Du har en nettleser som vi ikke støtter. Les om godkjente OS/nettleserversjoner

Hopp til hovedmeny Hopp til innholdet

Behandlet i slagenhet etter akutt hjerneslag

Kvalitetsindikatoren måler andel pasienter med akutt hjerneslag som er behandlet i slagenhet. Det er meget godt dokumentert at behandling av pasienter med hjerneslag i slagenhet reduserer funksjonshemning, dødelighet og behov for sykehjem. Nasjonale retningslinjer anbefaler at alle pasienter med akutt hjerneslag skal behandles i slagenhet.

Se resultatene

Om indikatoren

​Et hovedmål for behandling av personer med akutt hjerneslag er å redusere dødelighet og funksjonshemning. Behandling i slagenhet er det eneste behandlingstilbudet ved akutt hjerneslag som reduserer dødelighet. Behandlingen reduserer også funksjonshemning både på kort og lengre sikt og alle pasienter med akutt hjerneslag har nytte av slagenhetsbehandling. Slagenhetsbehandling er derfor den viktigste enkeltkomponenten i behandlingskjeden for slagpasienter. Sykehus uten slagenhet bør ikke behandle pasienter med akutt hjerneslag, fordi mulighetene for overlevelse og/eller vesentlig funksjonsbedring er klart svekket for pasienter som ikke får et slikt tilbud.

Verdens Helseorganisasjon (WHO), Region Europa anbefalte allerede i 1995 i sin Helsingborgdeklarasjon at alle pasienter med akutt hjerneslag burde behandles i slagenheter. De nasjonale retningslinjer for behandling og rehabilitering ved hjerneslag anbefaler også at alle pasienter med akutt hjerneslag bør få behandling i slagenheter. Det er uklart om alle slagenheter i Norge tilbyr et fullt ut tilfredsstillende behandlingsopplegg. Basert på de vitenskapelige studiene er det utarbeidet nasjonale fagliger retningslinjer (pdf)som gir anbefaling på hvordan organisering, struktur og bemanning i slike enheter bør være for å sikre effektiv slagenhetsbehandling.

Måloppnåelse er at alle pasienter med akutt hjerneslag bør behandles i en slagenhet som kombinerer akutt behandling og rehabilitering. I klinisk praksis er målet 90 % og dette målnivået er også samordnet med Sverige og Danmark.

Hovedfunn

På landsbasis i 2015 fikk 91,3 prosent av de pasienter med akutt hjerneslag som var innrapportert til Norsk hjerneslagregister slagenhetsbehandling. Dette er en positiv utvikling fra 2014 da andelen var på 87,6 prosent.  Alle regionene oppnådde målet om en andel på over 90 prosent i 2015. Dette er i internasjonal sammenheng et meget godt resultat som få land kan måle seg med. 

Helse Vest hadde høyest andel pasienter som fikk slagenhetsbehandling på 93,1 prosent i 2015, mens Helse Nord hadde lavest andel på 90,1 prosent. Helse Midt-Norge og Helse Sør-Øst hadde en andel på henholdsvis 92,1 og 90,8 prosent av pasientene med akutt hjerneslag som fikk slagenhetsbehandling i 2015.

Forbehold ved tolkning

​Kvalitetsindikatoren kan ikke brukes for valg av sykehus, siden dette dreier seg om øyeblikkelig-hjelp innleggelser.

2014 er bare det andre året Norsk hjerneslagregister presenterer data på nasjonalt nivå, og det er naturlig nok varierende dekningsgrad ved de ulike sykehusene.

 

*) Tall fra sykehus med dekningsgrad under 70 % må tolkes med forsiktighet da datagrunnlaget her er for spinkelt til å tolke tallene på en adekvat måte og dette vil også påvirke andelen behandlet i slagenhet. For mer informasjon, se siste årsrapport for Norsk hjerneslagregister (pdf).

Det er mangelfull rapportering med dekningsgrad under 70 prosent fra følgende sykehus til Norsk hjerneslagregister i 2014:
Helse Sør-Øst RHF: Rikshospitalet, Ullevål, Akershus universitetssykehus, Diakonhjemmets sykehus, Ringerike sykehus, Hamar og Lillehammer sykehus
Helse Vest RHF: Haukeland, Stord sjukehus, Lærdal sjukehus, Nordfjord
Helse Nord RHF: Hammerfest sykehus.