Overlevelse 30 dager etter innleggelse for hoftebrudd

Indikatoren viser sannsynligheten for å være i livet 30 dager etter innleggelse i sykehus for hoftebrudd.

Se resultater

Målsetning

Å forhindre dødsfall på grunn av sykdom eller skade er en grunnleggende målsetning for helsetjenesten. Ved alltid å yte best mulig behandling og pleie, øker pasientenes sjanser for å overleve. Indikatorer som fokuserer på uberettiget variasjon i overlevelse mellom behandlingssteder, er ofte brukt internasjonalt som et mål på dødsfall som kunne vært unngått.

Dersom sykehus over tid har lavere overlevelsesrater enn forventet, bør sykehusene iverksette forbedringstiltak for å øke pasientsikkerheten.

Beregning og resultater

For hver institusjon er det beregnet avvik i forhold til gjennomsnittet. Tallene ikke er egnet til rangering, men statistiske analyser av dataene kan si om et avvik fra gjennomsnittet med stor grad av sikkerhet skyldes at sykehuset har et resultat som er reelt bedre eller dårligere enn gjennomsnittet.

2016-tallene presenteres kun på helseforetaks- og regionalt helseforetaksnivå. Dette skyldes manglende informasjon om geografisk behandlingssted for en rekke helseforetak ved rapportering av aktivitetsdata for 2016 til Norsk pasientregister.

Analysen for 2016 bygger på data fra årene 2014-2016. Resultatene viser sannsynligheten for å overleve de 30 første dagene etter at sykehusforløpet startet. For hver institusjon er det beregnet avvik i forhold til gjennomsnittet for sykehusene. Et avvik er signifikant dersom man med stor sikkerhet kan si at det skyldes en reell forskjell og ikke statistiske tilfeldigheter.

Helseforetak med signifikant høyere overlevelse i 2016

  • St. Olavs Hospital HF 

  • Diakonhjemmet sykehus AS

Helseforetak med signifikant lavere overlevelse i 2016

  • Sykehuset i Østfold HF

Regionale helseforetak med signifikant høyere overlevelse i 2016

  • Helse Midt-Norge RHF

Regionale helseforetak med signifikant lavere overlevelse i 2016

  • Helse Nord RHF

For mer om resultatene se rapporten til Folkehelseinstituttet.

Metode

I analysene er det tatt hensyn til pasientsammensetning og overflytting mellom sykehus.Det er justert for faktorer som kan påvirke sykehusoverlevelse som alder, kjønn, antall tidligere innleggelser og sykelighet (komorbiditet/samtidige lidelser). Datamaterialet omfatter alle hoftebrudd, dvs. såkalte peri- og subtrokantære brudd i tillegg til de egentlige lårhalsbruddene.

For ytterligere informasjon om metode se her.

Analysen for 2016 bygger på data fra årene 2014-2016. Resultatene viser sannsynligheten for overlevelse 30 dager etter at et sykehusforløp startet. For hver institusjon er det beregnet avvik i forhold til gjennomsnittet for sykehusene. At et avvik er signifikant betyr at vi med stor sikkerhet kan si at det skyldes en reell forskjell og ikke statistiske tilfeldigheter.

Forbehold

Forskjellene kan avhenge av flere faktorer, ikke bare kvaliteten på den medisinske behandlingen. Slike faktorer kan for eksempel være organisatoriske forhold, kodepraksis og datakvalitet.

I analysemetoden som benyttes i dag tas det ikke hensyn til funksjonsfordeling mellom sykehus.