Du har en nettleser som vi ikke støtter. Les om godkjente OS/nettleserversjoner

Hopp til hovedmeny Hopp til innholdet

Syrer

Syrer er sure kjemiske forbindelser som avhengig av konsentrasjon, kan være etsende. Det finnes både svake og sterke syrer. Syrer i etsende konsentrasjon kan forårsake sårskade på hud, slimhinner og øyne. Noen husholdningsprodukter kan inneholde syrer. Dette gjelder blant annet husholdningseddik, ulike avfettingsmidler, toalettrens og glansemidler. Ved uhell med syrer kontakt Giftinformasjonen for råd. Ring 113 ved alvorlige/livstruende symptomer.

​Symptomer

Syrer har lav pH og kan være irriterende eller etsende avhengig av konsentrasjon. Hvis potensielt etsende stoffer er fortynnet med vann blir faren for etseskade mindre, men kan fortsatt være til stede (avhengig av fortynningsgrad og de ulike syrenes egenskaper).

​​I kontakt med hud, slimhinner eller øyne vil syrer kunne gi alvorlige sårdannelser og vevsskade.

​Svelg​ing

Ved svelging av syrer i et​​sende konsentrasjoner kjennes ofte svie i munn og svelg. Sår og hevelser kan oppstå i munn, svelg, spiserør og magesekk. Dette kan føre til smerter, svelgebesvær, kvalme, brekninger og pustebesvær. Det kan i verste fall oppstå alvorlige komplikasjoner.

​Søl på hu​d

Ved søl på huden vil m​​an ofte kjenne smerte. Blæredannelse og sår som ligner brannsår kan utvikle seg.

Sprut i ​øynene

Sprut i øyne gir oftest sm​erte, rødhet, tåreflod og tåkesyn. I verste fall kan syrer i etsende konsentrasjon føre til varig svekket syn eller blindhet.

Innån​ding

Innånding av syredamp kan gi alt fra lett irritasjon til etseskader i luftveier, og alvorlig påvirkning på lungene.

​Førstehjelp

Start med å skylle berørte områder øyebli​​kkelig. Rask skylling kan redusere faren for etseskader.

Svelgi​ng

 • Drikk straks 1-2 dl vann eller melk i små slurker

 • Skyll om mulig munnen grundig med vann. 

 • Ikke fremkall brekninger, og prøv å unngå å kaste opp

 • Medisinsk kull skal ikke gis.

 • Kontakt deretter Giftinformasjonen for vurdering av faren i hvert enkelt tilfelle.

 • Ved svelging av syrer i etsende konsentrasjon bør videre oppfølging skje på sykehus snarest

Hudkontak​​t

 • Fjern tilsølte klær, smykker og liknende

 • Skyll umiddelbart med rikelig mengder rennende lunkent vann i 30-60 minutter. Ytterligere skylling kan være aktuelt. 

 • I de tilfellene der store hudområder er tilsølt  med etsende kjemikalier, bør vedkommende sitte i badekar med overrisling av lunkent vann fra hånddusj til helsepersonell overtar behandlingen.

 • Kontakt Giftinformasjon for råd om videre oppfølging

 • Ved alvorlige/livstruende symptomer ring -113-

Ø​ye

 • Skyll umiddelbart med rennende lunkent vann i myk stråle. Fortsett skyllingen kontinuerlig i 30 minutter. Det kan bli aktuelt å skylle ytterligere, også under transport til legevakt/sykehus.

 • Vær nøye med at evt pulver er fjernet fra øyet (også under øyelokk)

 • Fjern umiddelbart eventuelle kontaktlinser.

 • Kontakt Giftinformasjonen for vurdering av faren i hvert enkelt tilfelle.

 • Alle som har fått syrer i etsende konsentrasjoner på øyet bør oppsøke lege/sykehus.

Innånd​​ing

 • Frisk luft og hvile.

 • Unngå fysiske anstrengelser.

Ved irritasjon og hoste, kontakt Giftinformasjonen for råd.

Ring 113 ved alvorlig/livstruende symptomer.

​Forebygging

For å forebygge forgiftningsuhell i hjemmet er det viktig at man tenker gjennom hvordan man håndterer og oppbevarer kjemikalier og kjemiske produkter. I artikkelen - Forebygging av forgifningsuhell med kjemiske produkter - finner du noen tips om hva du kan gjøre for å sikre deg mot uhell med kjemikaler/kjemiske produkter du har hjemme.