Tørrkoking av smokker og tåteflasker

Smelting av plastikk i forbindelse med tørrkoking av smokker og tåteflasker kan forårsake mye røyk og vond lukt. Røyken som dannes inneholder ulike irriterende gasser som kan gi ubehag i øyne, nese og svelg. Hoste, hodepine og uvelhet forkommer også.

Hvor lenge du er utsatt for røyken har betydning for om du får symptomer eller ikke, og hvor alvorlige disse blir. Personer som har sovet i røyken kan få kraftigere symptomer. Alvorlige forgiftninger er sjeldne, men det kan være behov for oppfølging hos lege eller på sykehus i enkelte tilfeller.

Ved uhell

  • Sørg for skikkelig utlufting
  • Fjern kilden til røyken
  • Ikke opphold deg i rommene før det er luftet godt ut
  • Unngå fysisk anstrengelse det neste døgnet

Når må jeg til lege?

  • Snakk med Giftinformasjonen dersom barn er utsatt for røyk/gass.
  • Ved lette symptomer kan du se det an hjemme, men unngå fysisk anstrengelse.
  • Kontakt lege ved vedvarende og/eller kraftige symptomer, eller hvis symptomer blusser opp.
  • Kontakt gjerne Giftinformasjonen for råd om videre oppfølging og behandling.
  • Etter god lufting kan lukt sitte i. Lukten i seg selv er ufarlig.