyeblikkelig-hjelp innleggelser.

2014 er imidlertid bare det andre året Norsk hjerneslagregister presenterer data på nasjonalt nivå, og det er naturlig nok varierende dekningsgrad ved de ulike sykehusene. 2014 er imidlertid bare det andre året Norsk hjerneslagregister presenterer data på nasjonalt nivå, og det er naturlig nok varierende dekningsgrad ved de ulike sykehusene.

Resultater for behandlingssteder med dekningsgrad under 70 prosent vises ikke i statistikken. Disse er merket med fotnote. Helseforetak med underliggende behandlingssteder med dekningsgrad under 70 prosent er også merket med fotnote i statistikken.

Referanseliste finnes i beskrivelse av indikatoren