Andel dialysepasienter som har hjemmedialyse

Denne indikatoren viser andel dialysepasienter med kronisk nyresykdom i sluttstadiet som behandles med hjemmedialyse.

Se resultater

Om dialyse

​Det er flere nivåer av nyresykdom og dialyse er kun aktuelt ved svært redusert nyrefunksjon. Det er vanlig å skille mellom akutt- og kronisk nyresykdom. Akutt nyreskade er som hovedregel forbigående, mens kronisk nyresykdom er vedvarende.

Det finnes to hovedformer for dialyse:

  • Hemodialyse (bloddialyse)
  • Peritonealdialyse (bukdialyse)

Det er 25 nyreavdelinger rundt om i landet som gjennomfører dialyser. Et dialysesenter ved et sykehus kan i tillegg drifte dialysesatellitter ved nærliggende sykehus eller helsesenter. Pasienter som får hemodialyse på dialysesenter eller satellitt får det vanligvis 3 ganger i uka. Hver dialyse tar rundt 4-5 timer. Hemodialyse kan også utføres hjemme.

Peritonealdialyse utføres der pasienten bor. Ved kontinuerlig ambulatorisk peritonealdialyse (CAPD) fylles bukhulen med væske, som blir værende i bukhulen noen timer før den tappes ut og erstattes med ny dialysevæske. Behandlingen pågår dag og natt, og dialysevæsken skiftes vanligvis ca. 4 ganger i døgnet. Ved automatisert peritoneal dialyse (APD) styrer en maskin væske ut og inn av bukhulen, fortrinnsvis om natten.

Hjemmedialyse er definert som dialysebehandling som ikke utføres på en nyreavdeling eller en dialysesatellitt. I utgangspunktet gjennomfører pasienten hjemmedialyse-behandlingen selv eller assistert av pårørende eller hjemmetjenesten.

Hjemmedialyse egner seg ikke for alle pasienter. Hjemmedialyse, når det utføres som peritoneal dialyse, er et mer kostnadseffektivt behandlingstilbud enn dialyse ved sykehus. I tillegg kan pasienten spare mye tid på reising frem og tilbake til sykehuset. Når det gjelder hemodialyse utført i hjemmet, foreligger det ikke tall som viser at dette er mer kostnadseffektivt enn dialyse utført av helsepersonell i senter. Hjemmedialyse kan imidlertid gi større frihet til å bestemme når dialysen gjennomføres og kan tilpasses pasientens hverdag.

Kort reisetid til dialyse er en viktig faktor for å bedre pasientenes livskvalitet. Ved utbygging av dialysesatelitter vil HD i satellitt, nær pasientens bosted, være et godt alternativ for pasienten og gi lavere reiseutgifter.

Målsetning

​Helse- og omsorgsdepartementet satte i oppdragsdokumentene til RHFene i 2017 som målsetning at andelen dialysepasienter som får hjemmedialyse skal være på minst 30 prosent. Denne målsetningen er videreført i 2018.

Målsetningen i tråd med vedtaket i Nasjonalt råd for prioritering i helse- og omsorgstjenesten, vedtak i møte17/3-2016.

Hovedfunn

I 2. tertial 2018 fikk 22,3 prosent av alle pasienter med kronisk nyresvikt hjemmedialyse. Andelen er økt litt hvert tertial siden 2. tertial 2016, da den var på 16,6 prosent.

Ingen av de regionale helseforetakene nådde i 2. tertial 2018  målsetningen om at minst 30 prosent av pasientene med kronisk nyresvikt skal få hjemmedialyse.   

Helse Vest RHF har hatt den laveste andelen pasienter med kronisk nyresvikt som har fått hjemmedialyse både i 2016, i 2017 og i 2018. I 2. tertial 2018 var andelen som fikk hjemmedialyse i Helse Vest på 14,2 prosent. Helse Sør-Øst hadde den høyeste andelen på 25,8 prosent.

Antallet pasienter som blir behandlet med dialyse totalt sett er relativt stabil over tid. I 2. tertial 2018 var antallet på landsbasis 1 564.

Fra 2017 er data fra Helse Finnmark HF skilt ut som eget senter. I 2016-dataene inngikk senteret under Universitetssykehuset i Nord-Norge.

Tolkning av tallene

Det beregnes kun andel hjemmedialyser blant pasienter som får dialyse for kronisk nyresvikt. Pasienter som har dialyse for akutt nyresvikt inngår ikke i beregningsgrunnlaget. Det er pasientgrunnlaget siste dag i tertialet danner grunnlag for beregningen.

Pasienter som har forsøkt hjemmedialyse, men som av ulike grunner har gått tilbake til dialyse i sykehus inngår tallmaterialet.

Behandlingen på selvdialyseavdelingen på Ullevål beregnes som sykehusdialyse.