Overlevelse 30 dager etter innleggelse for hoftebrudd

Denne indikatoren viser sannsynligheten for å overleve 30 dager etter sykehusinnleggelse for hoftebrudd.

Se resultater

Om indikatoren

​Denne indikatoren viser sannsynligheten for å overleve 30 dager etter sykehusinnleggelse for hoftebrudd.

For personer med hoftebrudd er dødeligheten lav i løpet av de første 30 dagene (ca. 8 prosent), men i løpet av det påfølgende året dør mellom 15 og 35 prosent. Dette gjenspeiler den høye gjennomsnittsalderen og sykeligheten for disse pasientene.

Behandling

Stort sett alle pasienter som pådrar seg hoftebrudd, tilbys operativ behandling – hvor man enten implanterer en hofteprotese (hemiprotese) eller stabiliserer bruddet med metallskruer eller platenagler. Målet er at pasienten skal mobiliseres så snart som mulig, for å unngå komplikasjoner som blodpropp, trykksår, luftveisinfeksjoner og lignende. Noen typer hoftebrudd heler ikke tilfredsstillende, slik at pasientene må reopereres og får hofteprotese. Mange pasienter overføres til rehabiliteringsopphold etter operasjonen.

De aller fleste sykehus som opererer hoftebrudd, gjør dette som del av sin lokalsykehusfunksjon – noen få opererer selekterte pasienter. Resultatene for 30 dagers overlevelse kan derfor ikke uten videre sammenliknes mellom alle sykehus.

Resultater

For hver institusjon er det beregnet avvik i forhold til gjennomsnittet. Selv om tallene ikke er egnet til rangering, kan statistiske analyser av dataene si om et avvik fra gjennomsnittet med stor grad av sikkerhet skyldes at sykehuset har et resultat som er signifikant høyere eller lavere enn gjennomsnittet.

For noen helseforetak er det ikke mulig å skille mellom de enkelte sykehusene. I analysen er disse foretakene regnet som en enhet når sykehusene sammenlignes.

2016-tallene presenteres kun på helseforetaks- og regionalt helseforetaksnivå. Dette skyldes manglende informasjon om geografisk behandlingssted for en rekke helseforetak ved rapportering av aktivitetsdata for 2016 til Norsk pasientregister.

Helseforetak med signifikant høyere overlevelse i 2016

  • St. Olavs Hospital HF 

  • Diakonhjemmet sykehus AS

Helseforetak med signifikant lavere overlevelse i 2016

  • Sykehuset i Østfold HF

Regionale helseforetak med signifikant høyere overlevelse i 2016

  • Helse Midt-Norge RHF

Regionale helseforetak med signifikant lavere overlevelse i 2016

  • Helse Nord RHF

For mer om resultatene se rapporten til Folkehelseinstituttet.

Metode

I analysene er det tatt hensyn til pasientsammensetning og overflytting mellom sykehus.Det er justert for faktorer som kan påvirke sykehusoverlevelse som alder, kjønn, antall tidligere innleggelser og sykelighet (komorbiditet/samtidige lidelser). Datamaterialet omfatter alle hoftebrudd, dvs. såkalte peri- og subtrokantære brudd i tillegg til de egentlige lårhalsbruddene.

For mer informasjon om metode se her.

Analysen for 2016 bygger på data fra årene 2014-2016. Resultatene viser sannsynligheten for overlevelse 30 dager etter at et sykehusforløp startet. For hver institusjon er det beregnet avvik i forhold til gjennomsnittet for sykehusene. At et avvik er signifikant betyr at vi med stor sikkerhet kan si at det skyldes en reell forskjell og ikke statistiske tilfeldigheter.

Forbehold

Forskjellene kan avhenge av flere faktorer, ikke bare kvaliteten på den medisinske behandlingen. Slike faktorer kan for eksempel være organisatoriske forhold, kodepraksis og datakvalitet.

I analysemetoden som benyttes i dag tas det ikke hensyn til funksjonsfordeling mellom sykehus.