Du har en nettleser som vi ikke støtter. Les om godkjente OS/nettleserversjoner

Hopp til hovedmeny Hopp til innholdet

Alkalier

Alkalier er basiske stoffer, som avhengig av konsentrasjon, kan være etsende. En del av de husholdningskjemikaliene vi har hjemme inneholder alkaliske forbindelser/baser i etsende konsentrasjon. Dette gjelder blant annet mange avløpsåpnere, ovnsrens og rengjøringsmidler med ammoniakk. Ved uhell med alkaliske stoffer kontakt Giftinformasjonen for råd. Ring 113 ved alvorlige/livstruende symptomer

Alkalier kan gi sårdannelser og vevsskader
Foto: Giftinformasjonen

​Sy​​​​mptomer

Basiske stoffer har høy pH og kan være etsende avhengig av konsentrasjon. Hvis potensielt etsende stoffer er fortynnet med vann blir faren for etseskade mindre, men kan fortsatt være tilstede (avhengig av fortynningsgrad og de ulike basenes egenskaper).
I kontakt med hud, slimhinner eller øyne vil slike stoffer kunne gi alvorlige sårdannelser og vevsskade. Etseskade kan utvikle seg over tid og det kan derfor ta timer før omfanget av skaden er synlig. ​

Svelging
Ved svelging av sterkt etsende alkalier kan det ta tid før skade og smerter utvikles. Etterhvert vil etseskader i munn, svelg, spiserør og magesekk oppstå. Dette kan føre til smerter, svelgebesvær, kvalme, brekninger og pustebesvær. Det kan i verste fall oppstå alvorlige komplikasjoner.

Søl på hud
Ved søl på huden vil den ofte først kjennes glatt og rar ut. Smerte, blæredannelse og sår som ligner brannsår utvikles etter hvert.

Sprut i øynene
​Sprut i øyne kan​​ gi ​smerte, men ikke alltid. Rødhet, tåreflod og tåkesyn kan oppstå. I verste fall kan alkalier i etsende konsentrasjon føre til varig svekket syn eller blindhet.

Innånding
Innding av alkalier/baser kan gi alt fra lett irritasjon til etseskader i luftveier, og alvorlig påvirkning på lungene.

​Førstehjelp
Start med å skylle berørte områder øyeblikkelig. Rask og langvarig skylling kan redusere faren for etseskader.

​​​​Svelging

 • Drikk 1-2 dl med væske for å skylle munn og svelg.

 • Skyll om mulig munnen grundig med vann. 

 • Ikke fremkall brekninger, og prøv å unngå å kaste opp.

 • Medisinsk kull skal ikke gis.

 • Kontakt deretter Giftinformasjonen for vurdering av faren i hvert enkelt tilfelle.

 • Ved svelging av alkalier i etsende konsentrasjon bør videre oppfølging skje på sykehus snarest.

​​Hudkontakt

 • Fjern tilsølte klær, smykker og liknende.

 • Skyll umiddelbart med rikelig mengder rennende lunkent vann i 30-60 minutter. Ytterligere skylling kan være aktuelt. 

 • I de tilfellene der store hudområder er tilsølt  med etsende kjemikalier, bør vedkommende sitte i badekar med overrisling av lunkent vann fra hånddusj til helsepersonell overtar behandlingen.

 • Kontakt Giftinformasjon for råd om videre oppfølging.​

Øye

 • Skyll umiddelbart med rennende lunkent vann i myk stråle. Fortsett skyllingen kontinuerlig i 30 minutter. Det kan bli aktuelt å skylle ytterligere, også under transport til legevakt/sykehus.

 • Vær nøye med at evt pulver er fjernet fra øyet (også under øyelokk).

 • Fjern umiddelbart eventuelle kontaktlinser.

 • Kontakt Giftinformasjonen for vurdering av faren i hvert enkelt tilfelle.

 • Alle som har fått alkaliske stoffer i etsende konsentrasjoner på øyet bør oppsøke lege/sykehus.

 ​Innånding

 • Frisk luft og hvile.

 • Unngå fysiske anstrengelser.

Ved irritasjon og hoste, kontakt Giftinformasjonen for råd.

Ring 113 ved al​​vorlig/livstruende symptomer.

 

Forebyg​​ging

For å forebygge forgiftningsuhell i hjemmet er det viktig ​​​at man tenker gjennom hvordan man håndterer og oppbevarer kjemikalier og kjemiske produkter. I artikkelen - Forebygging av forgifningsuhell med kjemiske produkter - finner du noen tips om hva du kan gjøre for å sikre deg mot uhell med kjemikaler/kjemiske produkter du har hjemme.