Hjerte-lunge-redning startet av tilstedeværende

Indikatoren viser andelen pasienter med plutselig, uventet hjertestans utenfor sykehus hvor tilstedeværende har startet hjerte-lunge-redning (HLR) før ambulansen ankommer stedet.

Se resultater

Om kvalitetsindikatoren

​Når hjertet stanser er minuttene avgjørende for pasientens sjanse for å overleve. Tilstedeværende må raskt oppfatte situasjonen, varsle 113 om behov for hjelp og starte hjerte-lunge-redning (HRL). HRL startet av tilstedeværende er valgt som en nasjonal kvalitetsindikator på bakgrunn av at det er anbefalt behandling i faglige retningslinjer, og en faktor som signifikant forbedrer sjansen for at pasienten overlever.

Befolkningen er en viktig aktør i akuttkjeden. Viljen og evnen til å sette i verk førstehjelpstiltak, samt kunnskap om hvordan hjelpeapparatet skal varsles er viktig i akuttsituasjoner og for personer med hjertestans står det om minutter.

Geografiske variasjoner i denne indikatoren kan dels skyldes at kunnskapen om livreddende førstehjelp og HRL ikke er lik i alle deler av landet. Det kan også skyldes ulike rutiner og opplæring i AMK-sentralene, noe som gir ulikt fokus på gjenkjenning av hjertestans og veiledning i HRL, mens de tilstedeværende venter på profesjonell hjelp. 

Ledere på alle nivå i helse- og omsorgssektoren har et ansvar for å ta grep dersom det er tydelige forskjeller i befolkningens evne til å iverksette livreddende førstehjelp når situasjonen krever det.

Data til denne indikatoren er levert fra Norsk hjertestansregister. Alle pasienter som rammes av plutselig, uventet hjertestans utenfor sykehus i Norge, og der noen form for behandling startes av ambulansepersonell eller tilskuer, skal inkluderes i registeret.

Hovedfunn

På landsbasis i 2. tertial 2017 hadde tilstedeværende startet HLR før ambulansen ankom i 80,4 prosent av tilfellene. Det er en nedgang fra 82,0 prosent i samme periode i 2016. 

Helse Sør-Øst RHF hadde høyest andel tilstedeværende som hadde startet hjerte-lunge-redning før ambulansen ankom med 82,9 prosent i 2. tertial 2017.  Helse Nord RHF hadde lavest andel med 74,7 prosent. I Helse Vest RHF og Helse Midt-Norge RHF var andelen på henholdsvis 76,5 og 77,6 prosent.

Forbehold

De siste årene har det vært et økende fokus på bruk av tilleggsressurser som brann og førstehjelpsgruppen i områder der det tar tid før ambulanse er fremme, disse kalles førsterespondenter eller akutthjelpere. Denne ekstraressursen regnes fra januar 2017 ikke som tilstedeværende i registeret, men som en egen gruppe. Dette kan være en forklarende årsak til at andelen HLR av tilstendeværende har gått ned i 2017.