Du har en nettleser som vi ikke støtter. Les om godkjente OS/nettleserversjoner

Hopp til hovedmeny Hopp til innholdet

Kransårerøntgen innen anbefalt tid ved hjerteinfarkt

Kvalitetsindikatoren måler andel av pasienter med hjerteinfarkt uten ST-elevasjon i EKG, som får hjertets kransårer utredet med invasiv kateterteknikk (kransårerøntgen) innen 72 timer etter innleggelse i sykehus

Se resultater

Om indikatoren

Pasienter med hjerteinfarkt uten ST-elevasjon i EKG (NSTEMI) utgjør omtrent 70 prosent av alle hjerteinfarkt (1).

De fleste NSTEMI er forårsaket av innsnevringer i en kransarterie. Slike innsnevringer fører til at deler av hjertemuskelen ikke får tilstrekkelig blodtilførsel. Ofte er kransarterien ikke helt tett, men det er risiko for at den kan gå tett i sykdomsforløpet. Hvis dette skjer, vil skaden på hjertemuskelen bli større og risiko for livstruende komplikasjoner vil øke. Ved NSTEMI er det derfor viktig å identifisere pasienter som trenger rask behandling med utblokking av hjertets kransårer, eller bypass operasjon. Slik behandling gjenoppretter blodtilførselen til den truede del av hjertemuskelen og kan forlenge pasientens liv og forbedre livskvaliteten.  Innsnevringer i hjertets kransårer påvises som hovedregel ved kransårerøntgen.  I Norge utføres slike undersøkelser ved universitetsklinikkene, Sørlandssykehuset - avdeling Arendal, og ved Feiringklinikken AS.

Europeiske og amerikanske retningslinjer anbefaler at pasienter med NSTEMI som hovedregel utredes med kransårerøntgen innen 72 timer etter innleggelse. Dette gjelder også for pasienter som må overflyttes til annet sykehus for å få utført kransårerøntgen (2,3). Disse retningslinjene er basert på randomiserte studier som har vist at kransårerøntgen gir gevinst i form av redusert risiko for død og tilbakefall av hjerteinfarkt, samt bedre livskvalitet (4-11).
Pasienter med meget høy risiko og som er klinisk ustabile med vedvarende symptomer, eller har alvorlig hjertesvikt, eller livstruende hjerterytmeforstyrrelser, bør utredes med kransårerøntgen uten opphold (< 2 timer) (2,3).

Kvalitetsutvalget og styret i Norsk Cardiologisk Selskap/Den norske legeforening har sluttet seg til de europeiske retningslinjene der pasienter med NSTEMI tilrådes kransårerøntgen innen 72 timer etter innleggelse (12). 

Norsk hjerneslagregister definerer at høy måloppnåelse er når 70 prosent av pasientene med hjerteinfarkt uten ST-elevasjon i EKG utredes med kransårerøntgen innen 72 timer etter innleggelse. Moderat måloppnåelse er satt til 30 prosent.

Hovedfunn

På landsbasis i 2015 ble 57,7 prosent av alle pasienter med hjerteinfarkt uten ST-elevasjon i EKG utredet med kransårerøntgen innen 72 timer etter innleggelse. Dette er på tilsvarende nivå som i 2014 da andelen var på 57,9 prosent.

Det er stor variasjon blant de regionale helseforetakene. Helse Sør-Øst hadde høyest andel pasienter utredet innen 72 timer etter innleggelse på 64,5 prosent, mens Helse Midt-Norge hadde lavest andel på 45,5 prosent. I Helse Nord og Helse Vest var andelen henholdsvis 57,3 og 49,3 prosent.

Forbehold ved tolkning

​Kvalitetsindikatoren måler andel og antall pasienter innlagt med NSTEMI som utredes med kransårerøntgen. Undersøkelsen utføres på universitetssykehusene, ved Sørlandet sykehus Arendal og Feiringklinikken.

Det er det første sykehuset som behandler pasienten i behandlingsforløpet som fremkommer i statistikken.  Ofte må pasienten overflyttes fra dette sykehuset til et av sykehusene nevnt ovenfor for å få utført kransårerøntgen. Sykehuset som sender fra seg pasienten kan derfor ikke påvirke tiden det tar før pasienten er utredet, ut over mottak og vurdering av, samt melding om og transport av pasienten til det sykehus som kan utføre undersøkelsen.

Feiringklinikken og Rikshospitalet inngår ikke i statistikken, ettersom disse ikke har primærsykehusfunksjon for pasientgruppen.

Referanseliste finnes i beskrivelse av indikatoren